Komentari i analize

OPŠTINA BRATUNAC – USPONI I PADOVI, KROZ OCJENE REVIZORA

I za finansijske izvještaje i za usklađenost sa zakonima i drugim propisima, Opština Bratunac je u finansijskoj reviziji za 2019. dobila pozitivne ocjene, dok je u aktuelnoj, finansijskoj reviziji za 2022., za obje dobila mišljenje s rezervom.

Od 21 jedinice lokalne samouprave za koje je planom za 2023. godinu, Glavna služba za reviziju javne uprave Republike Srpske planirala provođenje finansijske revizije za 2022., do sada je revizija provedena i prateći izvještaji objavljeni za njih 17.

Od tih 17 samo je jedna dobila lošiju ocjenu revizora za obje komponente finansijske revizije, nego pri prethodnoj reviziji, za 2019. godinu – Opština Bratunac.

Naime, i za finansijske izvještaje i za usklađenost sa zakonima i drugim propisima, Opština Bratunac je u finansijskoj reviziji za 2019. dobila pozitivne ocjene, dok je u aktuelnoj, finansijskoj reviziji za 2022., za obje dobila mišljenje s rezervom.

Ovaj pad dodatno je deprimirajući jer se desio nakon izuzetnog uspjeha. Opština Bratunac je, naime, prije finansijske revizije za 2019., bila subjekt finansijske revizije za 2016., za koju je od Glavne službe dobila mišljenje s rezervom za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, a za finansijske izvještaje – negativno mišljenje. I 11 preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti.

No, za tri godine je do te mjere popravila stanje svog poslovanja – između ostalog i realizovala svih 11 preporuka – da je u fnansijskoj reviziji za 2019. dobila najbolje moguće ocjene. I svega 3 preporuke.

Iako je ove tri preporuke realizovala, stanje se do te mjere pogoršalo da u finansijskoj reviziji za 2022. nije dobila pozitivnu ocjenu ni za jednu komponentu finansijske revizije, nego za obje – mišljenje s rezervom. I opet dvocifren broj preporuka – 12.

Među nepravilnostima koje su detektovali revizori posebno se ističe dijelenje novca bez jasnih kriterija, što osim što je protivno propisima stvara sumnju u postojanje sistemske korupcije.

Naime,…

“Raspodjelu sredstava sportskim organizacijama u iznosu od 161.000 KM izvršila je Komisija za raspodjelu sredstava za sport i ista je izvršena bez bodovanja po osnovu ranga takmičenja kluba i broja članova kluba, što nije u skladu sa članom 9. Pravilnika o raspodjeli sredstava za sport Opštine Bratunac iz 2022. godine.

Za dodijeljena sredstva granta organizacijama i udruženjima za afirmaciju porodice i zaštitu prava žena, djece, izbjeglih i raseljenih lica, boraca i osoba sa invaliditetom u iznosu od 86.905 KM, organizacijama i udruženjima u oblasti obrazovanja, naučno-istraživačke djelatnosti, kulture i informacija u iznosu od 41.733 KM i neprofitnim subjektima u iznosu od 16.150 KM, Opština Bratunac nije donijela interne akte kojima bi se definisali kriterijumi i uslovi za ostvarivanje prava na dodjelu, a dodjela sredstava je vršena na osnovu pojedinačnih zahtjeva.

Dio sredstava dodijeljenih porodicama palih boraca, ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata, kao i nezaposlenim licima odobren je na osnovu zahtjeva u kojima nije navedena svrha za koju se traži pomoć ili za pomoć koja nije propisana, što nije u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za ostvarivanje prava i dodjelu jednokratne novčane pomoći ratnim vojnim invalidima i borcima VRS Opštine Bratunac i Pravilnikom o kriterijumima i postupku za ostvarivanje prava na proširene oblike socijalne pomoći Opštine Bratunac.”, navodi se u revizorskom izvještaju.

Revizori su konstatovali i da se ugovorene obaveze po osnovu nabavki ne izvršavaju u skladu sa odredbama ugovora, a da su iste plaćene.

“Ugovorom o nabavci, isporuci, izradi i ugradnji namještaja u prostorijama novog objekta opštinske uprave od 26.04.2022. godine ugovorena je vrijednost od 329.060 KM, izvršenje ugovora u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora i ugovorena je bankarska garancija sa rokom važenja za vrijeme trajanja ugovora plus 60 dana nakon isteka ugovornog perioda. Garancija je ispostavljena sa rokom 24.08.2022. godine. Po navedenom ugovoru ispostavljene su tri privremene situacije na iznos od 324.447 KM (druga situacija ispostavljena je na iznos od 120.686 KM za izvedene radove zaključno sa danom 24.08.2022. godine i treća situacija na iznos od 48.612 KM ispostavljena je za izvedene radove zaključno sa danom 07.09.2022. godine, a radovi su izvršeni nakon roka definisanog Ugovorom). Po navedenim fakturama u 2022. godini plaćeno je 307.353 KM. Navedene situacije potpisane su od strane rukovodioca radova, nadzornog organa, izvođača i investitora. Komisija za popis namještaja i opreme u prostorijama novog objekta Opštinske uprave sačinila je Zapisnik o izvršenoj kontroli od 08.02.2023. godine i u istom konstatovala da su utvrđena odstupanja u količini i dimenzijama isporučene robe u odnosu na ugovorenu, da dio namještaja nije kompletan, kao i druga odstupanja. Zapisnikom o izvršenoj kontroli od 27.06.2023. godine upisano je da dio navedenih nedostataka nije otklonjen, a nedostaci nisu otklonjeni do završetka ove revizije.”, navodi se u izvještaju i dodaje:

“Ugovorom o izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji četiri hale u mjesnoj zajednici Kravica iz 2021. godine na iznos od 191.351 KM i Ugovorom o izvođenju dodatnih radova na sanaciji i rekonstrukciji četiri hale u mjesnoj zajednici Kravica iz 2022. godine na iznos od 37.340 KM ispostavljene su dvije fakture u 2022. godini na iznos od 208.239 KM. Rješenjem zamjenika načelnika Opštine od 12.12.2022. godine imenovana je Komisija za prijem navedenih radova. Komisija je 25.01.2023. godine sačinila Izvještaj u kome je konstatovala uočene nedostatke (djelimična oštećenja ograde i fasade, neadekvatno funkcionisanje otvora i druge nedostatke, kao i da dio određene dokumentacije nedostaje). Zaključkom Komisije od 02.02.2023. godine je konstatovano da izvođač i dalje nije dostavio kompletnu dokumentaciju neophodnu za pregled – prijem radova. Do završetka ove revizije nije izvršen prijem izvedenih radova.”

Dodajmo i da popis imovine i obaveza nije izvršen u skladu sa propisima. I da su konstatovane greške u evidentiranju potraživanja i obaveza po zajmovima. Da je konstatovano kršenje Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, te, Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti socijalne zaštite Republike Srpske.

Inače,… Opština Bratunac smještena je u sjeveroistočnom dijelu Republike Srpske i prostire se na površini od 293 km2 . Teritorijalno je organizovana u 27 mjesnih zajednica u kojima živi preko 18.000 stanovnika. Prema Odluci Vlade Republike Srpske o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave za 2022. godinu opština Bratunac je svrstana u nerazvijene jedinice lokalne samouprave.

(T.H., Revizije info)