Komentari i analize

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA TEK SVAKU HILJADITU ŽALBU RJEŠAVA U ZAKONSKOM ROKU

Revizori su konstatovali problem višegodišnjeg držanja predmeta u arhivi, prije njihovog uzimanja u razmatranje. Otuda podatak da su u 2020. godini rješavani predmeti iz 2015, pa čak i iz ranijih godina, iako drugostepeni organi imaju obavezu da po žalbama izjavljenim na prvostepena rješenja odluče u periodu od 30 dana od dana prijema žalbe! U određenim situacijama žalbe se rješavaju mimo hronološkog reda. Pritom, nisu uspostavljene jasne procedure za postupanje po urgencijama, odnosno nije jasno propisan način na koji se mogu uputiti urgencije, te kako ministarstvo postupa po urgencijama. Što, naravno, otvara prostor zloupotrebama.

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH izvršio je analizu realizacije preporuka iz lzvještaja revizije učinka „Efikasnost drugostepenih organa u postupanju po žalbama”, objavljenog u aprilu 2022. godine i o tome 20.06.2024. objavio izvještaj. Cilj je bio ispitati preduzete aktivnosti Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Federalnog ministarstva pravde preduzete u protekle dvije godine, na realizaciji ukupno dvanaest preporuka.

Podsjećamo, pomenuta revizija učinka jedna je u nizu kojima se potvrđuje činjenica da je kvalitet naše vlasti i usluga koje oni pružaju građanima ove zemlje – katastrofalan.

Revizijom je utvrđeno je da postoje dramatična kašnjenja u rješavanju žalbi u drugostepenom upravnom postupku iz nadležnosti ministarstava obuhvaćenih revizijom.

U periodu 2016.-2020., na koji je bila fokusirana revizija, Federalno ministarstvo finansija je od ukupno 10.846 žalbi u rješavanju, riješilo svega nešto više od polovine – 5.673. Pri tome, zanemariv broj, odnosno manje od 1%, u zakonskom roku! A ostala uz višegodišnja kašnjenja.

Revizori su konstatovali problem višegodišnjeg držanja predmeta u arhivi, prije njihovog uzimanja u razmatranje. Otuda podatak da su u 2020. godini rješavani predmeti iz 2015, pa čak i iz ranijih godina. Iako drugostepeni organi imaju obavezu da po žalbama izjavljenim na prvostepena rješenja odluče u periodu od 30 dana od dana prijema žalbe!

U određenim situacijama žalbe se rješavaju mimo hronološkog reda. Pritom, nisu uspostavljene jasne procedure za postupanje po urgencijama, odnosno nije jasno propisan način na koji se mogu uputiti urgencije, te kako ministarstvo postupa po urgencijama. Što, naravno, otvara prostor zloupotrebama.

Prema podacima Federalnog ministarstva finansija, samo u 2020. godini vrijednost neriješenih predmeta po iskazanim žalbama u upravnim postupcima koji se vode u ovom Ministarstvu iznosila je preko 141 milion KM, od čega se cca 81 milion KM odnosilo na dodatne porezne obaveze kod kojih žalbe odlažu izvršenje rješenja.

U Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, revizori su utvrdili da je u periodu 2016-2020. godina 3.015 žalbi, odnosno 56%, riješeno izvan zakonskog roka, što je za posljedicu imalo da korisnici prava boračko-invalidske zaštite nisu mogu ostvariti svoja prava u propisanim rokovima.

Rezultati revizije otkrili su i da nadležna ministarstva ne prate podatke o tome kolika su kašnjenja u rješavanju žalbi. I da nisu osigurala ni interni nadzor nad trajanjem rješavanja žalbi, zbog čega nisu osigurani podaci o periodu rješavanja i razlozima kašnjenja u rješavanju pojedinačnih predmeta, što onemogućava definisanje odgovarajućih mjera za unapređenje efikasnosti u ovoj oblasti.

Izostao je i odgovarajući nadzor Federalnog ministarstva pravde, kako bi se osiguralo rješavanje po žalbama u skladu s odredbama Zakona o upravnom postupku i odgovarajuće izvještavanje u ovoj oblasti.

Iako ministarstva u posmatranom periodu nisu rješavala žalbe u propisanim rokovima, Federalno ministarstvo pravde nije izricao novčane kazne propisane Zakonom. Nisu poduzete potrebne aktivnosti kako bi se osigurali transparentni podaci o rješavanju žalbi u drugostepenom upravnom postupku iz nadležnosti ministarstava.

Revizori su upozorili da neblagovremeno rješavanje žalbi uzrokuje neizvjesnost i negativno utiče na subjekte koji ih podnose. Pritom su podsjetili da Povelja Evropske unije o temeljnim pravima, između ostalih, propisuje i pravo na dobru upravu, koje podrazumijeva da svako ima pravo na to da institucije, tijela, uredi i agencije njegove predmete obrađuju nepristrasno, pravedno i u razumnom roku.

A 60 puta duže trajanje postupaka od zakonom propisanog svakako nije ni blizu razumnog.

U konačnici, konstatujući da su navedeni problemi godinama prisutni i da nijedno ministarstvo nije preduzelo odgovarajuće, blagovremene i dovoljne aktivnosti kako bi se oni otklonili, revizori su navedenim ministarstvima dali niz preporuka s ciljem otklanjanja uzroka neefikasnog rješavanja žalbi u drugostepenom upravnom postupku, a što bi “osiguralo efikasnije ubiranje budžetskih prihoda i zaštitu javnog interesa i prava građana, kao pretpostavki za stvaranje opšte finansijske stabilnosti i ekonomskog razvoja”.

Međutim,…

Rezultati provedene analize realizacije preporuka, objavljeni ovih dana, pokazuju da, iako su preduzete odredene aktivnosti na unapredenju efikasnosti rješavanja po žalbama, većina datih preporuka nije u potpunosti realizovana, što podrazumijeva da ni većina u reviziji uočenih problema nije otklonjena.

Federalno ministarstvo finansija je od devet preporuka koje su mu date u potpunosti realizovalo svega tri. Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata je od sedam preporuka realizovalo dvije, dok Federalno ministarstvo pravde nije u potpunosti realizovalo nijednu od tri preporuke koje su mu date.

Zbog velikog broja predmeta iz ranijih godina još uvijek nije osigurano rješavanje po žalbama u propisanom roku. Štaviše, Federalno ministarstvo finansija je u periodu 2021-2023. godine samo tri žalbe riješilo u zakonskom roku, dok je 3.397 riješilo izvan zakonskog roka. Što znači da je dodatno drastično smanjilo svoju efikasnost – sa 1 posto u periodu 2016-2020. na 1 promil u periodu 2021.-2023.

Pad je primijetan i u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, koje je sa 44% palo na cca 10% žalbi riješenih u zakonskom roku. Naime, u periodu 2021.-2023. ovo je ministarstvo 355 žalbi riješilo u zakonskom roku, dok je 3.161 riješilo izvan zakonskog roka.

Pritom, uprkos izraženim problemima u predmetnoj oblasti, Federalno ministarstvo pravde nije vršilo analizu Zakona o upravnom postupku i predlagalo izmjene kako bi se omogućilo brže i efikasnije rješavanje upravnih stvari.

“Uzimajući u obzir činjenicu da neblagovremeno rješavanje žalbi iz nadležnosti Federalnog ministarstva finansija može imati negativne posljedice na Budžet Federacije BiH, te da kašnjenje u pogledu rješavanja žalbi iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata može uticati na egzistencijalna prava osjetljive društvene kategorije, Ured za reviziju cijeni da nadležna ministarstva trebaju preduzeti dodatne aktivnosti kako bi se realizovale date preporuke.”, u nedostatku represivnih mjera, koje Uredu za reviziju ne stoje na raspolaganju (jer su sve one u rukama Parlamenta), pokušao je generalni revizor apelovati na profesionalnu etiku i socijalnu osjetljivost odgovornih u institucijama, na kraju saopštenja izdatog povodom objave izvještaja o praćenju realizacije preporuka iz pomenute revizije. No,… “Ne lipši magarče do zelene trave”.

(N.N., Revizije info)