Iz revizorskih izvještaja

OPŠTINA SRBAC – JEDNA OD ONIH KOJE NIKAD NISU DOBILE POZITIVNO MIŠLJENJE REVIZORA RS

Revizori su konstatovali kršenje Zakona o radu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti, te više podzakonskih akata.

09.12., na Međunarodni dan borbe protiv korupcije, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske objavila je 63. izvještaj finansijske revizije za 2020. godinu, od 72 koliko bi ih po programu rada za 2021. trebala realizovati do 15. ovog mjeseca.

Radi se o izvještaju o finansijskoj reviziji Opštine Srbac, kojoj je Glavna služba za reviziju dala mišljenje s rezervom za obje komponente finansijske revizije – i za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

Za Opštinu Srbac ovo nije ništa novo. Ona, naime, nikada do sada nije dobila pozitivno mišljenje  za finansijsku reviziju, od kada se obavlja revizija ove jedinice lokalne samouprave.

Prvi put kada je revizija vršena, za 2005. godinu, Opština Srbac je čak dobila negativno mišljenje i 12 preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti. U nastavku su revizori u ovu Opštinu ulazili još 4 puta – vršeći reviziju za 2008., 2012., 2017. i 2020. – i svaki put Opština bi dobila mišljenje s rezervom i za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

Broj preporuka koje su revizori uputili načelniku i Skupštini, pri posljednje tri realizovane revizije, veći je nego pri prvoj, obavljenoj 2005, za koju je Opštine Srbac dobila negativnu ocjenu.

Pri posljednjoj reviziji, za 2020., revizori su Opštini dali 13 preporuka, koliko i u prethodnoj, za 2017. Pritom, od 13 preporuka iz prethodno provedene revizije, u međuvremenu, za 3 godine, u potpunosti je realizovano tek njih 7. Još 3 su realizovane djelimično, a 3 su nerealizovane.

Pozitivan pomak u odnosu na sve 4 prethodne revizije je što je broj kršenja zakona, konstatovanih pri posljednjoj reviziji manji i nije zabilježeno kršenje Zakona o javnim nabavkama i Zakona o budžetskom sistemu. Mada, postoji mogućnost da ono samo nije uočeno, a ne da se nije desilo. Naime, u izvještaju se navodi ograda da „Kod revizijom ispitanih postupaka javnih nabavki nisu utvrđene neusklađenosti“ i „Zbog činjenice da se revizija sprovodi provjerom na bazi uzorka i da u sistemu internih kontrola i računovodstvenom sistemu postoje inherentna ograničenja, postoji mogućnost da pojedine materijalno značajne greške ostanu neotkrivene.“

No, bez obzira na navedeno, revizori su ipak konstatovali kršenje Zakona o radu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti, te više podzakonskih akata.

Revizori su naveli da je mišljenje s rezervom za finansijske izvještaje dato zbog uočenih problema sa popisom imovine i obaveza, precjenjenosti izdataka za izgradnju i pribavljanje stambenih objekata i jedinica za posebne socijalne grupe za više od pola miliona KM, pogrešnog evidentiranja različitih vrsta prihoda, kapitala, potraživanja, korekcije vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine, nepravilnog kreiranja Bilansa novčanih tokova, te zbog toga što nije izvršeno objelodanjivanje postojanja i ograničavanja vlasništva na nekretninama (hipoteka), založenim kao garancija izvršavanja obaveze po osnovu kredita, kao ni postrojenja i opreme i informacija vezanih za potencijalnu imovinu i potencijalne obaveze, po osnovu sudskih sporova.

Za (ne)usklađenost sa zakonima i drugim propisima, mišljenje s rezervom je dato zbog toga što su ugovori o djelu sa šest izvršilaca zaključeni za sistematizovana radna mjesta (kafe-kuvar, čistačica, za obavaljanje poslova u Odjeljenu za finansije, poslova održavanja i nadogradnje internet stranice Opštinske uprave opštine Srbac i pravnih poslova), što nije u skladu sa članom 205. Zakona o radu, te zato što Opština Srbac nije, u skladu sa članom 9. stav (4) Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj, sačinila Plan za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz 2020. godine.

Na kraju, napomenimo da je do roka za završetak obaveza iz ovogodišnjeg plana realizacije finansijskih revizija Glavne službe za reviziju javnog sektora RS ostalo još svega 5 dana. A da nije objavljeno još 9 planiranih izvještaja o provedenim finansijskim revizijama.

(Đ.Č. & I.Č., Revizije info)