Regija i svijet

REVIZORI CRNE GORE ZAKLJUČILI DA ANGAŽOVANJE FIZIČKIH LICA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA NIJE VRŠENO USPJEŠNO

Angažovanje vanjskih saradnika po ugovoru o djelu, za poslove koji su definisani kao redovna radna obaveza stalno zaposlenih, te, nezakonito trajanje tog angažmana, među najčešćim su primjedbama revizora bh. institucijama, uključujući i institucije vlasti, što je posebno porazno. No, revizija učinka koju je provela Državna revizorska institucija Crne Gore, pokazuje da problemi te vrste nisu samo bosanskohercegovački. (Revizije info).

Državna revizorska institucija Crne Gore je nakon sprovedenog postupka revizije uspjeha (u BiH se koristi termin “revizija učinka” – op.ur) ocijenila da angažovanje fizičkih lica bez zasnivanja radnog odnosa u državnim organima, u periodu obuhvaćeno revizijom – nije vršeno uspješno.

Kolegijum DRI u sastavu: dr Branislav Radulović (Rukovodilac Kologijuma) i g. Zoran Jelić (član Kolegijuma), na sjednici Kolegijuma DRI održanoj 05.09.2023. godine usvojio je Konačni izvještaj o reviziji uspjeha „Uspješnost angažovanja fizičkih lica bez zasnivanja radnog odnosa u državnim organima”.

Subjekti revizije obuhvaćeni uzorkom (Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Uprave prihoda i carina i Agencije za zaštitu životne sredine) su u periodu obuhvaćenim revizijom (2020-2022), po osnovu ugovora o djelu kojima su angažovali fizička lica, isplatili 4,5 mil €, od čega samo u 2022. godini 2,09 mil €. Usljed činjenice da se ne vode odgovarajuće evidencije, nije dostupna informacija o broju angažovanih fizičkih lica i ukupnom iznosu utrošenih sredstava po tom osnovu na državnom nivou.

Porast izdataka po osnovu ugovora o djelu kod subjekata revizije, koji je praćen neadekvatnim planiranjem, netransparentnim izborom angažovanih lica, uz odsustvo nadzora i analize efekata izvršenih poslova, nesaglasan je sa ciljevima optimizacije javne uprave. Izuzetak predstavljaju ugovori koji su zaključeni sa fizičkim licima nakon sprovedenog postupka javne nabavke (ekspertsko-konsultantske usluge) ili javnog poziva za prijavu kandidata (oglasa).

Nedostatak internih procedura i odgovarajućeg praćenja realizacije ugovora ukazuje da postupak angažovanja fizičkih lica nije organizovan na efikasan način.

Angažovanje fizičkih lica ugovorom o djelu (ili drugom vrstom ugovora) za obavljanje poslova za koje su sistematizovana radna mjesta, pored činjenice što je u suprotnosti sa Zakonom, dodatno otežava upravljanje i optimizaciju radnih procesa unutar organa, omogućava fizičkim licima pristup podacima koji su namijenjeni državnim službenicima i utiče na gubitak institucionalne memorije.

Na osnovu sprovedene revizije, a u cilju obezbjeđenja profesionalizacije i depolitizacije javne uprave i unapređenja postupka angažovanja fizičkih lica u državnim organima, vrhovna državna revizija (DRI)  dala je subjektima revizije 9 preporuka.

Subjekti revizije, u skladu sa čl. 15 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji treba da, do 05.10.2023. godine, dostave DRI Akcioni plan za realizaciju preporuka i do 05.03.2024. godine Izvještaj o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenim  preporukama.

U skladu sa Protokolom o saradnji Skupštine Crne Gore i DRI, Konačan izvještaj DRI dostavljen je Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, kao i Ministarstvu javne uprave.

Konačni izvještaj o reviziji uspjeha „Uspješnost angažovanja fizičkih lica bez zasnivanja radnog odnosa u državnim organima“ je dostupan na zvaničnoj internet stranici DRI.

(DRI CG, 07.09.2023. / Revizije info)