Iz revizorskih izvještaja

Revizori utvrdili: PLATE, NAKNADE I PAUŠALI FEDERALNIM PARLAMENTARCIMA ISPLAĆIVANE MIMO ZAKONA!

Naprimjer, obračun plaća i naknada za izabrane dužnosnike koji su dužnost obavljali profesionalno nije vršen na osnovu evidencija o radnom vremenu.

Ured za reviziju institucija FBiH utvrdio je, blago rečeno, haotično stanje kod isplata plata, zatim paušala te raznih naknada federalnim parlamentarcima, a što je sročio i u svom najnovijem izvještaju za Parlament FBiH u 2021. godini.

Tako su, primjera radi, uvidom u obračun plaća i naknada plaća za mart, juli i decembar 2021. godine konstatovali da obračun nije u potpunosti vršen u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH.

Nadalje, obračun plaća i naknada za izabrane dužnosnike koji su dužnost obavljali profesionalno nije vršen na osnovu evidencija o radnom vremenu koje su osnov za obračun plaća, kao i ostalih naknada koje nemaju karakter plaća (topli obrok, odvojeni život i dr.).

U toku obavljanja konačne revizije prezentovana je dokumentacija o evidenciji prisustva na poslu izabranih dužnosnika u Predstavničkom domu, koja je utvrđena Odlukom Administrativne komisije Predstavničkog doma od 18. 1. 2022. godine.

Odlukom je utvrđeno da svaki zastupnik i savjetnik za sebe vodi i potpisuje liste za svaki mjesec, a ukoliko ne dostavi evidenciju, naknade koje se isplaćuju na osnovu prisustva na poslu neće biti obračunate i isplaćene.

Foto: Fena

– Prezentovana nam je obavijest od 8. 3. 2022. godine koju je sekretar Doma naroda dostavio delegatima i savjetnicima u Domu naroda, a kojom se traži da vode i potpisuju šiht liste, te ih dostavljaju u službu računovodstva radi obračuna do 25.za tekući mjesec – naveli su revizori.

Odlukama administrativnih komisija oba doma definisan je iznos naknade od 800 KM za izabrane dužnosnike ukoliko borave izvan mjesta prebivališta svoje porodice koje je udaljeno više od 70 km od sjedišta Parlamenta FBiH u kojem su zaposleni. Naknada za zakup stana ne može biti veća od 400 KM i isplaćuje se žiralno zakupodavcu na osnovu zaključenih ugovora između Parlamenta FBiH i zakupodavca.

Međutim, revizori tvrde da navedene odluke nisu sačinjene u skladu sa članom 13. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH.

Foto: Fena

– S obzirom na to da odlukama nije utvrđena visina naknade za odvojeni život, uočili smo da se razlika u cijeni zakupa stana, ukoliko je niža od 400 KM, isplaćuje izabranim dužnosnicima kao dio naknade za odvojeni život, što ima za posljedicu da je isplaćena u različitim iznosima – navode revizori..

Također, kako ističu, naknadu troškova smještaja, u skladu sa odlukama Administrativne komisije, primaju svi izabrani dužnosnici koji imaju pravo i na naknadu za zakup stana za službene potrebe. Savjetnicima je na ime naknade za odvojeni život odobreno 300 KM (zakup stana do 100 KM, režijski troškovi 100 KM i naknada za odvojeni život 100 KM).

Tokom godine naknadu za odvojeni život koristilo je 96 izabranih dužnosnika, i to 56 u Predstavničkom domu i u Domu naroda. Dužnosnici Doma naroda koji su profesionalizirali rad u Parlamentu FBiH ostvaruju naknadu za odvojeni život od porodice, zakup stana i troškove smještaja u Parlamentu FBiH, dok u kantonalnim skupštinama ostvaruju pravo na stalno mjesečno novčano primanje (paušal). Paušal predstavlja naknadu na ime povećanih materijalnih troškova u obavljanju dužnosti.

Foto: Fena

– Članom 8. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH predviđeno je da se on može ostvariti samo po jednom osnovu, odnosno na jednom nivou zakonodavne vlasti. Kako pojedini izabrani dužnosnici, koji dužnost obavljaju profesionalno u Domu naroda, pored obaveza u federalnom Parlamentu, imaju obaveze i u kantonalnim skupštinama, te kako ne postoje evidencije o radnom vremenu, ne možemo u potpunosti potvrditi ispunjenost potrebnih uslova za isplatu i opravdanost isplata naknada – istaknuto je u izvještaju revizora.

Paušal je obračunat i isplaćen za 105 izabranih dužnosnika Predstavničkog doma i 24 u Domu naroda. Izabrani dužnosnici koji su profesionalizirali rad u Parlamentu FBiH ostvaruju pravo na plaću i druge naknade (pravo na odvojeni život od porodice, troškove zakupa stana i smještaja, troškove prevoza u dane vikenda – četiri vikenda mjesečno), dok oni koji nisu profesionalizirali rad u Parlamentu FBiH ostvaruju pravo na naknadu po osnovu dnevnica i putnih troškova vezanih za učestvovanje u radu Parlamenta FBiH i radnih tijela.

– Zakonskim propisima, kojima je predviđeno da svi izabrani dužnosnici ostvaruju pravo na paušal, nisu jasno utvrđene namjene sredstava, odnosno koje materijalne troškove pokrivaju koji već nisu pokriveni ostalim naknadama. Uvidom u dokumentaciju koja se odnosi na isplate paušala konstatovali smo da je Administrativna komisija Predstavničkog doma Parlamenta FBiH donijela rješenja o pravu na mjesečno novčano primanje (paušal) za devet zastupnika koji su obnašali funkciju izvršne i zakonodavne vlasti, po kojima je izvršena isplata u ukupnom neto iznosu od 109.266 KM za period 2018-2020. godine. Budući da prethodnih godina nisu vršene isplate, te da Budžetom za 2021. godinu nije planirana retroaktivna isplata paušala, smatramo ovakav način isplate neopravdanim – ističu revizori.

Foto: Fena

Inače, naknade troškova zaposlenih iskazane su u iznosu od 1.771.567 KM. U Predstavničkom domu iskazano je 942.404 KM (53%), u Domu naroda 721.561 KM (41%) i u Zajedničkoj službi 107.603 KM (6%).

Ukupne naknade troškova izabranih dužnosnika i savjetnika iznose 2.036.012 KM, a najznačajniji iznosi odnose se na paušale (1.014.495 KM), topli obrok (311.011 KM), naknade za odvojeni život (333.410 KM), troškove prevoza u dane vikenda – četiri vikenda mjesečno (202.541 KM), naknade za zakup stana i troškove smještaja (106.895 KM) i regres (67.660 KM).