Iz revizorskih izvještaja

ADMINISTRACIJA OMILJENOG BH LJETOVALIŠTA DOBILA NEGATIVNU OCJENU REVIZORA, ZBOG KRŠENJA NIZA ZAKONA

Pored kršenja Zakona o koncesijama, Zakona o prekršajima, Zakona o budžetima u FBiH, Zakona o komunalnim djelatnostima HNK i Zakona o trezoru FBiH, revizori su i u Općini Neum konstatovali praksu kršenja Zakona o radu, raširenu u bh. institucijama vlasti - zaključivanjem ugovora о djelu i plaćanjem angažovanih lica, za obavljanje redovnih, sistematizovanih poslova, koji se obavljaju u kontinuitetu tokom cijele godine.

Ured za reviziju institucija u FBiH objavio je novi „paket“ izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji za 2019. godinu. Jedina institucija sa negativnom ocjenom, u ovom „paketu“ je – Općina Neum.

Ovo je tek druga revizija ove općine, u 20 godina postojanja Ureda. Prva je bila revizija za 2009. godinu, u kojoj je Općina Naum dobila mišljenje s rezervom i za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima i 17 preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka.

10 godina kasnije, stvari stoje još lošije. Općina Neum je za finansijske izvještaje ponovo dobila mišljenje s rezervom, ali je za usklađenost poslovanja sa zakonima dobila negativno mišljenje. I to sa dodatnim „skretanjem pažnje“. I čak 22 preporuke za otklanjanje uočenih nedostataka i nezakonitosti.

Kao razlog za izricanje negativne ocjene, revizori su naveli da je Općina u 2019. godini dodijelila ugovor о koncesiji društvu “Bakus” d.o.o. Neum za korištenje javnih gradskih parkinga, iako su ti poslovi, zapravo, trebali biti u nadležnosti Javnog preduzeća “Komunalno Neum”. Pri tome su napomenuli da su Odlukom Općinskog vijeća о regulisanju parkiranja па području Općine Neum utvrđene prekršajne kazne i zaštitne mjere u slučaju kršenja pravila parkiranja, ali da da је propisivanje ovih kazni i zaštitnih mjera vršio koncesionar. Koji, pritom, nije ni uplatio ugovorenu koncesionu naknadu za 2019. godinu u iznosu od 81.000 KМ, sto nije u skladu sa Ugovorom о koncesiji, Zakonom о koncesijama HNK i Zakonom о prekršajima.

Osim toga, revizori su utvrdili da nije osigurana potpuna i pravovremena naplata prihoda od uređenja građevinskog zemljišta, kako је propisano članom 46. Zakona о budžetima u FBiH. Naime, rjesenjima načelnika, investitorima “Jadranpromet” d.o.o. Neum i НТР “Sunčana obala” d.o.o. Neum utvrđena је obaveza plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta u ukupnom iznosu od 2.007.273 КМ. No, iako је obaveza plaćanja prolongirana zaključivanjem ugovora о obročnom plaćanju, u slučaju НТР “Sunčana obala” d.o.o. Neum čak i aneksom ugovora, investitori na datum bilansa nisu izmirili obaveze u iznosu od 980.607 КМ.

Općina, takođe, nije uskladila Odluku о komunalпoj пakпadi sa Zakoпom о komuпalпim djelatnostima HNK, jer пiје utvrdila koeficijente zоnа za pojediпe zone i koeficijeпt namjene za poslovпi prostor i građeviпsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, što је blla obavezna uciniti do 24.6.2017. godine.

I konačno, revizori su i u Općini Neum konstatovali praksu kršenja Zakona o radu, raširenu u bh. institucijama vlasti – zaključivanja ugovora о djelu za obavljanje redovnih, sistematizovanih poslova, koji se obavljaju u kontinuitetu tokom cijele godine i isplate angažovanim licima ро tom osпovu, u izпosu od 41.900 KM.

Pored ovih kvalifikacija, za izricanje negativnog mišljenja, Općini Neum je i skrenuta pažnja da Орćiпа пiје  okoпčala aktivпosti па uspostavljanju trezorskog poslovaпja u skladu sa Zakoпom о trezoru u FBiH, iako је bila dužпa da to uradi najkasnije do aprila 2017. godine.

A Općinsko vijeće  kao tijelo odlučivanja, predstavпičko tijelo građana i tijelo lokalпe samouprave, čiji је djelokrug rada defiпisaп Statutom Орćiпе Neum, пiје doпijelo Рlап rada za 2019. godinu, održalo је ukupno dvije sjednice, а isplaćene su im redovne mjesečne naknade u ukupnom iznosu od 41.560 КМ.

Što se tiče finansijskih izvještaja i izrečenog mišljenja s rezervom, revizori su konstatovali da ne mogu potvrditi iskazana potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu od 276.480 КМ, s obzirom na to da је Općina evidentirala potraživanje na 31. 12. 2019. godine na osnovu obavijesti о naplaćenoj komunalnoj naknadi dostavljenoj od ЈР “Komunal no Neum” d.o.o. Neum, а koja ne predstavlja vjerodostojnu knjigovodstvenu ispravu u skladu sa Zakonom о računovodstvu i reviziji u FBiH. Općina nije osigurala uplatu ovih prihoda na svoj depozitni račun, u skladu s odredbama Zakona о trezoru u FBiH.

(TH, revizije.info)