Novosti

PRVIH 19 FEDERALNOG UREDA ZA REVIZIJU

Generalni revizor Ureda za reviziju institucija u FBiH Dževad Nekić (Foto: Creativo za RI)
Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH, 04.06.2024., objavom izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji 19 korisnika Budžeta FBiH - obavezne godišnje revizije za 2023. godinu, započeo je sa realizacijom svog plana finansijskih revizija za ovu godinu. Tim povodom objavio je i saopštenje za javnost, koje potpisuje generalni revizor Dževad Nekić, a koje prenosimo u nastavku.

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine izvršio je finansijske revizije 19 korisnika Budžeta FBiH za 2023. godinu, i to Parlamenta FBiH, Predsjednika i dva potpredsjednika FBiH, Vlade FBiH (Generalnog sekretarijata) i 16 ministarstava. Ove revizije se vrše svake godine, u cilju davanja nezavisnih mišljenja o izvršenju budžeta i finansijskim izvještajima, korištenju resursa i upravljanja imovinom. Rok završetka ovih revizija je 90 dana od dana podnošenja godišnjih izvještaja.

Ukupno izvršenje budžeta ovih institucija je 2.829.503.806 KM, što je više za 28% u odnosu na prethodnu godinu.

lzvještaji o finansijskim revizijama dostavljeni su revidiranim institucijama, Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, Vladi Federadje Bosne i Hercegovine, predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu finansija, te su objavljeni na internet-stranici Ureda za reviziju: www.vrifbih.ba.

Finansijska revizija izvršena je u skladu s INTOSAI-jevim Okvirom profesionalnih objava, a obuhvatila je reviziju finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa zakonima i drugim propisima.

Za finansijske izvještaje dato je 18 mišljenja bez kvalifikacije (pozitivna) i jedno mišljenje s rezervom, a za usklađenost sa zakonima i drugim propisima dato je sedam mišljenja bez kvalifikacije (pozitivna) i 12 mišljenja s rezervom.

S ciljem otklanjanja utvrdenih nepraviinosti, te jačanja sistema internih kontrola i finansijskog upravljanja, u izvještajima je dato 237 preporuka, od čega je 130 iz ranijeg perioda i 107 novih preporuka. Navedeno ukazuje na to da je većina preporuka iz ranijeg peribda i da je potrebno preduzeti intenzivnije aktivnosti na njihovoj realizaciji, kako bi se osiguralo transparentno i efikasno upravljanje budžetskim sredstvima.

lzvršeno je praćenje implementacije ranije datih preporuka, te je utvrdeno da je 44% potpuno i djelimično realizovano, 46% je nerealizovano i 10% je ocijenjeno kao neprovodivo.

Utvrdene nepravilnosti najviše se odnose na neuskladenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, odnosno odstupanje od uspostavljenih kriterija za reviziju. Najznačajniji nalazi utvrđeni su u vezi sa:

➢ planiranjem, iskazivanjem, raspodjelom i nadzorom nad namjenskim utroškom tekućih transfera, koji predstavljaju izvršena nepovratna davanja fizičkim i pravnim licima, udruženjima i nižim nivoima vlasti za tekuće svrhe;
➢ neefikasnim obavljanjem poslova iz nadležnosti odredenih budžetskih korisnika;
➢ provodenjem postupaka javnih nabavki;
➢ provođenjem godišnjeg popisa imovine i obaveza.

U izvještajima je skrenuta pažnja na određena značajna pitanja, koja ne utiču na mišljenja, ali su navedena zbog njihove značajnosti i većinom predstavljaju pitanja koja revidirani subjekti nisu u mogućnosti samostalno riješiti. Takoder se na odredena pitanja skreće pažanja Parlamentu FBiH i Vladi FBiH kojima se dostavljaju svi izvještaji, radi njihove informisanosti.

Pitanja na koja je skrenuta pažnja kod većeg broja budžetskih korisnika odnose na:

➢ evidentiranje rashoda i izdataka u tekućoj godini, iako je poslovni događaj nastao u narednoj godini;
➢ isplaćene naknade zaposlenicima za rad u komisijama, za koje i dalje nisu osigurani uslovi budžetskim korisnicima da primijene odgovarajuće stope poreza doprinosa;
➢ revalorizaciju stalnih sredstava koja nije izvršena za 2022. godinu, jer nisu bili obezbijeđeni tehnički uslovi kroz modul stalnih sredstava, što je imalo za posljedicu da su početna stanja stalnih sredstava na 1.1.2023. godine potcijenjena, lzmjenom propisa u 2023. godini, prestala je obaveza revalorizacije;
➢ otvorene namjenske račune izvan Jedinstvenog računa Trezora, za realizaciju razvojno-investicijskih projekata finansiranih iz kreditnih i grant sredstava;
➢ neujednačen pristup kod donošenja odluka o radnom vremenu i vođenja evidencija o radu kod budžetskih korisnika.

Očekuje se da će u narednom periodu Parlarnentarna kornisija odgovorna za reviziju održati rasprave s rukovodiocima revidiranih institucija u vezi s izvršenim revizijama i time pozitivno uticati na implementaciju preporuka i otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

U prilogu je pregled revidiranih budžetskih korisnika, datih mišljenja i broja preporuka. U skladu s Planom revizije za 2023/2024, preostali izvještaji finansijske revizije bit će sukcesivno objavljivani, po okončanju, a do 30.9.2024. dodine.

(UzRIuFBiH / Revizije info)