Regija i svijet

CRNA GORA: DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA – JEDINA INSTITUCIJA SA STOPOSTOTNOM REALIZACIJOM OBAVEZA IZ PROGRAMA PRISTUPANJA EU U 2023. G.

Ovi podaci savršeno korespondiraju sa onim na što već godinama ukazujemo u kontekstu BiH. Naime, za razliku od ovdašnjih parlamenata i vlada, koje sebi dozvoljavaju i krajnje neprimjerenu kritiku (pa i uz korištenje neistina) i skandalozne napade na nezavisnost vrhovnih revizorskih institucija u BiH, a planove ili ne donose ili ih realizuju u nedovoljnom a često i u krajnje sramotnom procentu, te institucije svoje planove donose na vrijeme, a planirane godišnje obaveze, u kontinuitetu, realizuju u potpunosti. 

Aktuelna, 44., Vlada Crne Gore je, na svojoj 3. sjednici, održanoj 16.11., usvojila Informaciju o realizaciji planiranih obaveza u 2023. godini iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023-2024. godine.

Presjek realizacije obaveza iz Programa pristupanja sadrži presjek ukupne realizacije u 2023. godini, na dan 31. oktobar kao i presjeke po kvartalima.

Konstatovano je da „Jedina institucija sa stopostotnom realizacijom obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji u 2023. godini je Državna revizorska institucija Crne Gore“.

Naime, shodno Programu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023-2024. godine, Državna revizorska institucija je ispunila plan za 2023. godinu i realizovala sve planirane aktivnosti, koje se tiču donošenja Strateškog plana razvoja DRI Crne Gore za period 2023-2027. godine, Akcionog plana za sprovođenje Strateškog plana razvoja DRI Crne Gore za period 2023-2027. godine i Srednjoročnog plana revizija Državne revizorske institucije.

Inače, ukupan broj planiranih obaveza u prošloj godini iznosi 300, od čega je u ovom trenutku realizovano 77, što čini 26 % realizacije. U zakonodavnom dijelu je od 229 obaveza realizovano 39 (17%), dok je od 71 planiranog strategijskog dokumenta realizovano 38 (54%).

Za razliku od Državne revizorske institucije Crne Gore, 10 institucija – među kojim su i 4 ministarstva – nisu realizovale nijednu planiranu obavezu:
• Ministarstvo prosvjete (nije realizovalo nijednu od 4 planirane obaveze),
• Ministarstvo javne uprave (nijednu od dvije),
• Ministarstvo vanjskih poslova (nijednu od dvije),
• Ministarstvo odbrane (nije realizovalo jedinu planiranu obavezu koju je imalo u ovoj godini),
• Uprava prihoda i carina (0/1),
• Uprava za inspekcijske poslove (0/1),
• Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (0/1),
• Agencija za nadzor osiguranja (0/1),
• Komisija za tržište kapitala (0/1),
• Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije (0/1).

Realizacija ostalih institucija se kreće od svega 9% (1 realizovana obaveza od 11 planiranih) Ministarstva rada i socijalnog staranja, do 60% Ministarstva ljudskih i manjinskih prava (3 od 5 planiranih). Odnosno:
• Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava 60% (3/5)
• Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja 50% (2/4)
• Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma 41% (13/32)
• Ministarstvo kulture i medija 33% (3/9)
• Ministarstvo zdravlja 32% (6/19)
• Ministarstvo finansija 29% (10/35)
• Ministarstvo kapitalnih investicija 27% (13/49)
• Agencija za civilno vazduhoplovstvo 27% (3/11)
• Ministarstvo sporta i mladih 25% (1/4)
• Centralna banka Crne Gore 25% (1/4)
• Ministarstvo pravde 22% (4/18)
• Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma 21% (4/19)
• Ministarstvo unutrašnjih poslova 20% (4/20)
• Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove 14% (1/7)
• Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 12% (4/34)
• Ministarstvo rada i socijalnog staranja 9% (1/11)

Napomenimo da ovi podaci savršeno korespondiraju sa onim na što već godinama ukazujemo u kontekstu BiH. Naime, za razliku od ovdašnjih parlamenata i vlada, koje sebi dozvoljavaju i krajnje neprimjerenu kritiku (pa i uz korištenje neistina) i skandalozne napade na nezavisnost vrhovnih revizorskih institucija u BiH, a planove ili ne donose ili ih realizuju u nedovoljnom a često i u krajnje sramotnom procentu, te institucije svoje planove donose na vrijeme, a planirane godišnje obaveze, u kontinuitetu, realizuju u potpunosti.

(T.H., Revizije info)