Iz revizorskih izvještaja

NEGATIVNO MIŠLJENJE REVIZORA: U ŠUMAMA SRPSKE UPRAVA NIJE IMENOVANA KAKO JE PROPISANO ZAKONOM

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je objavila Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Javnog preduzeća šumarstva „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac za 2020. godinu. Nakon izvršene revizije usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je dala negativno mišljenje preduzeću Šume Republike Srpske.

V.d. direktori i v.d. izvršni direktori nisu zapošljavani kako je propisano zakonom

Naime, Nadzorni odbor Šuma Republike Srpske imenovao je vršioca dužnosti direktora i vršioce dužnosti izvršnih direktora zaključivanjem ugovora o pravima i obavezama koji su istovremeno i ugovori o radu na period od dva mjeseca. To znači da Uprava preduzeća, odnosno direktori i izvršni direktori nisu imenovani putem javnog konkursa, kako je propisano Zakonom o javnim preduzećima i Statutom Šuma Republike Srpske.

U izvještaju se također navodi da imenovanje osam vršioca dužnosti direktora organizacionih dijelova Šuma Republike Srpske nije vršeno putem javnog konkursa što nije u skladu sa Statutom ovog javnog preduzeća.

Zanimljivo je da je ovo prvi angažman Glavne službe za reviziju Republike Srpske u zadnjih deset godina na reviziji Šuma Republike Srpske, te se postavlja pitanje koje sve nepravilnosti u posljednjoj deceniji nisu zabilježene.

Pored Revizije o usklađenosti, i negativnog mišljenja, Šume Republike Srpske dobile su mišljenje sa rezervom za reviziju finansijskih izvještaja.

Više informacija na Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Javnog preduzeća šumarstva „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac za 2020. godinu

.