Komentari i analize

VLADA FEDERACIJE, I NAKON UPOZORENJA REVIZORA, ZA FOND SOLIDARNOSTI U BUDŽETU PREDVIDJELA 5 PUTA MANJE SREDSTAVA OD ZAKONOM PREDVIĐENIH

Centri Civilnih Inicijativa, Udruženje za razvoj društva KAP, Udruga za unapređenje kvalitete življenja Futura, Udruženje distrofičara Bužim i Udruženje građana Stop Mobbing uputili su inicijativu Parlamentu FBiH
Radi se o krajnje neprihvatljivom ponašanju Vlade, o socijalnoj neosjetljivosti i nehumanosti, koja se direktno odražava na sudbine građana sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Odnosno, kako su to istakli revizori: „Navedeno za posljedicu ima duge liste čekanja za pružanje zdravstvenih usluga, kao i za lijekove koji se finansiraju iz sredstava Fonda solidarnosti, a može uticati na konačan ishod liječenja zbog čekanja.“ A kad smo kod „konačnih mogućih ishoda“, za to bi odgovorni za njih iz Vlade, da je ovo pravna država, bili zasuti tužbama i krivično odgovarali. No, dok čekamo onaj obećani ponedjeljak od koga će pravna država početi da funkcioniše, aktivisti civilnog društva pokušavaju nagovoriti Parlament da natjera Vladu da poštuje Zakon. Da bi ljudi koji imaju ozbiljnih zdravstvenih problema bili adekvatno liječeni.

Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, odnosno, njegovom Kolegiju, Klubovima poslanika političkih stranaka, kao i poslanicima pojedinačno, upućena je Inicijativa za usklađivanje Prijedloga Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju FBiH u pogledu finansiranja rada Fonda solidarnosti FBiH.

Povod za inicijativu je upućivanje po hitnoj proceduri u Parlament prijedloga budžeta Federacije BiH za 2023. godinu, iz kojeg je, kako navode potpisnici inicijative, „evidentno da Vlada FBiH nastavlja sa višegodišnjom praksom postupanja suprotno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, kojima je propisana obaveza Vlade da finansira rad Fonda solidarnosti FBiH“. Čime, u konačnici, ugrožava zdravlje građana koji očekuju pomoć tog fonda.

Potpisnici inicijative – Centri Civilnih Inicijativa, Udruženje za razvoj društva KAP, Udruga za unapređenje kvalitete življenja Futura, Udruženje distrofičara Bužim i Udruženje građana Stop Mobbing – od poslanika Federalnog parlamenta traže da „iskoristite mogućnosti koje im stoje na raspolaganju, prvenstveno mogućnost amandmanskog djelovanja, te da ukažu na propust Vlade u procesu pripreme prijedloga budžeta i da od nje zahtijevaju da poštuje odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH na način da u prijedlogu budžeta FBiH za 2023. godinu planira sredstva namijenjena za rad Fonda solidarnosti FBiH identična sredstvima planiranim za rad ovog fonda po osnovu pripadajućeg dijela doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje“.

U obrazloženju Inicijative podsjeća se da je Fond solidarnosti FBiH uspostavljen 2002. godine u okviru Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH s ciljem da se prevaziđu razlike u finansijskom poslovanju kantonalnih zavoda za osiguranje i pruži mogućnost pacijentima iz finansijski slabijih kantonalnih zavoda da koriste najsloženije i skupe oblike zdravstvene zaštite.

Zakonom o zdravstvenom osiguranju propisano je da se rad Fonda finansira iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, Budžeta FBiH i drugim prihodima. Ovaj zakon propisuje obavezu Vlade da za svaku kalendarsku godinu, a na osnovu prijedloga Ministarstva zdravstva, utvrđuje procenat obaveznog izdvajanja sredstava za potrebe rada Fonda solidarnosti, od ukupno prikupljenih doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u Federaciji BiH. Isti Zakon Vladu obavezuje da iz Budžeta FBIH za rad Fonda obezbijedi iznos sredstava – identičan sredstvima obezbijeđenim po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje!

Međutim, od formiranja Fonda solidarnosti FBiH, 2002. godine, Vlada Federacije nikada nije ispoštovala svoju obavezu u potpunosti, čime je na direktan način uticala na mogućnost Fonda da građanima Federacije BiH, odnosno pacijentima, pruži odgovarajuću uslugu.

Kršenje Zakona od strane Vlade i njenu nehumanost sa mogućim tragičnim posljedicama po konkretne ljude, detektovao je i Ured za reviziju institucija u FBiH.

U izvještaju o finansijskoj reviziji Minstarstva zdravstva za 2021. godinu istaknuto je da “Ministarstvo nije preduzelo adekvatne aktivnosti u dijelu koji se odnosi na planiranje i osiguranje potrebnog iznosa sredstava za finansiranje Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, što nije u skladu s članom 27. Zakona o budžetima u FBiH. Tekući transfer iz Budžeta FBiH za 2021. godinu za Fond solidarnosti iznosio je 28.500.000 KM, što predstavlja samo 18,9% od pripadajućeg zakonskog iznosa u odnosu na prihode od doprinosa, što nije u skladu s članom 82. Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH.“

Na ovaj problem revizori su ukazali i u Izvještaju o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2021. godinu, istakavši da “U skladu s članom 82. Zakona o zdravstvenom osiguranju, za Fond solidarnosti iz Budžeta FBiH godišnje bi se trebala obezbijediti sredstva u visini prihoda ostvarenih od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u FBiH. Prihodi iz Budžeta u FBiH za 2021. godinu iznosili su 28.500.000 KM, što predstavlja samo 18% od ostvarenih prihoda od doprinosa (157.996.702 KM). Shodno navedenom, Zavod je ostvario manje prihoda iz Budžeta FBiH za 129.496.702 KM u odnosu na zakonom propisane prihode, čija je namjena liječenje pacijenata.“

Identičan pristup Vlada je zadržala i prilikom kreiranja prijedloga budžeta FBiH za 2023. godinu, predvidjevši za ove potrebe izdvajanje pet puta manje od projektovanih prihoda Fonda po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Zbog čega su iz nevladinog sektora i reagovali i Parlamentu uputili pomenutu inicijativu, nadajući se da će Parlamentu poći za rukom ono što nije uspjelo revizorima – da Vladu prisile da poštuje Zakon.

Osim što je čitava situacija crnohumorni apsurd (da ne ponavljamo ono besmisleno pitanje „Kako je ovo uopšte moguće?“, jer znamo da je u ovoj zemlji sve moguće), radi se o krajnje neprihvatljivom ponašanju Vlade, o socijalnoj neosjetljivosti i nehumanosti, koja se direktno odražava na sudbine građana sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Odnosno, kako su to istakli revizori: „Navedeno za posljedicu ima duge liste čekanja za pružanje zdravstvenih usluga, kao i za lijekove koji se finansiraju iz sredstava Fonda solidarnosti, a može uticati na konačan ishod liječenja zbog čekanja.“

Vlada obilježena korupcijskim skandalom, čiji premijer i ministrica finansija na sjednice dolaze sa suđenja, u više navrata od medija i nezavisnih institucija – kao što je Ured za reviziju – upozoravana na sporno trošenje budžetskog novca, rasipništvo i kršenja zakona, odlučila je da štedi na – bolesnim i siromašnim? Kao lik iz kultnog satiričnog talijanskog stripa čiji je kredo bio „Sirotinja nikad nije toliko siromašna da joj se još nešto ne bi moglo uzeti”?

(N.N., Revizije info i Antikorupcija)