Komentari i analize

DA LI JE VLADA RS ZAISTA BOLJA OD FEDERALNE ILI SU FEDERALNI REVIZORI MANJE PODLOŽNI POLITIČKOM UTICAJU I KRITIČNIJI OD KOLEGA IZ RS?

Monistarstava sa obje pozitivne ocjene u Vladi RS je skoro dvostruko više, a onih sa oba mišljenja s rezervom dvaput manje.

Na saslušanju pred Parlamentarnom komisijom odgovornom za reviziju, 14. jula prošle godine, rezigniran nalazima, zaključcima i ocjenama Federalnih revizora, Pomoćnik ministra u Federalnom ministarstvu finansija, Sektor za budžet i javne rashode, Alija Aljović, požalio se na njihove kriterije.

“Evo ja poredim naša izvješća sa izvješćima zemalja u regiji, da ne poredim i da ne ističem, dakle, mišljenja revizorska u RS-u, gdje je 80, pa evo neka bude 70% revidiranih institucija ima pozitivno mišljenje. Pa jesmol mi tako loši?”

Ministarstvo finansija, oličeno u ovom državnom službeniku demonstriralo je, dakle, ljubomoru prema poziciji koju njihove kolege u Vladi RS imaju otkad je tamošnja vladajuća partija i njen lider, skandaloznim političkim pritiskom, koji bi u jednoj zaista demokratskoj zemlji i pravnoj državi bio nemoguć (pa i krivično sankcionisan), uklonila generalnog revizora i njegovog zamjenika (prisilivši ih na ostavku), upravo zbog ocjena poslovanja tamošnjeg Ministarstva finansija. Iza čega je, potom, imenovan aktuelni Glavni revizor Republike Srpske, za vrijeme čijeg mandata su se ocjene ministarstava u Vladi RS drastično popravile.

Od 2017. broj pozitivnih ocjena revizora naglo je porastao a mišljenja s rezervom drastično pao.

Vrhunac je bio kada je u finansijskoj reviziji za 2019. Čak 14 od 17 segmenata Vlade (16 ministarstava i Generalnog sekretarijata) dobilo pozitivne ocjene za obje komponente finansijske revizije.

U Federalnoj Vladi takvih (sa obje pozitivne ocjene) je, te godine, bilo tri i po puta manje – svega 4, a onih koji ni za jednu komponentu finansijske revizije (ni za finansijske izvještaje ni za usklađenost sa zakonima) nisu dobili pozitivnu ocjenu bilo je 4 puta više nego u Vladi RS.

Posljednja revizija donijela je neočekivanu promjenu u kritičnosti Glavne službe za reviziju javnog sektora RS prema radu vlade u ovom entitetu, o čemu je portal Revizije info već pisao.

Broj ministarstava sa obje pozitivne ocjene pao je na 9, jedno pozitivno, a drugo mišljenje s rezervom dobilo je 6 ministarstava, dok su jedno ministarstvo i Generalni sekretarijat Vlade dobili po dva mišljenja s rezervom.

No, iako se radi o najlošijim ocjenama koje je Glavna služba za reviziju dala Vladi RS u posljednje 4 godine, te ocjene su, generalno, još uvijek znatno bolje od onih koje je od Federalnih revizora dobila vlada drugog entiteta.

Monistarstava sa obje pozitivne ocjene u Vladi RS je skoro dvostruko više, a onih sa oba mišljenja s rezervom dvaput manje.

Pritom, situacija je posebno indikativna, kad se posmatraju brojevi preporuka koje jedni i drugi entitetski revizori daju svojim ministrima i generalnim sekretarima vlada, u cilju otklanjanja uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti.

Federalni revizori su, naime, svojoj vladi dali dva i po puta više preporuka – 183 u odnosu na 71 preporuku koliko su revizori RS dali svoj vladi, odnosno ministarstvima i generalnom sekretarijatu.

Zanimljiv je primjer ministarstava finansija entitetskih vlada. Ministarstvo finansija Vlade RS – zbog primjedbi na čiji je rad morao “otići” bivši Glavni revizor RS – nakon provedene finansijske revizije za 2021. dobilo je svega 4 preporuke (koliko i prošle godine). Dok je Federalno ministarstvo finansija dobilo njih – 30! (a prošle godine – 39) Plus čitav spisak zakona koje krše.

Za kraj, skrenimo pažnju na još jedan indikativan podatak – statistički podaci pokazuju da su prije smjene prethodnog Glavnog revizora u RS tamošnja ministarstva imala još lošije ocjene od Federalnih.

(N.N., Revizije info i Antikorupcija)