Komentari i analize

BROJ PREPORUKA BRČANSKIH REVIZORA SE SMANJUJE ALI NJIHOVA REALIZACIJA I DALJE JE ZABRINJAVAJUĆE NISKA

U potpunosti je realizovano tek 130 od 631 prošle godine date preporuke. Odnosno svega nešto više od jedne petine.

10. novembra Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu objavio je četiri nova izvještaja o provedenim finansijskim revizijama za 2022. godinu – za JP “Luka Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH, Kancelariju za upravljanje javnom imovinom, Odjeljenje za komunalne poslove, JP “Putevi brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH.

Time se broj realizovanih finansijskih revizija, u Distriktu, popeo na 25, što je 78% od za ovu godinu planiranih 32.

Od 25 subjekata za koje su do sada objavljeni izvještaji o provedenoj finansijskoj reviziji za 2022. svega njih 3 dobile su pozitivno mišljenje. Još 5 imaju jedno pozitivno i jedno mišljenje s rezervom (jer su im ocjenjivani i finansijski izvještaji i usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim aktima). A ostalih 17 (68%) su dobile mišljenje s rezervom (kao jedinu ocjenu ili za obje komponente finansijske revizije).

25 institucija za koje su dosad objavljeni izvještaji o provedenoj finansijskoj revizi dobilo je ukupno 540 preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti, grešaka i nezakonitosti. Što je 14% manje nego prošle godine (za finansijsku reviziju za 2021.).

No, bez obzira na ovo smanjenje revizorskih preporuka, njihova realizacija i dalje je ozbiljan, kontinuirani problem. Naime, za skoro dvije trećine preporuka koje su date u prethodno provedenoj, finansijskoj reviziji za 2021. (za 25 subjekata na kojima je do sada provedena revizija) revizori su konstatovali da su i godinu dana kasnije – nerealizovane.

U potpunosti je realizovano tek 130 od 631 date preporuke. Odnosno svega nešto više od jedne petine.

(T.H., Revizije info)