Rječnik

Revizija
U najširem smislu, to je postupak ispitivanja tačnosti, potpunosti, vjerodostojnosti, zakonitosti i objektivnosti određenih pojava i procesa. U užem smislu pod pojmom revizija smatra se ispitivanje realnosti financijskih izvještaja preduzeća i njihove zakonitosti poslovanja te ocjena internih računovodstvenih kontrola, a u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima.

Ured za reviziju
Ured ili služba za reviziju je nezavisna institucija zadužena za reviziju javnog sektora.
U BiH postoje četiri:

  1. Ured za reviziju institucija BiH
  2. Glavna služba za reviziju javnog sektora u RS
  3. Ured za reviziju institucija u FBiH
  4. Ured-kancelarija za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH

Parlament
Parlament je (u kontekstu revizije) osnivač ureda/službe za reviziju, kome ured dostavlja svoje izvještaje i koji na osnovu njih donosi određene zaključke i upućuje ih vladi.

Tužilaštvo
 Institucija koja bi (kao jednu od svojih brojnih aktivnosti) trebala da reaguje na negativne nalaze revizora, provjeri postojanje osnova za pokretanje tužbi i procesuira eventualno protivzakonito djelovanje unutar institucija koje su bile predmet revizije.

Revizorski izvještaji
Revizorski izvještaji su konačni proizvod revizije neke institucije koju vrši ured za reviziju. Revizorski izvještaji sadrže ocjenu finansijskih izvještaja i zakonitosti rada institucije, konkretne nalaze i iz njih proizašle preporuke za poboljšanje rada institucije.

Revizor/ka
Službenik/ca pisano imenovan/a od generalnog revizora/ke da provodi dužnosti i funkcije Ureda za reviziju

Budžet
Akt kojim se uređuje plan finansijskih aktivnosti budžetskih korisnika koji obuhvata projekciju iznosa prihoda i primitaka i utvrđenog iznosa rashoda i izdataka za period od jedne fiskalne godine.

Budžetske institucije
Sve institucije Bosne i Hercegovine, uključujući ministarstva Bosne i Hercegovine, upravne organizacije i druga tijela i institucije Bosne i Hercegovine koja se finansiraju iz budžeta Bosne i Hercegovine

Revidirane institucije
Institucije u kojima se vrši revizija

Javne nabavke
Javna nabavka je nabavka dobara i usluga ili dodjela javnih radova od strane državnog tijela, organizacije, ustanove ili druge pravne osobe koje se, u smislu zakona, smatraju ugovornim tijelima, na način i pod uvjetima propisanim zakonima.