Komentari i analize

5 MUŠKARACA POTPISALO SPORAZUM O PROVOĐENJU PARALELNE REVIZIJE UČINKA IZ OBLASTI RODNE RAVNOPRAVNOSTI

Nakon potpisivanja u Beogradu: Osmjesi su tu, simboličko jedinstvo je tu, potpisani sporazum je tu,... samo žena nema.
Čelni ljudi Državne revizorske institucije Republike Srbije, dr Duško Pejović,  Državne revizorske institucije Crne Gore, Nikola N. Kovačević, Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, Hrvoje Tvrtković, Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, Dževad Nekić, i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, Jovo Radukić potpisali su sporazum o sprovođenju paralelne revizije učinka radnog naslova: „Ostvarivanje rodne ravnopravnosti“.

U septembru 2015. godine Bosna i Hercegovina se, skupa sa 192 države članice Ujedinjenih naroda, obavezala da će provesti Agendu 2030 za održivi razvoj, koja se sastoji od 17 ciljeva održivog razvoja i 169 podciljeva. (Zasad zanemarimo činjenicu da u ovoj zemlji ne postoji elementarna politička odgovornost za bilo šta, a posebno za potpisane međunarodne akte.)

Peti, od 17 UN-ovih, međusobno povezanih i ambicioznih, ciljeva održivog razvoja, kojima se rješavaju glavni izazovi u razvoju s kojima se suočavaju i ljudi u BiH i širom svijeta, glasi: “Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojčice”.

Taj cilj naveden je i kao jedan od 4 strateška fokusna područja (uz vladavinu prava i sigurnost ljudi, održiv i ujednačen razvoj i zapošljavanje, te, socijalnu uključenost), u Okviru UN-a za razvojnu pomoć, potpisanog od strane Vijeća ministara BiH takođe u 2015. godini.

“Osnaživanje žena i promovisanje rodne ravnopravnosti je od velikog značaja za brže postizanje održivog razvoja. Ukidanje svih oblika diskriminacije žena i djevojčica ne samo da je osnovno ljudsko pravo, nego ima višestruki uticaj na druga područja razvoja. Osiguranje univerzalne zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja i istih prava na ekonomske resurse, kao što su zemljište i imovina, predstavlja najvažniji zadani rezultat ovog cilja. Danas se na javnim funkcijama nalazi više žena nego ikada ranije, ali će podsticanje žena da u većem broju postanu lideri na svim područjima pomoći da se učvrste politike i zakonski propisi s ciljem postizanja veće rodne ravnopravnosti.”, navodi se u objašnjenju ovog cilja.

UN, odnosno njegove agencije, u BiH i njenom okruženju provode različite projekte u kontekstu pomoći državama da realizuje proklamovane ciljeve. Jedan od njih je i animiranje lokalnih institucija za reviziju javnog sektora da u okviru svog rada vode računa i o rodnoj ravnopravnosti.

Agencija Ujedinjenih naroda za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) u prošloj je godini prvo potpisala memorandume o saradnji sa domaćim i regionalnim vrhovnih revizorskih institucija (VRI), a potom, uz podršku Švedske, u julu mjesecu, u Banjaluci, organizovala regionalni sastanak VRI Albanije, Sjeverne Makedonije, Srbije i 3 bosanskohercegovačke (Ureda za reviziju institucija BiH, Glavne službe za reviziju javnog sektora RS i Ureda za reviziju institucija u FBiH).

Kao rezultat tog sastanka i drugih kontakata UN Women, VRI zemalja regije Zapadnog Balkana, podijeljene u dvije grupe, dogovorile su rad na paralelnoj reviziji učinka, na temu čiji okvir će biti implementacija Cilja održivog razvoja 5 – Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojčice.

VRI Kosova, Albanije i Severne Makedonije već ranije su početni široki tematski okvir suzile na temu „Osnaživanje žena u ruralnim područjima kroz njihovo uključenost na tržište rada“, te su u januaru održali sastanak s ciljem razrade teme, te, izrade plana rada i rokova izveštavanja.

S druge strane, čelnici Državne revizorske institucije Republike Srbije, dr Duško Pejović,  Državne revizorske institucije Crne Gore, Nikola N. Kovačević, Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, Hrvoje Tvrtković, Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, Dževad Nekić, i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, Jovo Radukić, tek su prije desetak dana (tačnije 24.02.) potpisali Sporazum o provođenju paralelne revizije učinka, koja i dalje ima radni naslov – „Ostvarivanje rodne ravnopravnosti“.

Na sastanku, održanom u Beogradu, naglašeno je da će se predmetna revizija učinka “provoditi u skladu sa vlastitim zakonodavstvima i mjerodavnim smjernicama Međunarodne organizacije vrhovnih institucija za reviziju (INTOSAI)”.

„Rodna ravnopravnost je preduslov razvoja našeg društva i svi građani i građanke treba da imaju jednake šanse da ostvare svoje pune potencijale i da se njihova ponašanja, potencijali i potrebe jednako vrednuju u društvu, a da diskriminicija po osnovu pola i roda bude iskorenjena“, poručio je dr Pejović, ispred DRI Srbije.

Generalni revizor Ureda za reviziju institucija u FBiH, Dževad Nekić, u svom je obraćanju ukazao je na značaj provođenja revizija koje doprinose ispunjenju UN ciljeva održivog razvoja. Ukazao je na potrebu da vrhovne revizijske institucije daju svoj doprinos u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja rodno zasnovane diskriminacije i nasilja, te uvođenja rodno odgovornog budžetiranja.”.

“Obzirom da nijedan revizorski izvještaj, pa ni ovaj, nije svrha sam sebi, vjerujem da će vlade u našim zemljama prepoznati i u našem izvještaju naći elemente koji će doprinijeti ili dati novu vrijednost u oblasti rodne ravnopravnosti i učiniti da žene i djevojčice budu vidljivije i prepoznatljivije u našem društvu”, istakao je, prilikom potpisivanja Sporazuma, glavni revizor Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske Jovo Radukić.

Pored potpisivanja Sporazuma, održan je i radni sastanak revizijskih timova na kojem su prezentirane informacije o predstudijama revizije učinka iz oblasti rodne ravnopravnosti koje provode vrhovne revizijske institucije učesnice projekta. Revizorski tim Ureda za reviziju institucija u FBiH prezentirao je osnovne informacije o predstudiji „Sprečavanje rodno zasnovane diskriminacije i nasilja u porodici“ koju provodi ovaj ured.

Institucije za reviziju će, po okončanju revizije, objaviti vlastite izvještaje o provedenim revizijama učinka čiji cilj je povećati institucionalnu podršku pitanju rodne ravnopravnosti u zemljama potpisnicama sporazuma te doprinijeti ostvarenju Cilja održivog razvoja 5 – „Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati sve žene i djevojčice“, navedeno je u informaciji sa sastanka.

UN Women će pružati podršku u realizaciji projektnih aktivnosti potpisnicama Sporazuma, dok će finansijsku podršku celokupnom projektu pružiti Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Što se tiče BiH – a slično je, zapravo, i kod susjeda – pošto se radi o revizorskim institucijama a ne o političarima, preuzete obaveze će sigurno biti izvršene. Podsjećamo da revizorske institucije, za razliku od većine ovdašnjih vlada i parlamenata na vrijeme usvajaju svoje programe rada i najčešće ih u potpunosti (i eventualno tek sa manjim zakašnjenjem) realizuju.

No, ne vode državu i ne uređuju odnose u njoj revizorske institucije (one samo detektuju stanje, donose zaključke i daju preporuke za otklanjanje uočenih nepravilnosti, grešaka i nezakonitosti), nego političari.

A bosanskohercegovački (da se sad fokusiramo samo na njih) nisu poznati ni po radu, ni po ispunjavanju preuzetih obaveza (uključujući i međunarodne akte, kako smo spomenuli na početku), niti poštuju vlastite zakone. Jer, ne bi nama trebao UN Women, recimo, da nam političari već desetljećima ne krše Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH. Odnosno da uz sve međunarornim sudovima dokazane diskriminacije, ne vrše kontinuirano, svjesno i bezočno i diskriminaciju na rodnoj osnovi.

A na kraju, revizorski izvještaji idu njima. I konačni rezultat tih izvještaja – kakvi god da budu – zavisiće od njih. A s obzirom na dosadašnje iskustvo možemo reći samo: “Na žalost”.

Jer se i najbolji revizorski izvještaj, ignorisanjem vlasti nezainteresovane za poboljšanje kvaliteta života građana svoje zemlje, pretvara u “mrtvo slovo na papiru”.

(N.N., Revizije info)