Komentari i analize

ZAKUPCI NE PLAĆAJU OBAVEZE, KONCESIONAR EKSPLOATIŠE PITKU VODU BEZ UTVRĐENE KONCESIONE NAKNADE, URED IGNORIŠE REVIZORSKE PREPORUKE,…

Foto: Almir Džanović
Od prošle godine datih revizorskih preporuka, Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH u potpunosti je realizovano njih tek 3. Dok se čak 22 vodi kao nerealizovane, uz još 7 koje su nerealizovane više od 3 godine. Što je ubjedljivo najveći broj nerealizovanih preporuka jedne institucije Brčko distrikta.

Kao jedan od posljednjih izvještaja o finansijskoj reviziji za 2021. Ured za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta objavio je izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja Ureda za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH.

Radi se o tijelu koje izvršava stručne, administrativne i druge poslove iz nadležnosti Vlade Brčko distrikta BiH, koji se odnose na: upravljanje nekretninama i pokretnim stvarima u vlasništvu Distikta, upravljanje dobrima u opštoj upotrebi, identifikaciju i evidenciju imovine u vlasništvu Distrikta (uključujući potpuni pregled imovine i čuvanje podataka o svakoj nekretnini), obavljanje svih poslova potrebnih za upis imovinskih prava Distrikta u javne evidencije, prikupljanje podataka radi obnove, rekonstrukcije i održavanja nekretnina u vlasništvu Brčko distrikta, održavanje javnih objekata u vlasništvu Distrikta (objekata kulturnog, istorijskog i prirodnog naslijeđa), otkup stanova u skladu sa Zakonom o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo u Distriktu, održavanje stambenog fonda u vlasništvu Distrikta, prodaju i prijenos vlasništva nad državnim kapitalom i imovinom u osnovnim državnim poduzećima i drugim poduzećima s državnim kapitalom, praćenje ispunjavanja zaključenih ugovora o privatizaciji, izradu prijedloga plana raspolaganja državnom imovinom u vlasništvu Brčko distrikta BiH (uključujući preporuke za prodaju ili zadržavanje imovine), kontrolu naplaćivanja naknada za korištenje imovine u vlasništvu Brčko distrikta, kontrolu korištenja i održavanja nekretnina, osiguranje nekretnina, izradu i realizaciju plana i programa investicijskog održavanja nekretnina u vlasništvu Brčko distrikta, i druge poslove iz ove oblasti u skladu sa propisima Distrikta.

Iz opisa njegovih nadležnosti je jasno da se radi o izuzetno značajnom tijelu. Koje, međutim, ima i vrlo značajne nedostatke u svom radu, zaključili su, nakon provedene finansijske revizije, u Uredu za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH.

Među tim nedostacima je navedeno i da ukupna naplata prihoda čini samo 36,6 % od planiranih, a pojedine vrste prihoda bilježe jako nisko ostvarenje, što ukazuje na nerealno planiranje prihoda.

U većini slučajeva zakupci poslovnih prostora ne plaćaju zakupnine u roku koji je predviđen ugovorima o zakupu, a da pri tome Ured nije vršio kontrolu naplaćivanja naknada za korištenje imovine Distrikta, niti je u dovoljnoj mjeri preduzimao sve potrebne aktivnosti radi naplate prihoda od upravljanja imovinom.

Revizori su, dalje, utvrdili da sumnjiva i sporna potraživanja na dan 31.12.2021. godine iznose preko 6 miliona KM a za otpis su predložena potraživanja u ukupnom iznosu od 255.580 KM. Potraživanja od zakupaca poslovnih prostora na dan 31.12.2021. godine iskazane su u iznosu od 2.975.908 KM, od čega je 2.664.588,17 KM (128 zakupaca) sporno jer je protiv zakupaca pokrenut sudski spor. S obzirom da duži period nije izvjesna naplata potraživanja, uzimajući u vidu da su tokom suđenja obustavljeni pojedini postupci, revizori su konstatovali da nije u dovoljnoj mjeri izvršena procjena i predloženo za otpis nenaplativih potraživanja.

Takođe, Ured je tokom godine angažovao fizičke osobe po osnovu ugovora o obavljanju posebnih poslova, a da pri tome Planom i programom rada nije utvrdio potrebe, uspostavio normativne i organizacijske pretpostavke radi transparentnog angažiranja izvršitelja i načina utvrđivanja iznosa naknada. Niti je, u propisanom roku, sastavio izvještaj o izvršenoj analizi i ocjeni efikasnosti i efektivnosti obavljenih poslova po zaključenim ugovorima u 2021. godini i nije ga dostavio Vladi Brčko distrikta BiH.

Revizori su otkrili i da koncesionar vrši eksploataciju podzemne pitke vode od 2016. godine, a da nije utvrđena koncesijska naknada kako za 2021., tako i ranije godine, niti je za navedeni period vršena naplata naknade na način i u iznosu kako je regulisano Ugovorom.

Za otklanjanje uočenih nedostataka revizori su rukovodstvu Ureda za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH dali dvadesetak preporuka.

Ono što je indikativno je da je od prošle godine datih preporuka u potpunosti realizovano njih tek 3. Dok se čak 22 vodi kao nerealizovane, uz još 7 koje su nerealizovane više od 3 godine.

To je ubjedljivo najveći broj nerealizovanih preporuka jedne institucije Brčko distrikta.

(T.H., Revizije info)