Komentari i analize

Neusklađenost sa zakonima se ponavlja godinama

07.6.2019. Ured za reviziju institucija u FBiH izvršio je finansijsku reviziju 19 korisnika proračuna FBiH, u roku od 90 dana od dana podnošenja godišnjih izvještaja, od ukupno 83 planirane finansijske revizije za 2018. godinu.

Ove revizije predstavljaju obvezne godišnje revizije i uključuju Parlament FBiH, Predsjednika i dva potpredsjednika FBiH, Vladu FBiH i 16 ministarstava. Ukupan proračun za 19 revidiranih korisnika proračuna FBiH iznosio je 2.705.942.544 KM, što predstavlja cca. 90 posto ukupnog proračuna Federacije BiH.

15 mišljenja bez kvalifikacije

Finansijska revizija obuhvatila je reviziju finansijskih izvještaja, kao i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa zakonima i propisima, te su za svakog subjekta revizije data dva mišljenja.
U izvještajima o finansijskoj reviziji, struktura danih mišljenja je sljedeća: za finansijske izvještaje dano je 15 mišljenja bez kvalifikacije, tri mišljenja s rezervom i jedno suzdržano mišljenje, a za usklađenost sa zakonima i drugim propisima dana su četiri mišljenja bez kvalifikacije i 15 mišljenja s rezervom.
Većina utvrđenih nepravilnosti odnosi se na neusklađenost sa zakonima i drugim propisima koja se ponavljaju duži niz godina i za koja je potrebno poduzimanje mjera kako bi se osiguralo zakonsko, transparentno i efikasno upravljanje proračunskim sredstvima.

Najznačajniji nalaz iz izvršenih revizija odnosi se na nedovoljno transparentnu raspodjelu dijela tekućih transfera u iznosu od 256.492.030 KM. Veći broj subjekata kontinuirano vrši raspodjelu transfera bez primjene kriterija usvojenih odlukama Vlade FBiH ili primjenom kriterija koji nisu mjerljivi, zbog čega nije osigurana transparentnost prilikom bodovanja i odabira korisnika.

Neadekvatan nadzor

Proračunski korisnici nisu vršili adekvatan nadzor nad namjenskim utroškom realiziranih transfera, što je predviđeno zakonom. Transferi predstavljaju sva izvršena nepovratna davanja za tekuće svrhe koji se definiraju Zakonom o izvršavanju proračuna FBiH, čija je ukupna realizacija u 2018. godini iznosila 985.811.356 KM.
U okviru tekućih transfera raspodjela interventnih sredstava u iznosu od 1.035.171 KM, nije vršena isključivo za nepredviđene namjene, niti je vršena transparentno uz primjenu jasnih i mjerljivih kriterija.

Kontinuirano se ukazuje na to da proračunski korisnici isplaćuju naknade zaposlenicima za rad u komisijama za redovne poslove iz nadležnosti, te da na iste ne plaćaju pripadajuće poreze i doprinose.
Proračunski korisnici su različito evidentirali obveze po osnovu pravosnažnih sudskih presuda iz radnog odnosa, što je imalo za posljedicu da nije prikazano stvarno stanje obveza po ovom osnovu. Trenutno su u Federaciji BiH obaveze po ovom osnovu značajne i dodatno uvećane za sudske troškove i zatezne kamate.

Nije u skladu sa zakonom

Kod pojedinih korisnika koji raspolažu sa većim proračunskim sredstvima popis imovine, potraživanja i obveza nije izvršen u skladu sa zakonskim propisima. Neki proračunski korisnici imovinu (zgrade i poslovne prostore) su nastavili iskazivati u finansijskim izvještajima bez adekvatne dokumentacije o vlasništvu, dok za dio iskazane imovine nisu u posjedu.
Registar proračunskih  korisnika i dalje nije uspostavljen u skladu sa važećom zakonskom regulativom, što je uticalo na planiranje i realizaciju sredstava za rad Parlamenta FBiH, predsjednika i dva potpredsjednika FBiH i kazneno popravnih zavoda u FBiH.

Pored nezavisnog mišljenja revizora, u 13 izvještaja skrenuta je pažnja na pitanja koja nisu uticala na dana mišljenja, ali koja su značajna za informiranje korisnika finansijskih izvještaja.

Revidiranim proračunskim korisnicima za 2018. godinu dano je 305 preporuka koje imaju za cilj da se otklone utvrđene nepravilnosti, te preventivno djeluje kako se iste ne bi ponavljale.

46 posto izvršenih preporuka

Praćenjem primjene preporuka iz 2017. godine i analizom mjera preuzetih na osnovu tih preporuka, utvrđeno je da potpuno i djelomično postupanje po istim 46 posto,što još uvijek nije na zadovoljavajućoj razini.

U prilogu ovog saopćenja nalazi se pregled datih mišljenja i broja preporuka za 2018. godinu, kao i analiza postupanja po prethodno datim preporukama.

Svi izvještaji objavljeni su na web stranici Ureda za reviziju: www.vrifbih.ba.
Za ostale revizije, izvještaji će biti sukcesivno objavljeni po okončanju revizija.

Izvor: Fena.ba