Komentari i analize

15 JAVNIH USTANOVA, PREDUZEĆA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U FBIH KOJE SU OD UREDA ZA REVIZIJU DOBILE NEGATIVNE OCJENE

Pored 15 Federalnih, još samo 3 institucije iz RS su dobile negativno mišljenje tamošnjih revizora. Dok državni i ured Brčko distrikta nisu izrekli nijednu negativnu ocjenu, već duže vrijeme.

U ponedeljak, 02.10., Ured za reviziju institucija u FBiH objavio je zadnji „paket“ od 14 izvještaja o provedenim finansijskim revizijama za 2022. godinu, čime je ispunio svoj plan finansijskih revizija za ovu godinu. (s izuzetkom revizije Union Banke, u čijem obavljanju revizije je bio spriječen, o čemu je obavijestio nadležne institucije).

Od 102 provedene revizije, za 15 institucija je izrečeno negativno mišljenje. Od toga za njih 4 za obje komponente finansijske finansijske revizije – i za finansijske izvještaje i za usklađenost sa zakonima i drugim propisima, A za ostalih 11 za jednu od ovih komponenti (4 za finansijske izvještaje a 7 za usklađenost sa zakonima i drugim propisima).

Za finansijske izvještaje negativno mišljenje su dobili domovi zdravlja Livno, Konjic i Tomislavgrad, te, Grad Bihać. Za usklađenost sa zakonima i drugim propisima negativno mišljenje su dobili općine Stari Grad Sarajevo, Bugojno, i Glamoč, (još jedan) Dom zdravlja Odžak, te, JP “Autoceste FBiH” d.o.o. Mostar, JU “Studentski centar” Sarajevo i Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom. A za obje komponente finansijske revizije negativno mišljenje su dobili: Općina Ravno, te, “Zrak” d.d. Sarajevo, RMU “Banovići” d.d. Banovići i “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo.

Dosad su sve 4 vrhovne revizorske institucije u BiH (državna, dvije entitetske i ured Brčko distrikta) realizovale 243 finansijske revije (Glavna služba za reviziju javnog sektora RS i Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu još nisu završili realizaciju svojih godišnjih planova).

Od toga je svega njih 18 završilo negativnim ocjenama. Pored 15 Federalnih, još samo 3 institucije iz RS su dobile negativno mišljenje tamošnjih revizora. Dok državni i ured Brčko distrikta nisu izrekli nijednu negativnu ocjenu, već duže vrijeme.

Ukupan broj preporuka za otklanjanje revizijom detektovanih nepravilnosti, grešaka i nezakonitosti, koje je dobilo 15 subjekata kojima su Federalni revizori izrekli negativne ocjene, je 385. Pojedinačno, najviše su ih dobile dvije jedinice lokalne samouprave, Općina Ravno – 34 i Općina Bugojno – 33.

(T.H., Revizije info)