Priče u fokusu

U SRIJEDU U 10, SASLUŠANJE PREDSTAVNIKA “VITEZITA” I “TERMINALA FEDERACIJE” ZBOG NEGATIVNIH OCJENA REVIZORA

Prema najavi, saslušanja pred Parlamentarnom komisijom odgovornom za reviziju počinju u 10 sati a moći će ih se pratiti “uživo” preko interneta – putem You Tube kanala Parlamenta Federacije BiH – Dom naroda i putem fb stranice Centara civilnih inicijativa (@CCIBiH).

Za srijedu, 22. decembar, zakazano je posljednje saslušanje, pred Parlamentarnom komisijom odgovornom za reviziju u FBiH, u vezi finansijskih revizija za 2020. godinu.

Dosad saslušanim, 39 institucija koje od Ureda za reviziju u FBiH nisu dobile pozitivno mišljenje za obje komponente finansijske revizije,  trebalo bi da se pridruže još dvije – “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo i Poslovni sistem “Vitezit” d.o.o. Vitez.

Oba ova subjekta su od Ureda za reviziju dobila negativno mišljenje – “Terminali” za finansijske izvještaje a “Vitezit” za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima. Dodatno, “Vitezit” je za finansijske izvještaje dobio suzdržano mišljenje, jer revizori nisu mogli pribaviti adekvatne dokaze za iskazana stanja u finansijskim izvještajima u vezi sa zalihama, sredstvima namijenjenim prodaji, obavezama, kapitalom i prihodima. A “Terminali su za usklađenost dobili nišljenje s rezervom sa skretanjem pažnje.

Finansijska revizija za 2020. prva je koja je za 20 godina postojanja Ureda za reviziju, provedena u “Vitezit”-u. Dok su u “Terminalima” provedene dvije ranije – za 2010. i 2011.

Interesantno je da su i u prethodne dvije provedene revizije, “Terminali” dobijali negativno mišljenje revizora. I to za obje komponente finansijske revizije. Tim više čudi (pre)velika pauza napravljena do ove posljednje revizije.

Prema najavi, saslušanja pred Parlamentarnom komisijom počinju u 10 sati a moći će ih se pratiti “uživo” preko interneta – putem You Tube kanala Parlamenta Federacije BiH – Dom naroda i putem fb stranice Centara civilnih inicijativa (@CCIBiH).

 

Iz izvještaja o finansijskoj reviziji PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez – u stečaju za 2020. godinu

Kao osnovu za iskazano suzdržano mišljenje za finansijske izvještaje PS “Vitezit”, revizori su naveli:

“Nametnuta su ograničenja djelokruga revizije, zbog čega nismo mogli pribaviti dovoljne i adekvatne dokaze za iskazana stanja u finansijskim izvještajima u vezi sa: zalihama, sredstvima namijenjenim prodaji, obavezama, kapitalom i prihodima.

  • Iskazano stanje zaliha gotovih proizvoda (87.425 KM) podcijenjeno je jer je vršeno umanjenje za nefakturirani prihod od 99.077 KM, a na datum bilance zalihe se nalaze u skladištu. Isto tako, prodane su zalihe koje nisu bile iskazane u poslovnim knjigama.
  • Na poziciji sredstava namijenjenih prodaji nije bilo iskazano staro željezo, koje je prodano u znatnim količinama i u vrijednosti od 162.815 KM, a koje nije bilo dio stečajne mase.
  • Oabveze prema stečajnim vjerovnicima, na datum bilance iskazane u iznosu od 58.324.484 KM, razlikuju se od priznatih obaveza za 3.308.140 KM.
  • Kapital (42.182.437 KM) nije iskazan u finansijskim izvještajima, koja ne sadrže ni uporedne podatke prethodne godine.
  • Prihodi su najvećim dijelom iskazani bez vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije. Također, nismo dobili dokumentaciju koja se odnosi na značajne događaje (prodaju imovine Društva) u 2021. godini, zbog čega nismo mogli utvrditi jesu li postojali oni koji su se trebali priznati, mjeriti i objaviti, kao događaji nakon datuma izvješća o finansijskom položaju, sukladno zahtjevima MRS-a 10 – Događaji nakon izvještajnog razdoblja (točke 2., 5. i 7. Izvještaja).”

Negativno mišljenje za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima PS “Vitezit”, revizori su obrazložili sljedećim kvalifikacijama:

“1. Popis stečajne mase nije proveden sa stanjem na dan otvaranja stečaja, nije uz svaki predmet navedena knjigovodstvena vrijednost, niti je izvještaj o popisu predan stečajnom sudcu u zakonski utvrđenom roku, u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku FBiH i Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH (točka 5. Izvještaja).
2.  Ne možemo potvrditi da je stečajna masa obuhvatila cjelokupnu imovinu Društva u dijelu zaliha i sredstava namijenjenih prodaji, u skladu sa članom 30. Zakona o stečajnom postupku FBiH. Izvršena je prodaja 152.736 kg zaliha baruta za 5.000 KM koje nisu bile unesene u početnu bilancu i izvršena je avansna uplata za njegovu prodaju prije održanog izvještajnog ročišta. Također, tokom godine prodano je preko 530 t starog željeza, koje nije bilo iskazano u poslovnim knjigama ni u stečajnoj masi (tačke 5. i 7.1.1.1 Izvještaja).
3. Ne možemo potvrditi namjenski utrošak grant sredstava dodijeljenih za potrebe pokretanja proizvodnje u iznosu od 300.000 KM temeljem Odluke Vlade FBiH, jer za iznos od 110.334 KM nije pravdan namjenski utrošak, a na datum bilance Društvo ne raspolaže novčanim sredstvima, dok za dio koji je pravdan ne možemo potvrditi namjenski utrošak jer su iskorištena za očuvanje stečajne mase (tačke 7.1.1.1 i 7.2.2.3 Izvještaja).
4. Društvo od jula 2020. godine nije uplaćivalo obavezne doprinose za zdravstveno, penziono i invalidsko osiguranje (93.629 KM) prilikom isplate plaća, u skladu sa Zakonom o doprinosima (tačka 7.2.2.2 Izvještaja).”

Pored iskazanog negativnog mišljenja, revizori su skrenuli pažnju da:

“Stečajni postupak otvoren je 14. 11. 2019. godine, a tijekom 2020. godine objavljene su tri javne prodaje imovine stečajnog dužnika, podijeljene u 3 lota. Ni na jednom javnom nadmetanju nije bilo zainteresiranih kupaca, zbog čega je na trećem javnom oglasu cijena imovine bila manja za čak 50% od prvobitne. Skrećemo pažnju na to da su, u skladu sa Zakonom o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme (NVO) u FBiH, proizvodnja i promet NVO djelatnosti od posebne federalne važnosti i njima se mogu baviti pravne osobe koje ispunjavaju uvjete definirane po posebnim zakonskim propisima, uz prethodno pribavljenu suglasnost Vlade FBiH. Ovlasti u privrednim društvima za proizvodnju NVO vrše organi Federacije BiH, što ukazuje na ograničenost potencijalnih kupaca na tržištu za ovu vrstu djelatnosti (tačka 5. Izvještaja).

 

Iz izvještaja o finansijskoj reviziji „Operatora – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu

Kao osnovu za iskazano negativno mišljenje za finansijske izvještaje “Operatora – Terminali Federacija”, revizori su naveli:

“1. Na datum bilansa nije izvršena procjena umanjenja vrijednosti sredstava, u skladu s Računovodstvenim politikama i MRS-om 36 – Umanjenje vrijednosti sredstava, za iskazana ulaganja u zavisno društvo Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče u iznosu od 19.242.517 KM, kao i za nekretnine, postrojenja i opremu iskazane u iznosu od 26.808.352 KM. To može imati za posljedicu da je nadoknadivi iznos sredstava manji od njihove knjigovodstvene vrijednosti, odnosno da su sredstva i finansijski rezultat za 2020. godinu precijenjeni (tačka 7.2.1.1 Izvještaja);
2. Na datum bilansa nije izvršeno vrijednosno usklađivanje za potraživanja od zavisnog društva Naftni terminali Federacije d.o.o Ploče starija od 360 dana, iskazana u iznosu od 2.564.499 KM. Navedeno nije u skladu s odredbama MSFI-ja 9 – Finansijski instrumenti, prema kojem je Društvo bilo dužno mjeriti umanjenje vrijednosti u iznosu jednakom očekivanim gubicima po osnovu potraživanja. Efekte na finansijske izvještaje nismo mogli kvantificirati (tačka 7.2.1.2 Izvještaja);
3. Gubitak perioda je manje iskazan za 1.348.805 KM, jer Društvo prilikom prodaje i uklanjanja stalnih sredstava (otpadnog materijala) sa terminala Živinice po cijeni nižoj od knjigovodstvene nije priznalo gubitak od prestanka priznavanja stalnih sredstava. Stalna sredstva (otpadni materijal) su prodana za 96.523 KM i priznat je dobitak od prodaje, a procijenjena vrijednost po kojoj su stalna sredstava isknjižena iznosila je 1.445.328 KM i teretila je akumuliranu dobit. Ovo nije u skladu s Računovodstvenim politikama i MRS-om 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema (tačke 7.2.1 i 7.1.3 Izvještaja).”

Mišljenje s rezervom za usklađenost poslovanja “Operatora – Terminali Federacija” sa zakonima i drugim propisima, revizori su obrazložili sljedećim kvalifikacijama:

“1. Nije osigurano efikasno korištenje javnih sredstava, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, s obzirom na to da Plan javnih nabavki i Plan poslovanja nisu usklađeni u dijelu planiranih postupaka, te da su konstatovane značajne razlike planiranih iznosa za radove na naftnim terminalima. Također, postupci javnih nabavki pokretani su neblagovremeno, što je jedan od uzroka niske realizacije Plana nabavki, koji je za 2020. godinu realizovan samo 2% (tačka 8.1 Izvještaja);
2. Odabir postupka kod provedenih pregovaračkih postupaka bez obavještenja o nabavci u iznosu od 259.475 KM nije izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, niti je proveden postupak za izvedene radove na terminalu Živinice u vrijednosti od 505.412 KM. Također, Društvo je plaćanje dobavljaču u iznosu od 450.287 KM, kao i produženje roka za izvršenje usluge vršilo u suprotnosti sa zaključenim ugovorom. S tim u vezi, Društvo u 2020. godini nije provodilo postupke javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (tačka 8.2 Izvještaja);
3. Popis stalnih sredstava i potraživanja nije izvršen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH. Društvo ne posjeduje sve podatke o tuđim stalnim sredstvima, zbog čega nije izvršen popis cjelokupne tuđe imovine, niti su popisne liste dostavljene vlasnicima stalnih sredstava. Također, prilikom popisa nisu konstatovani problemi u vezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na terminalima datih u posjed Društvu niti su dati prijedlozi za njihovo rješavanje. Pored toga, nisu data obrazloženja pojedinačnih stanja potraživanja starijih od 360 dana, niti su planirane aktivnosti i način njihovog rješavanja. Ovo nije u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, zbog čega nije izvršeno ni usklađivanje stvarnog s knjigovodstvenim stanjem (tačka 7.2.6 Izvještaja).”

Uz ovo mišljenje, revizori su skrenuli pažnju na sljedeće pitanje:

“Aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa još nisu okončane i nisu osposobljeni svi terminali za skladištenje naftnih rezervi, zbog čega Društvo od 2014. godine, tj. od stupanja na snagu Zakona o naftnim derivatima u FBiH, nije uspostavilo rezerve naftnih derivata. S obzirom na to da terminali nisu osposobljeni, nisu utrošena sva sredstva od takse za uspostavu rezervi naftnih derivata namijenjenih za investicije i kupovinu nafte, a za troškove rada Društva od 2014. godine utrošeno je 21.069.015 KM, tj. 38% od ukupno prikupljenih sredstava (tačka 5. Izvještaja).”

 

Preporuke revizora

PS “Vitezit” d.o.o. Vitez je, nakon provedene finansijske revizije za 2020., dobio 13 a “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo 18 preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti.

Dodajmo da su, nakon provedene finansijske revizije za 2011., “Terminali” dobili 14 preporuka, od kojih ni nakon 10 godina nisu realizovali sve. Osim toga, revizori su konstatovali da Društvo nije postupilo u skladu sa Zakonom o reviziji institucija u FBiH i nije obavijestilo Ured o preduzetim radnjama radi prevazilaženja nepravilnosti identifikovanih u revizorskom izvještaju.

(T.H., Revizije info)