Komentari i analize

POLJSKA U MOME SRCU. A U POLJSKOJ, OVIH DANA, REVIZORI 25 DRŽAVA, UKLJUČUJUĆI I BIH.

Posljednjih godina entitetski revizori u BiH sve više pažnje posvećuju reviziji jedinica lokalne samouprave. Brojne negativne ocjene kao rezultat provedenih finansijskih revizija tu pažnju u potpunosti opravdavaju. Ovih dana, kao rezultat potrebe za dodatnim poboljšanjem kvaliteta revizije u ovom segment, entitetski uredi za reviziju učestvovali su na 7. godišnjem sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština i seminaru „Raspodjela transfera i grantova“.

Od 19. do 20. oktobra, u Varšavi je održan 7. godišnji sastanak članica Radne grupe za reviziju opština (Task Force on Municipality Audit – TFMA) Evropske organizacije vrhovnih revizijskih institucija (The European Organisation of Supreme Audit Institutions – EUROSAI) i u okviru njega seminar na temu „Raspodjela transfera i grantova“.

Pomenuta radna grupa postoji od 2016. godine, kada je od strane Upravnog odbora EUROSAI-a prihvaćena inicijativa za njeno osnivanje od strane Državnog ureda za reviziju Republike Litvanije, koja je i predsjedavala njenim radom od 2017., kada se zvanično započelo sa radom, do ove godine. Radnu grupu trenutno čini 28 evropskih VRI.

Ovogodišnji, šesti po redu seminar EUROSAI Radne grupe za reviziju opština je imao za cilj razmjenu iskustava o načinu distribucije transfera i grantova u zemljama učesnicama, o uticajima koje promjena kriterijuma transfera može imati na autonomiju lokalne samouprave, kao i o mogućnostima za unaprijeđenje metodologije za reviziju opštinskih transfera i grantova.

Događaju je prisustvovalo preko 60 učesnika i stručnjaka iz 25 zemalja uživo i putem online platforme, kao i predstavnici Evropske organizacije regionalnih revizorskih institucija (EURORAI). Seminaru su uživo prisustvovali predstavnici vrhovnih revizorskih institucija Albanije, Bugarske, Crne Gore, Estonije, Grčka, Gruzije, Hrvatske, Izraela, Kosova, Letonije, Litvanije, Mađarske, Malta, Moldavije, Poljske, Portugala, Rumunije, Sjeverne Makedonije, Slovačke, Slovenije, Srbije, Španije, Turske, Ukrajine, te dvije entitetske VRI iz Bosne i Hercegovine.

Seminar su otvorili Marian Banas, predsjednik Vrhovne revizijske institucije Republike Poljske, organizatora ovogodišnjeg skupa i Mindaugas Macijauskas, generalni revizor Državnog ureda za reviziju Republike Litvanije, koji je, u svom govoru, istakao: „Zajednička osobina grantova koji se dodjeljuju općinama i gradovima je da moraju biti orijentisani ka ciljevima i rezultatima, usmjereni na izvršenje njihovih nadležnosti, sa jasnim principima raspodjele i uz osiguranje njihove efektivne i efikasne upotrebe“.

Prema informaciji iz Ureda za reviziju institucija u FBiH: “Na plenarnim sesijama seminara govorilo se o transferima i grantovima koji se dodjeljuju lokalnim nivoima vlasti, kao i o transferima koje oni dodjeljuju krajnjim korisnicima, izazovima koji se odnose na interne kontrole i kriterijima za njihovu raspodjelu. Nakon plenarnih sesija, održane su radionice na kojima su prezentirane studije slučaja vrhovnih revizijskih institucija u vezi sa planiranjem i raspodjelom transfera i grantova, revizorskim pristupom i unapređenjem metodologije koja je u primjeni i drugim relevantnim pitanjima. Učesnici su imali priliku diskutovati i razmijeniti iskustva i prakse koje se odnose na unapređenje ove oblasti.”

Na sedmom godišnjem sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština, predstavljeni su i rezultati okončanih aktivnosti, kao i aktivnosti koje su u toku. Između ostalog, predstavljeni su rezultati zajedničke revizije „Sopstveni prihodi opština za pružanje kvalitetnih usluga građanima tokom pandemije“ (koju su sprovele VRI – Albanije, Poljske, Republike Sjeverne Makedonije, Rumunije, Slovačke, Turske i Crne Gore), rezultati analize revizija vrhovnih revizorskih institucija o upravljanju opštinskim dugom, kao i napredak izrade Publikacije o lokalnom prevozu.

Također, održana je diskusija o novoj strategiji za period 2024-2027. godine, te su predložene aktivnosti za 2024. godinu.

Inače, održani seminar i sedmi godišnji sastanak EUROSAI TFMA Radne grupe za reviziju opština bili su i poslednji sa Državnim uredom za reviziju Litvanije kao predsjedavajućim Radne grupe. Predsjedavaći EUROSAI Radne grupe za reviziju opština u narednom strateškom periodu 2024-2030 će biti Vrhovna revizorska institucija Letonije. A planirano je da sledeći seminar i osmi godišnji sastanak EUROSAI Radne grupe za reviziju opština budu održani u organizaciji Vrhovne revizorske institucije Gruzije.

(N.N., Revizije info)