Komentari i analize

DA LI ĆE ODBOR ZA REVIZIJU NS RS RAZMOTRITI PITANJE BUDŽETSKOG DEFICITA?

Revizori su utvrdili da je Ministarstvo finansija prikazivalo umanjen budžetski deficit, odnosno, da je on znatno veći od iskazanog.

Odbor za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske je zakazao svoju drugu sjednicu za ponedjeljak 13.03.2023. godine sa početkom u 16:30.

Za razliku od prethodnog saziva Odbora (2018.-2022. godine), aktuelni Odbor, za sada, najavljuje svoje sjednice i direktno poziva zainteresovane učesnike da prisustvuju i učestvuju u radu.

Na samom početku najavljene sjednice, od strane Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske održaće se kratka obuka o ulozi i značaju revizorskih izvještaja i procesa revizije. U principu, ova se obuka trebala održati odmah nakon konstituisanja, prije početka samog konkretnog rada poslanika – članova odbora, na izvještajima. A i vjerovatno bi bilo korisno da je za nju predviđeno mnogo više vremena, jer se od poslanika u ovom odboru puno očekuje, a većini bi dobro došla detaljnija poduka ili informisanje o onome čime će se baviti u naredne 4 godine.

Posmatrajući preostale tačke dnevnog reda, vidljivo je da nije planirano razmatrano „negativnih revizorskih izvještaja“ iz prethodnog perioda ili bar realizacije akcionih planova za otklanjanje uočenih nepravilnosti, kroz realizaciju preporuka. Što bi mogao biti signal o nastavku izbjegavanja rada Odbora na najozbiljnijim temama, ali može biti i taktičko odgađanje, u cilju uspostavljanja nekog beskonfliknog početnog tempa rada. Ostaje da vidimo kako će se stvari razvijati u nastavku.

Podsjetimo da je na konstitutivnoj sjednici Odbora usvojen zaključak u kojem se traži da se dostave svi akcioni planovi od strane revidiranih subjekata u prethodnoj godini. Iz nevladinog sektora izražavaju očekivanje da se javnost informiše da li se neko oglušio o zahtjev Odbora i na koji način Odbor misli reagovati prema eventualnim revidiranim institucijama koje nisu dostavile svoj akcioni plan. Posebno, ako uzmemo u obzir da je nedavno i Vlada RS, prvi put od 2018. godine na svojoj sjednici razmatrala dva akciona plana u vezi dvije revizije učinka.

Vlada RS je, naime, 02.03. razmatrala Infomaciju o izradi Akcionog plana za provođenje preporuka revizije učinka „Unapređenje organizacije i funkcionisanja inspekcija“, sa Prijedlogom zaključka, kao i Informaciju o sprovedenoj reviziji učinka „Rad komunalne policije na održavanju komunalnog reda” sa Prijedlogom akcionog plana za provođenje preporuka revizije učinka, sa Prijedlogom zaključka.

U okviru 3. tačke dnevnog reda zakazane sjednice, Odbor za reviziju razmatraće Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 2021. godinu, za koji je Glavna služba dala mišljenje s rezervom za finansijske izvještaje i pozivino mišljenje za usklađenosti sa zakonima i drugim propisima.

Sa interesovanjem se očekuje stav Odbora prema nalazu revizij e o budžetskom deficitu.

„Budžetski deficit tekućeg perioda iskazan u obrascu PIB u iznosu od 15.272.998 KM je potrebno korigovati na više za najmanje 15.334.769 KM, zbog više iskazanih budžetskih prihoda u iznosu od 260.557 KM, manje iskazanih tekućih rashoda i transfera u iznosu od 15.143.724 KM (od čega je u okviru rashoda obračunskog karaktera evidentiran iznos od 13.650.618 KM), manje iskazanih primitaka od nefinansijske imovine u iznosu od 240.420 KM i izdataka za nefinansijsku imovinu u iznosu od 170.908 KM. Ukupan deficit iskazan u obrascu PIF u iznosu od 60.978.769 KM je potrebno korigovati na više za najmanje 15.474.240 KM, po osnovu manje iskazanog deficita u PIB-u u iznosu od 15.334.769 KM i manje iskazanih tekućih rashoda na fondu 02 u iznosu od 139.471 KM.”, navodi se u izvještaju.

Revizori su, naime, utvrdili da je Ministarstvo finansija prikazivalo umanjen budžetski deficit, odnosno, da je on znatno veći od iskazanog, što je zabrinjavajući podatak. Rečenica da je potrebno za 15.474.240 KM korigovati na više ili za ¼ ukupnog deficit iskazati veći minus u budžetu bi članovima Odbora za reviziju trebao biti ozbiljan alarm da se javnim sredstvima ne upravlja na najbolji mogući način i svakako je potrebno da iz Ministarstva finansija ovu pojavu razjasne.

Odbor ovo pitanja treba istražiti. A svakako se očekuje da će se ovo pitanja potegnuti i u raspravi na sjednici NSRS, na kojoj je planirano upravo razmatranje ovog izvještaja u plenumu i biće interesantno vidjeti da li će i u kojem pravcu biti usmjerena diskusija.

U nastavku sjednice, dnevnim je redom planirano razmatranje Godišnjeg revizorskog izvještaja za 2022. godinu, Godišnjeg izvještaja o aktivnostima Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2022. godinu, Zahtjev Glavne službe za reviziju  javnog sektora Republike Srpske za dodatnim sredstvima za period 2023. do 2025. godina, te, tekuća pitanja.

(Ž.N., Revizije info)