Komentari i analize

VLADA FBIH NASTAVLJA DA UPUMPAVA MILIONE BUDŽETSKOG NOVCA U FIRMU KOJA OPSTRUIRA RAD FEDERALNIH REVIZORA

Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče ignorišu i zahtjeve nove vlade Federacije, koja je od njih početkom juna tražila da Uredu za reviziju institucija u FBiH dostave sve dokumente potrebne za vršenje revizije.

Vlada Federacije BiH je, na svojoj 16. sjednici, održanoj 04.10.2023., na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku kojom se dodjeljuju sredstava u iznosu od 4 miliona KM, utvrđena u Budžetu FBiH za 2023. godinu, za povećanje kapitala Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče.

„Sredstva će se koristiti u svrhu povećanja osnovnog kapitala u privrednom društvu Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče, a prema usvojenom Programu tehničko-tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture i Planom investicija za obnovu i rekonstrukciju infrastrukture NTF d.o.o. Ploče za 2023. godinu, a s ciljem potpune tehničko-tehnološke sanacije terminala i povećanja kapitala u ovom privrednom društvu.“, navodi se u informaciji sa sjednice.

Vlada FBiH je, pritom, zadužila privredno društvo Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, koje je u 100-postotnom vlasništvu Vlade FBiH, za kontrolu namjenskog utroška dodijeljenih sredstava, te praćenje dinamičkog plana izvođenja investicija u Naftnim terminalima Federacije, koji su u 100-postotnom vlasništvu OTF-a. A oba ova privredna društva obavezala da je detaljno informišu o realizaciji aktivnosti iz pomenute odluke.

I ne bi tu bilo ništa sporno da se ne radi o firmi, čija je uprava, na čelu sa HDZ-ovim kadrom Josipom Tomićem, svojevremeno, u januaru 2022., onemogućila u radu i iz svoje firme, pod prijetnjama, protjerala Federalne revizore, angažujući pritom i hrvatsku policiju, inspekciju rada i advokata. A potom se oglušila na zahtjeve, za dostavljanje dokumentacije, i svog 100-postotnog vlasnika OTF-a i njegovog(!) 100-postotnog vlasnika Vlade FBiH i u konačnici i samog Parlamenta FBiH. I to bez ikakvih posljedica. Pokazujući da su država i njene institucije nemoćne, da je stvarna vlast u rukama vladajućih stranaka (tačnije njihovih lidera), koje zbog rupa u sistemu i nefunkcionisanja pravne države imaju bezgraničnu moć blokada i održavanja status quo-a, što znači i ucjenjivanja i nametanja vlastitih interesa po svaku cijenu (podsjetimo samo da rezultati prethodnih izbora nikad nisu implementirani, jer je njihova implementacija uslovljavana ispunjenjem političkih zahtjeva HDZ-a).

Dodajmo i da se 4 miliona upumpavaju u NTF iako je i zahtjev aktuelnog premijera Nikšića, upućen direktoru NTF-a Tomiću, prije 4 mjeseca, ostao bez efekta.

Pritom, radi se o još jednom poniženju „Trojke“, od strane njihovih koalicionih partnera, jer je Premijer u zahtjevu koji je uputio direktoru NTF-a, naveo da će, ukoliko se Uredu za reviziju institucija u FBiH ne dostavi sva tražena dokumentacija, koko bi im se omogućilo izvršenje finansijske revizije ove firme, Vlada FBiH preduzeti mjere iz svoje nadležnosti.

I preduzela je – dodjelivši Tomiću, „za kaznu“, još 4 miliona KM.

I to i pored upozorenja izrečenih u par dana ranije objavljenom izvještaju o finansijskoj reviziji za 2022. Operatora – „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, čije su poslovanje revizori odlučili analizirati zajedno sa poslovanjem Naftnih terminala Federacije (koristeći se podacima OTF-a), tretirajući ih kao Grupu i dajući im negativnu ocjenu i za finansijske izvještaje i za usklađenost sa zakonima.

Revizori su Vladi skrenuli pažnju da je putem Matičnog društva (OTF) do 31.12.2022. godine, izvršila dokapitalizaciju Zavisnog društva u ukupnom iznosu od 28.938.468 KM, za rekonstrukciju i dogradnju terminala, što “predstavlja značajan rizik, uzimajući u obzir da se nismo uvjerili u transparentan utrošak dodijeljenih sredstava za sanaciju terminala u prethodnom periodu”.

Ukazano je i na kršenje zakona: “Nije izvršeno kontinuirano identifikovanje i ocjena rizika, a kontrolne aktivnosti nisu u svim slučajevima dosljedno primijenjene, niti je vršen potpun nadzor nad uspostavljenim kontrolnim aktivnostima, posebno vezano za rad Zavisnog društva Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče, što nije u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH.”

U normalnoj državi, nakon negativnih revizorskih ocjena (kao i nakon onemogućavanje revizora u vršenju njihovog posla) uslijedile bi smjene (direktora) i ostavke (ministara) iz moralnih razloga. Uz dalji angažman tužilaštva i sudova.

Kod nas slijedi novčana nagrada. Uz zaštitu svemoćnog stranačkog “kišobrana”.

(N.N., Revizije info)