Iz revizorskih izvještaja

OPŠTINA MODRIČA U KONTINUITETU „NI NEGATIVNO, NI POZITIVNO“

Posljednja, od 12 dosad, u ovoj godini, revidiranih (od 20 za reviziju planiranih), jedinica lokalne samouprave u RS je Opština Modriča.

Opština Modriča je teritorijalna jedinica lokalne samouprave koja se nalazi na sjeveroistoku Republike Srpske i zauzima površinu od 363 km kvadratna i čine je 24 mjesne zajednice sa oko 27.700 stanovnika po rezultatima popisa iz oktobra 2013. godine. Na dan 31.12.2019. godine u Opštini i kod nižih budžetskih korisnika je bilo zaposleno 159 izvršilaca, od čega pored tri funkcionera u opštinskoj upravi 82 izvršioca, Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici 16 izvršilaca, JU Centru za socijalni rad 13 izvršilaca, JPU „Naša radost“ 39 izvršilaca, Razvojnoj agenciji opštine četiri izvršioca i JU Turističkoj organizaciji opštine pet izvršilaca.

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS je reviziju u ovoj opštini, u 2 decenije svog rada, vršila u 4 navrata – 2003., 2009., 2015. i 2019.

U sva 4 navrata ocjena je bila ni pozitivna, ni negativna, odnosno – mišljenje s rezervom (u 2003. i 2015. dodatno – „sa skretanjem pažnje“).

Pri tome broj revizorskih preporuka, za otklanjanje uočenih nedostataka, iz revizije u reviziju kontinuirano raste. Pa je 14 preporuka u poljednjem, nedavno objavljenom, izvještaju, skoro 3 puta više od broja revizija datih, ovoj intituciji, od strane Glavne službe za reviziju, nakon prve provedene revizije, prije 16 godina.

Mišljenje s rezervom koje je Opština dobila od Glavne službe za reviziju, za obje komponente finansijske revizije rezultat je kršenja niza različitih propisa, među kojima je i Zakon o javnim nabavkama.

U nastavku izdvajamo neke od zanimljivijih nalaza revizora, koji su rezultirali navedenom ocjenom:

Uspostavljeni sistem internih kontrola nije funkcionisao na način da je obezbjedio istinito i fer izvještavanje i usklađenost sa važećim zakonima i drugim propisima. Odredbe pravilnika o internoj kontroli nisu u potpunosti usklađene sa Zakonom o sistemu internih finansijkih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske.

Postupci javnih nabavki putem direktnog sporazuma se ne provode u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. U postupcima javnih nabavki koje su bile predmet revizije, a koje su provedene putem direktnog sporazuma, naime, prethodilo je dijeljenje postupaka nabavki, koji se odnose na nabavaku asfaltne mase za sanaciju ulica, asfaltne mase za sanaciju udarnih rupa, nabavka radova na iskopu kanala i rekonstrukciju puta, održavanje putne mreže i sanaciju udarnih rupa grupe ulica i lokalnih puteva, radova na sanaciji oštećenja i nanošenju fasade na zgradu opštine, što nije u skladu sa Zakonom.

Budžet Opštine Modriča nije pripremljen i donesen u skladu sa budžetskim kalendarom kako je propisano Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske

Odluka o razvrstavanju lokalnih puteva i ulica u naselju nije donesena, što nije u skladu sa Zakonom o javnim putevima.

Pojedinačni kolektivni ugovor za zaposlene u Opštinskoj upravi Modriča nije usklađen sa Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske, u dijelu koji se odnosi na koeficijente za obračun plata zaposlenih i dnevnica za službeni put u zemlji. Isplata dnevnica za službeni put u zemlji nije vršena u visini propisanog iznosa Uredbom o naknadama za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u javnom sektoru Republike Srpske. Za isplatu regresa i drugih naknada (nakanda za Božić, Vaskrs i 8. mart) Opštinska uprava niti niži budžetski korisnici nisu donijeli Odluke o isplati i visini naknada izuzev JPU „Naša radost“ Modriča.

JPU „Naša radost“ je ugovore o djelu sklapala sa zaposlenim vaspitačima u svrhu realizacije Programa pripreme djece za polazak u školu, što nije u skladu sa Zakonom o radu.

Opština nije utvrdila kriterijume za raspodjelu sredstava grantova, sa korisnicima granta nisu potpisivani ugovori, nedostaju odluke o dodjeli sredstava granta, dok su u određenim slučajevima plaćanja vršena direktno dobavljačima, a ne korisnicima granta. Pojedini korisnici grantova nisu dostavljali Izvještaje o namjenskom utrošku sredstava granta kako je predviđeno Statutom opštine Modriča

Opština Modriča je u 2019. godini pravnim licima odobravala kratkoročne beskamatne zajmove u novcu, u iznosu od 90.500 KM, što nije u skladu sa njenom nadležnošću.

Uvidom u dokumentaciju obavljenog redovnog godišnjeg popisa imovine i obaveza na dan 31.12.2019. godine kod Opštinske uprave, JU Centra za socijalni rad Modriča i JPU „Naša radost“ Modriča, revizijom je utvrđeno da popis imovine i obaveza nije u potpunosti obavljen u skladu sa odgovarajućim pravilnikom, jer kod Opštinske uprave postoji imovina koja nije popisana, koja se koristi i ista nije priznata u poslovnim knjigama, nisu obezbijeđene popisne liste imovine koja je na korišćenju kod drugih, izvještaji o popisu ne sadrže informacije o stručnoj i profesionalnoj kvalifikaciji, niti o radnom angažmanu lica angažovanih na popisu, kao i uporedni pregled stvarnog i knjigovodstvenog stanja popisane imovine i obaveza, Izvještaj o popisu je usvojen od strane načelnika opštine nakon datuma sačinjavanja finansijskih izvještaja, Izvještaj o popisu nije blagovremeno usvojen ni od strane Upravnog odbora, kod JPU „Naša radost“ Modriča,…

Dodajmo i da su revizori konstatovali da informacije o sudskim sporovima nisu objelodanjene. No, u Izvještaju o radu Pravobranilaštva Republike Srpske, Sjedište zamjenika Doboj za period 01.01-31.12.2019. godine, za Opštinu Modriča navedeno je da su u izvještajnom periodu u radu bila 52 parnična predmeta od čega 39 aktivnih i 13 predmeta koji su u izvještaju označeni kao „predmeti iz ranijih godina“. Od 39 aktivnih predmeta opština Modriča se u pet predmeta pojavljuje kao tužilac, a u 34 predmeta kao tužena strana. Visina glavnog duga koji Opština potražuje, u svim predmetima, prema navodima tužbe, iznosi 163.347 KM, a visina glavnog duga koji se potražuje od Opštine Modriča iznosi 3.644.031 KM.

Takođe, Odlukom o dugoročnom zaduženju od 30.10.2019. godine, opština Modriča se zadužila prvom emisijom obveznica na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 4.000.000 KM.

(TH, revizije.info)