Komentari i analize

VLADA FBIH IGNORISALA PREPORUKE REVIZORA. OD 25 DATIH JOJ PROŠLE GODINE REALIZOVALA SVEGA 3.

Katastrofalna realizacija preporuka nije rezultat pogoršanja odnosa između Vlade i Ureda za reviziju – mada su ti odnosi zaista značajno pogoršani, zbog neprimjerenih reakcija Vlade na ocjene revizora – nego je odraz dugogodišnje, kontinuirane nezainteresovanosti Vlade da svoj rad uskladi sa određenim standardima i zakonima.

Ured za reviziju institucija u FBiH iz godine u godinu razotkriva nerad, propuste u raspolaganju javnim novcem i kršenja zakona Vlade Federacije BiH i njenih ministarstava.

U juče, 08.09., objavljenom Izvještaju o finansijskoj reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta Federacije BiH, za 2021. godinu, konstatovani su propusti koji su rezultirali pogoršanjem prošlogodišnje ocjene revizora, za izvještaj za 2020. godinu.

Vlada je opet ostala bez pozitivne ocjene i za jednu od komponenti finansijske revizije, odnosno i za finansijske izvještaje i za usklađenost sa zakonima i drugim propisima je dobila mišljenje s rezervom. Što je, doduše, bolje od negativne ocjene, dobijene za finansijsku reviziju prve godine mandata ove Vlade – 2015.

U obrazloženju datog mišljenja s rezervom, za finansijsku reviziju Izvještaja o izvršenju Budžeta Federacije BiH, za 2021. godinu, revizori navode ozbiljne propuste.

Startno, Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH nije sačinjen u skladu s odredbama Zakona o budžetima u FBiH jer ne sadrži objašnjenja većih odstupanja, početno i završno stanje imovine, obaveza i izvora vlasništva, te podatke o svim promjenama na osnovu zaduživanja i upravljanja dugom.

Dalje, Vlada FBiH je, na prijedlog budžetskih korisnika, usvajala programe utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera, iako po prethodnim programima utroška sredstava budžetski korisnici nisu izvršili raspodjelu s jasno utvrđenom svrhom dodjele, mjerljivim kriterijima, transparentno, niti su poduzimali adekvatne mjere i aktivnosti u dijelu nadzora i izvještavanja. Navedeno ukazuje na to da nije osigurano efikasno upravljanje budžetskim sredstvima u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH i Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2021. godinu.

Uredbom o interventnim mjerama za pomoć ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19, koju je donijela Vlada FBiH, nije propisan način dokumentovanja održavanja konkurentnosti, zbog čega ispunjenje ovog cilja nije ocijenjeno, niti je propisan način vršenja provjere uslova utvrđenih u dijelu neprihvatljivosti korisnika. Također, nije postignuto ispunjenje općeg i posebnog cilja koji se odnose na očuvanje radnih mjesta, u skladu sa članom 3. Uredbe.

Revizori su utvrdili i da se nije sistemski pristupilo aktivnostima vezanim za okončanje raspolaganja svim pravima i obavezama nad pokretnom i nepokretnom imovinom i aktivnostima vezanim za utvrđivanje tačnog iznosa duga, zaduživanja i ostalih obaveza ovih institucija za koje je Vlada FBiH i dalje odgovorna.

Konstatovan je i nastavak ignorisanja revizora i njihovih preporuka, od strane Vlade FBiH.

“Vlada Federacije BiH nije obavijestila Ured za reviziju institucija u FBiH o poduzetim radnjama s ciljem prevladavanja nepravilnosti identifikovanih u revizorskom izvještaju za 2020. godinu u skladu s članom 16. Zakona o reviziji institucija u FBiH, budući da se nije očitovala u svojstvu izvršnog organa FBiH.”, navodi se u izvještaju Ureda za reviziju.

S druge strane, možemo reći da Vlada nije obavijestila Ured, jer nije imala o čemu da ga obavijesti.

Naime, od 25 datih joj preporuka, nakon finansijske revizije za 2020. Vlada je do sada realizovala – svega 3.

“Revizijom Izvještaja o izvršenju Budžeta FBiH za 2021. godinu i uvidom u preduzete aktivnosti, te analizom realizacije datih preporuka utvrđeno je da nisu preduzete odgovarajuće mjere na njihovom provođenju”, navode revizori.

Pri čemu to nije rezultat pogoršanja odnosa između Vlade i Ureda za reviziju – mada su ti odnosi zaista značajno pogoršani, zbog neprimjerenih reakcija Vlade na ocjene revizora – nego su odraz dugogodišnje, kontinuirane nezainteresovanosti Vlade da svoj rad uskladi sa određenim standardima i zakonima.

Čitav mandat, ove Vlade, naime, prolazi u ignorisanju preporuka koje joj daju revizori. Odnosno u njihovoj reaaciji u beznačajnom stepenu.

Zbog nerealizacije preporuka, problemi se ne rješavaju i preporuke iz godine u godine ponavljaju.

U najnovijem izvještaju, za 2021., ih je tako 20, od kojih je čak 19 ponovljenih, nerealizovanih preporuka iz prethodnog perioda.

A osim što ne realizuje date joj preporuke, Vlada odbija i da se izjasni o preduzetim mjerama i aktivnostima na njihovoj realizaciji, nego Uredu dostavlja pojedinačne odgovore svojih ministarstava. No, Iz Ureda time nisu zadovoljni.

“Ističemo da se preporuke date u Izvještaju o finansijskoj reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta FBiH za 2020. godinu nisu odnosile na pojedinačna ministarstva, nego na Vladu FBiH kao izvršni organ FBiH i Federalno ministarstvo finansija za dio iz njegove nadležnosti.”, navodi se u objavljenom izvještaju.

Sve u svemu, u iole normalnoj državi ovakav revizorski izvještaj bi bio razlog za pad vlade. No, niti smo mi normalna država niti je ovo jedini ili najveći skandal vezan za rad ove vlade.

(T.H., Revizije info)