Komentari i analize

MAKEDONSKI REVIZORI KONSTATOVALI NIZAK STEPEN IMPLEMENTACIJE VLADINIH MJERA U SEKTORU TURIZMA

Vlada Federacije BiH bi na ovo, sudeći po dosadašnjim reagovanjima na revizorske izvještaje ovdašnjih revizora, promptno reagovala tvrdnjom da se revizori bave nečim što im nije posao, da pokušavaju da preuzmu ingerencije Vlade, unište turističku privredu i od njih zahtjevala da promijene u svojim izvještajima sve dijelove koji se njihovim ministrima ne sviđaju. No…

Državni ured za reviziju Sjeverne Makedonije izvršio je reviziju učinka na temu „Efikasnost mjera i politika poduzetih za smanjenje efekata pandemije u sektoru turizma“ i juče, 12.08., objavio prateći izvještaj i saopštenje o tome.

Ured navodi da je svrha izvršene revizije bila da se odgovori na pitanje “Da li su mjere i politike koje preduzima Vlada Republike Sjeverna Makedonija i nadležne institucije u funkciji razvoja turizma i smanjenja efekata pandemijske krize u sektoru turizma?”

Vlada Federacije BiH bi na ovo, sudeći po dosadašnjim reagovanjima na revizorske izvještaje ovdašnjih revizora, promptno reagovala tvrdnjom da se revizori bave nečim što im nije posao, da pokušavaju da preuzmu ingerencije Vlade, unište turističku privredu i od njih zahtjevala da promijene u svojim izvještajima sve dijelove koji se njihovim ministrima ne sviđaju.

No, malo je zemalja na svijetu čije vlasti su u toj mjeri izgubila kontakt sa stvarnošću i misle da nekažnjeno mogu raditi šta god im padne na pamet, kao što je to slučaj sa bosanskohercegovačkim, na svim nivoima.

Iako na Balkanu – sa svim negativnim konotacijama toga – vlastima u Sjevernoj Makedoniji, bar javno, ne pada na pamet da napadaju na Državni ured za reviziju i dovode u pitanje njegovu nezavisnost, kao startni preduslov za profesionalno obavljanje revizije, po međunarodnim standardima.

Pa su tako, i u ovom izvještaju, revizori iznijeli čitav niz ozbiljnih primjedbi na dosadašnji rad Vlade i prijedloga za otklanjanje uočenih slabosti.

Konstatovan je nizak stepen realizacije mjera u oblasti turizma, u suprotnosti sa postavljenim ciljevima za suočavanje sa pandemijskom krizom.

Ukazano je na to da nedostupnost pravovremenih, konsolidovanih i jasnih podataka o datoj finansijskoj podršci onemogućava izradu pravovremenih i efikasnih analiza efekata mjera u sektoru turizma.

Takođe je konstatovano da Vlada ne prati realizaciju Akcionim planom za realizaciju Nacionalne strategije razvoja turizma planiranih aktivnosti i da je stepen realizacije aktivnosti iz tog akcionog plana nezadovoljavajući, što utiče i na planiranje, kreiranje, donošenje i sprovođenje politika i mjera u oblasti turizma.

Revizori su čak upozorili i da postoji potreba za izmjenom zakonske regulative zbog poteškoća u implementaciji zakonskih rješenja.

Utvrđena je i potreba za unapređenjem institucionalnih kapaciteta, saradnjom i koordinacijom aktivnosti na centralnom i lokalnom nivou i formiranjem Odbora za turizam kao najvišeg organa nadležnog za turizam u Sjevernoj Makedoniji.

Revizori su upozorili da prestankom rada Koordinacionog tijela za turizam ne postoji puna koordinacija između institucija i nosilaca turističkog sektora, a da pojedinačno djelovanje dovodi do smanjenja uticaja sektora u kreiranju interventnih politika na suočavanje sa krizom Covid-19, vrstom mjera, njihovom blagovremenom realizacijom i brzom realizacijom. (Kod nas bi na ovakvu konstataciju revizora promptno uslijedila optužba za unitarizam i pokušaj otimanja nadležnosti entitetima i kantonima).

U vezi sa kreiranjem ekonomskih mjera za suzbijanje pandemije, utvrđeno je da ne postoji dokumentacija za prethodnu analizu i procjenu prilikom izrade mjera, na kojoj je planiran obim i potrebna sredstva za svaku ekonomsku mjeru, Uslovi i kriteriji za njihovu raspodelu, kao i analiza zasnovani su na uticaju mera i utvrđivanju cilja koji se želi postići u kratkom, srednjem i dugoročnom periodu. Ovakva situacija otežava praćenje uspješnosti implementacije mjera, kao i izostanak budućih smjernica za djelovanje.

Revizori su utvrdili da Vlada Republike Sjeverna Makedonija nije uspostavila sistem praćenja svake mjere posebno, a nije ni razvijena i objavljena centralna baza podataka u kojoj bi se objavljivali podaci o stepenu realizacije svake pojedinačne mjere sa podacima o planiranim sredstvima, broju privrednih subjekata. na dnevnom ili mjesečnom nivou subjekti i građani kojima je mjera namijenjena, izvor sredstava, stepen njihovog korištenja i neiskorišćenja, razlozi za neizvođenje mjere.

Povodom kontrole ispunjenosti uslova za dodijeljenu finansijsku podršku turističkim agencijama iz šestog paketa mjera, revizori navode da nije utvrđen način na koji će se vršiti kontrola ispunjenosti uslova, niti je određena nadležna institucija koja će vršiti kontrolu i mjere koje će se preduzeti u slučaju neispunjavanja kriterija i neizvršenog povrata sredstava. (“Kakvi kriteriji i kakav povrat sredstava?”, reagovali bi iz naših Vlada, zaogrćući sumnjive transakcije plaštom lažnog patriotizma i brige za privredu).

(N.N., Revizije info)