Priče u fokusu

KRŠENJE ZAKONA, IGNORISANJE REVIZORSKIH PREPORUKA I ZAPANJUJUĆA NEHUMANOST VLASTI: VLADA FBIH I (NE)FINANSIRANJE FONDA SOLIDARNOSTI (VIDEO)

"Odobreni iznos tekućeg transfera za finansiranje Fonda solidarnosti iz Budžeta FBiH za 2022. godinu u iznosu od 28.500.000 KM predstavlja samo 18,9% od planiranih prihoda od doprinosa (150.796.600 KM) i manji je za 122.296.600 KM od pripadajućeg iznosa, što nije u skladu s članom 82. Zakona o zdravstvenom osiguranju.", navodi se u izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva zdravstva za 2022. I konstatuje da je "istaknut problem nedovoljnog sufinansiranja Federalnog zavoda iz Budžeta FBiH koji iz raspoloživih sredstva nije u mogućnosti da osigura adekvatno liječenje svih pacijenata iz Fonda solidarnosti FBiH." U priči o neispunjavanju zakonske obaveze Vlade FBiH da finansira Fond solidarnosti, odnosno da za njega izdavaja predviđeni iznos a ne manje od 20% ne radi se o nekakvim imaginarnim kategorijama budžeta i novca, nego o konkretnim ljudskim životima, koji se ugrožavaju ili uništavaju političko-birokratskim igrama i bešćutnošću. Revizori konstatuju: “Kako je raspoloživi iznos sredstava koji se osigurava za funkcionisanje Fonda solidarnosti nedovoljan u odnosu na broj oboljelih koji se trebaju finansirati ovim sredstvima, formirane su liste čekanja pacijenata na zdravstvene usluge i lijekove koje se ne rješavaju već niz godina, što je imalo za posljedicu neravnopravan položaj u pogledu ostvarivanja prava osiguranih lica i nepružanje prava liječenja svim osiguranim licima u propisanom obimu.” Radio Slobodna Evropa, objavila je video prilog o ovoj temi, koji prenosimo na našem portalu. (Revizije info)