Regija i svijet

SKLONOST EVROPSKE KOMISIJE FOTOŠOPU: REVIZORI PRIMIJETILI DA SU KOMISIJINE OCJENE USPJEŠNOSTI BUDŽETA POZITIVNIJE OD NJIHOVIH

Evropska komisija u pravilu je optimističnija od revizora kad je riječ o izvještavanju o postignućima budžeta EU, stoji u pregledu koji je ovih dana objavio Evropski revizorski sud. Sud, u tim povodom objavljenoj informaciji, ističe da zaključci Komisije nisu isti kao zaključci revizora u pogledu upravljanja budžetom u pojedinim rashodovnim područjima EU i da revizori, u principu, utvrđuju više grešaka. Potvrđuje se da je vlast, pa bila ona i EU, sklona uljepšavanju podataka koji imaju veze s njom i koji se mogu se tumačiti i kao rezultat njene uspješnosti ili neuspješnosti.

U sklopu svog paketa finansijskih izvještaja, Komisija objavljuje godišnji izvještaj o upravljanju budžetom EU i njegovoj uspješnosti (poznato i kao AMPR), čime kolegij povjerenika Komisije ujedno preuzima političku odgovornost za upravljanje budžetom EU. Riječ je o izvještaju o uspješnosti na visokom nivou u kome se opisuje upravljanje budžetom EU i uspješnost programa i politika EU.

„Budžet EU ključno je sredstvo za ispunjavanje ciljeva EU te nadzorna tijela EU moraju na raspolaganju imati pouzdane informacije”, izjavio je Jorg Kristijan Petrovič, član Suda zadužen za ovaj pregled. „Iako je Komisija nastavlja primjenjivati dobre postupke za izvještavanje na visokom nivou, mislimo da i dalje ima prostora za povećanje kvalitete podataka o uspješnosti.”

Revizori napominju da su u više od trećine tematskih revizijskih izvještaja o uspješnosti objavljenih tokom 2022. pozvali Komisiju da ostvari poboljšanja u pogledu prikupljanja podataka, praćenja i izvještavanja o uspješnosti.

Kad je riječ o rashodima iz budžeta EU za 2022., koji su iznosili 196 milijardi eura, revizori su u oktobru ove godine izvijestili o mnogo većem broju grešaka u plaćanjima nego Komisija (4,2 % u odnosu na 1,9 %). Najveća razlika zabilježena je u rashodovnom području kohezije, u okviru kojeg je potrošeno 79 milijardi eura, tj. 40 % budžeta EU. Za to su područje revizori utvrdili stopu pogreške od 6,4 %, dok je maksimalna Komisijina procjena iznosila 2,6 %.

Nadalje, kad je riječ o Mehanizmu za oporavak i otpornost (fondu EU za oporavak od pandemije bolesti COVID-19 u vrijednosti od 723 milijarde eura), revizori su utvrdili probleme u pogledu niza ključnih etapa i ciljnih vrijednosti kojima se pomaže pratiti njegova pravilna primjena, dok je Komisija izvijestila da su za plaćanja izvršena tokom 2022. sve te etape i vrijednosti bile dostignute na zadovoljavajući način. Osim toga, revizori su prošle godine utvrdili da je Komisija precijenila doprinos koji se u okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) daje rashodima u području klime, i to za 9 milijardi eura. To vrijedi i za ovogodišnji AMPR jer će se ažurirana metodologija praćenja za novi ZPP primjenjivati tek od sljedeće godine.

Iako se u izvještaju Komisije spominje nagli porast kamatnih stopa i inflacije, kojim se stvara pritisak na budžet EU (što su i revizori naveli u godišnjem izvještaju o budžetu EU za 2022.), u samom tekstu nema riječi o nepodmirenim obvezama iz budžeta EU, za koje su revizori naveli da su dosegle rekordni nivo od 453 milijarde eura.

(Revizije info, Izvor: ERS)