Priče u fokusu

INICIJATIVA ZA PROVOĐENJE REVIZIJE UČINKA „UPRAVLJANJE EKSPLOATACIJAMA MINERALNIH RESURSA I ČIŠĆENJEM MATERIJALA IZ VODOTOKA U FBIH“

Centri civilnih inicijativa, pružajući podršku aktivistima neformalnih građanskih grupa okupljenih u inicijativu "Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Federaciji BiH“, podnijeli su Uredu za reviziju institucija u FBiH inicijativu za uvrštavanje revizije učinka ''Upravljanje eksploatacijama mineralnih resursa i čišćenjem materijala iz vodotoka u Federaciji BiH'' u Plan i program rada Ureda za 2024. godinu. Tekst inicijative prenosimo u cjelosti.

Poštovani,

obraćamo Vam se sa inicijativom da u Plan i program rada Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH za 2024. godinu uvrstite predloženu inicijativu predstavnika civilnog društva i aktivista neformalnih grupa građana, koja se odnosi na izradu Izvještaja revizije učinka vezane za uređenje vodotoka, sa fokusom na vađenje i eksploataciju riječnog materijala, čije obrazloženje dostavljamo u nastavku.

Problem nelegalne i nekontrolisane eksploatacije riječnog materijala iz korita i obalnih područja postoji u BiH preko 20 godina, a posljedice ovog problema su višestruke i najviše se ogledaju u uništavanju riječnih korita, poljoprivrednog zemljišta uz vodotokove, te direktnom ugrožavanju stambenih i poslovnih objekata, saobraćajnica u blizini korita rijeka i drugo. Nedovoljno čišćenje korita rijeka od nekomercijalnog materijala i mulja i nekontrolisana eksploatacija šljunka su identifikovani kao jedan od glavnih uzročnika katastrofalnih poplava 2014. godine, u kojima su lokalne zajednice u oba entiteta BiH pretrpjele velike materijalne štete i gubitke ljudskih života. Istovremeno, neadekvatno upravljanje eksploatacijom riječnog materijala iz vodotoka ostavlja ogromne posljedice na javne resurse, ali i javne prihode koje se ubiru po osnovu naknada.

Prepoznavši ovaj problem, organizacije civilnog društva i aktivisti neformalnih građanskih grupa, okupljeni u inicijativu “Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Federaciji BiH“ uz podršku Centara civilnih inicijativa, zalažu se za njegovo što hitnije rješavanje na način da se unaprijedi legislativa i provođenje zakonske regulative koja reguliše ovu oblast. Djelovanje aktivista do sada, između ostalog, bilo je usmjerno primarno na podnošenje prijava za nelegalnu eksploataciju riječnog materijala, na osnovu kojih su izdavani prekršajni nalozi i poduzimane druge zakonske mjere, ali je primjećeno različito djelovanje nadležnih institucija u rješavanju ovih problema, pa su i građani i aktivisti često ostajali uskraćeni za informacije o problemima na koje su ukazivali.

Kada je u pitanju problematika upravljanja rijekama, za svaku pohvalu je činjenica da je Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u aprilu 2023. godine objavio Izvještaj revizije učinka “Zaštita rijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine“, te da su ovim dokumentom revizori ukazali da je potrebno osigurati bolju zaštitu voda u Federaciji BiH.

Ipak, primarni fokus te revizije učinka bio je problem zagađenja rijeka, dok neke druge oblasti poput upravljanja eksploatacijom mineralnih resursa iz vodotoka nisu obuhvaćene istom. S obzirom da aktivnosti organizacija civilnog društva i građanskih aktivista u prethodnim godinama ukazuju na ozbiljne nedostatke i zloupotrebe u ovom segmentu u oba bosanskohercegovačka entiteta, smatramo da je neophodno da sve nadležne institucije, uključujući i Ured za reviziju institucija FBiH daju svoj doprinos i sistemski se uključe u rješavanje istog.

Kada je u pitanju entitet Republika Srpska, treba napomenuti da je Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske u oktobru 2015. godine objavila Izvještaj revizije učinka “Upravljanje eksploatacijama mineralnih resursa i čišćenjem materijala iz vodotoka”, a u aprilu 2022. godine Izvještaj o naknadnom pregledu provođenja preporuka iz Izvještaja revizije učinka ”Upravljanje eksploatacijama mineralnih resursa i čišćenjem materijala iz vodotoka”, čime se pokušalo unaprijediti bolje i efikasnije djelovanje u ovoj oblasti, a sve sa ciljem adekvatnog uređenja vodotoka u Republici Srpskoj. Također, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je, dodatno, u decembru 2021. godine objavila i Izvještaj revizije učinka „Eksploatacija riječnog materijala kao segment integralnog uređenja i zaštite vodotoka rijeke Drine“.

U vezi svega navedenog, a kada je u pitanju uređenje vodotoka u Federaciji BiH (15 vodotoka u Vodnom području Save i 8 vodotoka na Vodnom području Jadranskog mora), ovim putem dostavljamo Inicijativu za uvrštavanje Izvještaja revizije učinka ”Upravljanje eksploatacijama mineralnih resursa i čišćenjem materijala iz vodotoka u Federaciji BiH” u Plan i program rada Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2024. godinu.

S tim u vezi, predlažemo da se predmetnom revizijom, prije svega, obuhvate sljedeći segmenti:

  • proces odabira lokacija na kojima se vrše aktivnosti eksploatacije mineralnih resursa, ali i čišćenje materijala iz vodotoka, odnosno da li se isti određuju na osnovu stanja vodotoka, utvrđenih potreba i prioriteta;
  • transparentnost procesa dodjele prava na eksploataciju mineralnih resursa, odnosno čišćenja materijala iz riječnih korita;
  • proces vršenja nadzora nad eksploatacijom mineralnih resursa iz vodotoka, te efikasnost i efektivnost saradnje nadležnih institucija u ovom procesu i
  • politiku određivanja i efektivnost ubiranja naknada po osnovu izvađenog riječnog

Smatramo da bi predmetna revizija učinka trebala obuhvatiti vremenski period od najmanje četiri posljednje godine. Uvjereni smo da bi se preporukama revizije intenzivirale aktivnosti u segmentu donošenja nedostajućih strateških dokumenata, kao i drugih razvojnih, planskih i regulatornih dokumenata i obezbijedilo njihovo međusobno usaglašavanje, neophodno za uspješno upravljanje eksploatacijom mineralnih resursa i čišćenjem materijala iz vodotoka.

Navedenom revizijom bi se analizirao i stekao uvid u trenutno stanje, dale preporuke za unapređenje stanja, a uz uključenost i koordinisano djelovanje svih nadležnih institucija poboljšalo upravljanje eksploatacijom mineralnih resursa i čišćenjem materijala iz vodotoka.

(CCI, 27.10.2023.)