Komentari i analize

RADE SUPROTNO ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA: FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE GODINAMA PRAVI ISTE GREŠKE

U postupku usluge iznajmljivanja softvera i opreme za elektronski nadzor osuđenih osoba i tehničke podrške pri elektronskom nadzoru godinama angažiraju istu firmu iz Mostara, a revizori su utvrdili da se u tenderskoj dokumentaciji ne nalaze sve informacije potrebne potencijalnim ponuđačima za pripremu ponuda.

Federalno ministarstvo pravde u prošloj godini nije postupalo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, utvrdili su revizori u finansijskom izvještaju za 2020. godinu.

Plan nabavke, kojim su predviđene nabavke za Ministarstvo i zajedničke nabavke za kaznenopopravne zavode u FBiH, donijeli su u januaru 2020. i tokom godine su ga mijenjali četiri puta.

Za Ministarstvo su predviđene nabavke u ukupnoj vrijednosti od 1.923.140 KM, da bi ih posljednjim izmjenama plana smanjili na 1.439.340 KM.

U planu nabavki nisu objavili tačan podatak o broju i procijenjenim vrijednostima postupaka javnih nabavki koje su se provodile u prošloj godini, navodi se, između ostalog, u izvještaju.

plan1
Iz revizorskog izvještaja za 2020. godinu

Na ovo su revizori upozoravali i ranije.

Nepotpuna tenderska dokumentacija

Ovo Ministarstvo je u toku prošle godine provelo 17 postupaka javnih nabavki, a od toga je jedan otvoreni postupak i 16 direktnih sporazuma. Ostali postupci provedeni su prethodnih godina, te su zaključeni okvirni sporazumi, a nabavke su se provodile po zaključenim ugovorima za 2020..

Revizori su u dva postupka javnih nabavki utvrdili da tenderska dokumentacija nije sačinjena u skladu sa članom 53. Zakona o javnim nabavkama, jer ne sadrži sve informacije neophodne ponuđačima za pripremu ponuda na stvarno konkurentskoj osnovi.

Prva se odnosi na usluge iznajmljivanja softvera i opreme za elektronski nadzor osuđenih osoba i tehničke podrške pri elektronskom nadzoru, koju za Federalno ministarstvo pravde još od 2014. godine obavlja firma Opus d.o.o. Mostar, putem otvorenog postupka sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na tri godine.

opus mostar

Posljednji ugovor s ovom firmom, za spomenute usluge, sklopljen je u junu 2020., a procijenjena vrijednost je 4.278.500 KM. Ova firma je tada ujedno bila i jedini ponuđač, iako je tendersku dokumentaciju preuzelo, čak, 26 subjekata od kojih je veći broj bio potencijalnih ponuđača.

Revizori su utvrdili da je tendersku dokumentaciju trebalo izmijeniti jer u njoj nisu date sve informacije potrebne potencijalnim ponuđačima za pripremu ponuda, ali i da je trebalo produžiti rok za podnošenje zahtjeva.

“Smatramo da je tenderskom dokumentacijom bilo potrebno jasnije i preciznije navesti rok izvršavanja usluge, kao jednog od obaveznih elemenata tenderske dokumentacije. Također, napominjemo da je, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Ministarstvo bilo dužno obezbijediti aktivnu konkurenciju u cilju najučinkovitijeg korištenja javnih sredstava”, navodi se još u izvještaju.

Ista manjkavost uočena je i u postupku javne nabavke materijala i radova za servisiranje i održavanje motornih vozila, koji je putem otvorenog postupka započet u decembru 2019.

Ukupna ugovorena vrijednost ove nabavke iznosi 130.790 KM (lot 1 – 108.734 KM i lot 2 – 22.056 KM). S najpovoljnijim ponuđačima zaključeni su okvirni sporazumi na tri godine i ugovori o nabavci za prvu godinu nabavke.

U obrascu za cijenu ponude, pored potrošnih materijala za redovan servis navedena je stavka “nespecificirani dijelovi sa ugradnjom”, za koju nije utvrđena količinska specifikacija za pojedinu vrstu radova, usluga i dijelova za održavanje vozila. Revizijom je utvrđeno da se na ovu stavku odnosi skoro 63 posto ukupnog ugovorenog iznosa vrijednosti nabavke (81.900 KM).

“Konstatujemo da tenderska dokumentacija nije sačinjena u skladu s članom 53. Zakona o javnim nabavkama jer ne sadrži količinske specifikacije za robe, radove ili usluge i napominjemo da ne sadrži potpune informacije neophodne ponuđačima za pripremu ponuda na stvarno konkurentskoj osnovi”, stoji u izvještaju.

Na iste problem se upozoravalo i u izvještaju za 2019. godinu.

Problemi s nabavkom lijekova

Federalna uprava policije tokom prošle godine podnijela je prijavu Tužilaštvu KS protiv Federalnog ministarstva pravde, a zbog postupka nabavke lijekova za potrebe KPZ-ova u FBiH.

Ova nabavka je, putem otvorenog postupka, s namjerom zaključivanja okvirnog sporazuma na period od tri godine s više ponuđača, pokrenuta u decembru 2019. godine. Procijenjena vrijednost je iznosila 2.310.750 KM.

Kao i ranijih godina, zaprimljene su ponude dva ponuđača MGM Farm iz Kaknja i Zefarm d.o.o. Zenica. Međutim, postupak je poništen zbog nedovoljnog broja ponuđača, s obzirom na to da je članom 32. Zakona o javnim nabavkama definisana mogućnost sklapanja okvirnog sporazuma sa više ponuđača jedino u slučaju kada je broj dostavljenih ponuda veći od dva.

Postupak nabavke ponovo je pokrenut u februaru 2020. s namjerom zaključivanja okvirnog sporazuma na tri godine s jednim ponuđačem. Ista dva ponuđača su predala ponude, ali je u maju postupak poništen zbog nedostataka u zaprimljenim ponudama.

U junu 2020. ponovo je pokrenut postupak predmetne nabavke, prilikom kojeg su zaprimljene tri ponude, od kojih su dvije ocijenjene prihvatljivim. Nakon provedene procedure eaukcije, ugovor je dodijeljen najpovoljnijem ponuđaču.

Nakon uložene žalbe drugog ponuđača (Zefarm d.o.o. Zenica, op.a.), koja se odnosi na nedostatke u ponudi odabranog ponuđača, Ministarstvo je 10. 9. 2020. donijelo rješenje o usvajanju žalbe i odluku o izboru žalitelja kao najpovoljnijeg ponuđača.

Na doneseno rješenje i odluku prvobitno odabrani najpovoljniji ponuđač uložio je žalbu Ministarstvu 17. 9. 2020., ali je ona ocijenjena kao neosnovana i proslijeđena je Uredu za razmatranje žalbi. Ured je svojim rješenjem žalbu usvojio i predmet vratio Ministarstvu na ponovni postupak.

Ministarstvo je u decembru izvršilo ponovno ocjenjivanje ponuda, utvrdilo da nema prihvatljivih ponuda, te je donesena odluka o poništenju postupka.

Revizori su utvrdili da je Ministarstvo prihvatalo ponude dobavljača koji ne ispunjavaju sve uslove utvrđene tenderskom dokumentacijom.

“Naprimjer, iako je tenderskom dokumentacijom zahtijevano, ponuda jednog dobavljača nije sadržavala adekvatan dokaz o aktivnosti računa, cijene artikala nisu bile iskazane na zahtijevani način, ispravke grešaka vršene su korektorom, i slično. Pored toga, Ministarstvo nakon ulaganje žalbe Uredu za razmatranje žalbi nije obustavilo postupak javne nabavke. Ove, kao i dodatne propuste u provođenju ove javne nabavke, u svom rješenju konstatovao je i Ured za razmatranje žalbi”, navode revizori u izvještaju za 2020. godinu.

Nabavka lijekova prebačeno na KPZ-ove

Isti problemi postojali su i ranijih godina, zbog čega je nabavka lijekova prebačena na Kazneno-popravne zavode. Žurnal je u februaru prošle godine pisao o sukcesivnoj nabavci lijekova, sredstava za dezinfekciju i deratizaciju i sanitetskog materijala za potrebe kazneno-popravnih zavoda u FBiH iz 2017.

Ministarstvo pravde u aprilu 2018. objavljuje obavještenje o izboru ponuđača kojim saopćava da će se ugovor potpisati s firmom „MGM Farm“ d.o.o. Kakanj, a na šta se žalila kompanija „Zefarm“ d.o.o. Zenica. Iz ove kompanije tada su ukazivali na niz propusta Federalnog ministarstva pravde, na čijem čelu se godinama već nalazi HDZ-ov Mato Jozić, navodeći da ugovorni organ nije izvršio temeljitu analizu dostavljenih ponuda i nije utvrdio da li su dostavljene ponude formirane u skladu s uvjetima iz okvirnog sporazuma.

MGM farm 1

Ministarstvo je odbilo tu žalbu, da bi se zenička kompanija žalila Uredu za žalbe, a na kraju su podnijeli i tužbu Sudu BiH, koji je u novembru 2019. poništio rješenje Ureda za žalbe i predmet vratio na ponovni postupak.

Mjesec nakon toga, ministar Jozić je obavijestio Ured za žalbe da je njihovo rješenje neprovodivo jer je postupak nabavki lijekova okončan i da su utrošena odobrena sredstva za te namjene.

Za Federalno ministarstvo pravde se, inače, već godinama navodi da u postupku nabavke lijekova protežiraju firmu MGM iz Kaknja, što su iz Ministarstva za medije ranije u nekoliko navrata negirali.

(Zinaida Đelilović, ŽURNAL; Foto: Adi Kebo)