Novosti

ZAŠTITA RIJEKA U FBIH OD ZAGAĐENJA I DJELOVANJE VLASTI U TOM KONTEKSTU – U FOKUSU NOVE REVIZIJE UČINKA FEDERALNIH REVIZORA

Tema ove revizije vezana za jedan od 17 UN-ovih ciljeva održivog razvoja – Čista voda i sanitarni uslovi. Koji, između ostaloga, predviđa zaustavljanje degradacije i poboljšanje stanja vodnih resursa, kao i postizanje održivog upravljanja vodama, uz osiguranje pristupa pitkoj vodi i osnovnih higijenskih uslova za sve.

Ured za reviziju institucija u FBiH, detektujući važnost i aktuelnost te teme, u prošloj je godini krenuo u realizaciju revizije učinka „Zaštita rijeka u Federaciji BiH“.

Ta činjenica je izazvala interesovanje i zadovoljstvo brojnih organizacija civilnog društva – neformalnih grupa građana, udruženja, nevladinih organizacija – koje se na različite načine bave zaštitom ovdašnjih rijeka.

Dvije od njih – „Eko akcija“ i „Aarhus centar u BiH“ prošle su sedmice (26.01.2023.), na poziv Ureda, zajedno sa subjektima revizije, učestvovale na fokus grupi, na kojoj je tim za ovu reviziju prezentirao preliminarne nalaze provedene revizije, da bi se potom otvorila diskusija na predmetnu temu.

Cilj ove revizije učinka, izvještaj o kojoj je u završnoj fazi, bio je ispitati da li su nadležne institucije u Federaciji preduzele odgovarajuće aktivnosti kako bi osigurale smanjenje zagađenja rijeka, na području pod svojom nadležnošću. U skladu sa postavljenim ciljem, ispitane su aktivnosti na planiranju i realizaciji mjera zaštite rijeka, kao i inspekcijski nadzor nad zagađenjem rijeka, u Federaciji BiH.

Revizijom su obuhvaćene aktivnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, agencija za vodno područje rijeke Save i Jadranskog mora, Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, kantonalnih ministarstava nadležnih za vode i određenih jedinica lokalne samouprave, a u vezi s njihovom ulogom u planiranju i realizaciji mjera za smanjenje zagađenja rijeka.

Revizija je obuhvatila i Federalnu upravu za inspekcijske poslove i kantonalne inspekcijske organe iz odabranih kantona u vezi s njihovim aktivnostima u provođenju vodne inspekcije.

Manjkavost ove revizije, kao i brojnih drugih, za koje bi bilo značajno da imamo cjelovite podatke i istim kategorijalnim aparatom i nivoom kritičnosti ocijenjene sve institucije, je što se ne odnosi na prostor čitave BiH, nego samo na jedan entitet. No, to sa Federalnim uredom za reviziju nema veze. On se kreće u okviru svojih zakonskih nadležnosti. A, s druge strane, već godinama pokušava da, unutar BiH, inicira zajednički rad, putem tzv. paralelnih revizija (revizija na neku temu koje provode različite revizorske institucije), ali mu to ne uspjeva. Koordinacioni odbor vrhovnih revizorskih institucija u BiH, tijelo koje bi trebalo da koordinira rad revizorskih institucija u državi, žrtva je političkih igara i procesa čiji su sastavni dio opstrukcije i blokade svakog zajedničkog rada na nivou države.

Otuda je lakše organizovati paralelne revizije učinka sa revizorskim institucijama drugih država, nego unutar same BiH.

Tako se i revizija čija je tema upravljanje rijekama radi paralelno sa Državnom revizorskom institucijom Crne Gore, s kojom Ured za reviziju institucija u FBiH ima odranije razvijene dobre odnose. A do teme su došli zajednički, ocjenom da su rijeke jedan od najvrjednijih resursa sa kojima BiH i Crna Gora raspolažu, a da je njihova neadekvatna zaštita ozbiljan društveni problem prisutan u obje države.

Namjera ovih revizorskih institucija je da zajedničkim naporima doprinesu unapređenju stanja rijeka u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, koje pripadaju istim slivovima (crnomorskom i jadranskom), kao i istoj evropskoj ekoregiji – Dinarski zapadni Balkan.

Dodatni motiv je činjenica da je ova tema vezana za jedan od 17 UN-ovih ciljeva održivog razvoja – Čista voda i sanitarni uslovi. Koji, između ostaloga, predviđa zaustavljanje degradacije i poboljšanje stanja vodnih resursa, kao i postizanje održivog upravljanja vodama, uz osiguranje pristupa pitkoj vodi i osnovnih higijenskih uslova za sve.

Ova revizija je, inače, trenutno, u završnoj fazi pripreme nacrta izvještaja.

„Ured za reviziju će, shodno odredbama Zakona o reviziji institucija u FBiH, nakon okončanja revizije javno objaviti izvještaj o provedenoj reviziji. Nakon toga, u saradnji sa DRI Crne Gore sačinit će se i zajednički izvještaj u kojem će se prikazati sažetak rezultata revizija koje su provele obje vrhovne revizijske institucije koje su učestvovale u ovom projektu.“, naveli su iz Ureda za reviziju institucija u FBiH.

(T.H., Revizije info)