Iz revizorskih izvještaja

MOSTARSKI VODOVOD RADI NEZAKONITO, MILIONSKI PROJEKT KOLEKTORA NEMAJU NI “NA MAPI”

Mostarsko javno preduzeće Vodovod je prošlu godinu predstavilo kao uspješnu u svom financijskom izvještaju, što su revizori Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine ocijenili negativno i apsolutno i netačno.
Prema njihovom pregledu stanja ovo preduzeće ne samo da nije uspješno, nego nije ni likvidno, a gotovo sve stavke u izvještaju o poslovanju su mutne, nejasne, netransparentne i suprotne zakonskim odredbama.

Nemaju podatke o kolektorima

Milijunski projekt kolektora, odnosno izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda koji slovi za historijski projekt u Mostaru, ovo poduzeće kao implementator nije ni navelo u svom izvještaju, utvrdili su revizori.

“Vrijednost projekta je oko 10,25 miliona EUR, a iznos izvedenih radova je 9,23 miliona EUR. Projekat se financira iz grant sredstava IPA EU fondova, a učešće iz Budžeta FBiH je 2,1 miliona KM, Budžeta Grada Mostara 2,3 miliona KM, investitor je Grad Mostar, a Društvo je implementator projekta“, podsjećaju revizori.

Međutim navode da u knjigovodstvenim evidencijama Društva ne postoje podaci vezano za izgradnju Postrojenja pročistača otpadnih voda, niti Društvo ima informaciju gdje se investicija iskazuje.

“Kod Društva se evidentira samo dio troškova u skladu sa Sporazumom sa Gradom Mostarom, i na osnovu toga primljena sredstva od Grada Mostara za refundaciju nastalih troškova“, pojašnjavaju revizori. Dodaju da osim ovoga, između Grada Mostara i Društva nisu uređene ni nadležnosti i odgovornosti Društva u radu tih kolektora.

Ne vraćaju kredit Svjetske banke

Utvrđeno je također da mostarski Vodovod ne vraća dugoročni kredit Svjetske banke za „Projekat vodosnabdijevanja i kanalizacije” iskazane su u iznosu od 16.985.672 KM. za koji se sredstva kroz račune građanima uredno naplaćuju u iznos od 0,15 KM/m3.

“Društvo ne plaća kredit, a obavezu umanjuje bez relevantne dokumentacije, zbog čega su kreditne obaveze podcijenjene najmanje za 4.967.238 KM. lako ne vrši otplatu kredita, u tekućoj godini priznato je 152.849 KM ostalih prihoda na osnovu samoinicijativnog otpisa kreditnih obaveza prema Svjetskoj banci, i na taj način je fiktivno povećan financijski rezultat”, navode revizori. Dodaju da naplaćena sredstava od građana u knjigovodstvenoj evidenciji nisu posebno iskazana, niti se namjenski koriste.

U nizu nepravilnost su zapošljavanja bez javnih konkursnih procedura, putovanja bez pokrića, te niz nepravilnosti i nezakonitosti u ovom preduzeću, na koje revizori upozoravaju.

“Organizacija i poslovanje Društva nije usklađeno sa Statutom Društva, Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima u FBiH. Društvo funkcioniše u dvije odvojene cjeline, vode se odvojene poslovne i knjigovodstvene evidencije, i nema interne akte usklađene sa važećim propisima. Nadzorni odbor obavlja funkciju i nakon isteka mandata na koji je imenovan“, stoji u izvještaju revizora. Dodaju da Društvo nema niti Pravilnik o radu usklađen sa važećim Zakonom o radu.

Neizmireno 3.704.209 KM doprinosa

“Društvo nije izmirilo 3.704.209 KM doprinosa i 403.977 KM poreza na dohodak iz perioda 1999— 2017. godine i iz perioda oktobar — decembar 2019. godine, a od iskazanog iznosa, na obavezu iz 2019. godine odnosi se 407.277 KM. Nisu plaćene obaveze po osnovu posebnih vodnih naknada u iznosu od 2.960.975 KM, od čega se na 2019. godinu odnosi 358.576 KM. Također je utvrđeno da je mostarski Vodovod izvršio nabavke roba i usluga u iznosu od najmanje 272.054 KM bez provođenja postupaka javne nabavke”, otkrivaju revizori napominjući da to nije ništa u skladu sa Zakonom. Reviziju usklađenosti, kako se navodi izvršena je u skladu sa Zakonom o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine i ISSAl-jem 4000 — Standard za reviziju usklađenosti.

“Društvo je za 2019. godinu iskazalo neto dobit od 37.621 KM koja nije tačno utvrđena i stvarni rezultat poslovanja za 2019 godinu je gubitak. Akumulirani gubitak iznosi 6.268.621 KM i prelazi polovinu osnovnog kapitala Društva. Kratkoročne obaveze na 31. 12.2019. godine iznose 13.999.916 KM, od čega su obaveze za doprinose i porez po osnovu isplaćenih plaća zaposlenima 4.108.186, a ne izmiruju se ni ostali porezi i dažbine koji iznose 2.962.623 KM, tako da ukupne neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda iznose 7.070.809 KM”, navode revizori u svom izvještaju. Dodaju da je tekuća imovina iskazana u iznosu od 17.537.457 KM, ali nije tačno vrednovana jer je značajan iznos potraživanja koji neće biti naplaćen.

Sumnja u nastavak poslovanja

“Društvo ima ograničenja u raspolaganju novčanim sredstvima kod banaka, kao i značajne sporove koji se vode protiv Društva u iznosu od 6.551.150 KM. Ove okolnosti stvaraju sumnju u sposobnost Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem, ali Uprava prilikom sastavljanja financijskih izvještaja nije izvršila procjenu niti objavila značajnu neizvjesnost u vezi stalnosti poslovanja“, pojašnjavaju revizori. Uz sve navedene nepravilnosti mostarski Vodovod na poziciji stalnih sredstava nije iskazao ni Plivački bazen i Gradsko kupatilo — banja, koji su, prema posjedovnim listovima, u posjedu Društva.

“Ne možemo potvrditi da je imovina u financijskim izvještajima realno iskazana, u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima”, stoji u iscrpnom izvještaju revizora FBIH.

Negativno mišljenje za mostarski Vodovod revizori su donijeli nakon što su izvršili reviziju financijskih izvještaja “Vodovoda” društva za vodovod i kanalizaciju d.o.o. Mostar koji obuhvaćaju: Bilans stanja na 31. 12. 2019. godine, Bilans uspjeha, Izvještaj o novčanim tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, te Bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i rezime značajnih računovodstvenih politika.

Revizori podsjećaju kako redovito ovo mostarsko preduzeće opominju na nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju uz preporuke za poboljšanje stanje, što oni na žalost ne primjenjuju.

(G.Š., Klix)