Komentari i analize

CRNA GORA: USTAVNI SUD KRŠI ZAKONE??? PARE ZA RAZLIČITE VRSTA NAKNADA ZAPOSLENIM DIJELI PREKORAČUJUĆI OVLAŠTENJA. PA JOŠ…

Uvidom u rješenja o isplati naknada za prekovremeni rad revizori su utvrdili da je predsjednik Ustavnog suda, sam sebi odobravao, odnosno potpisivao ista. Kao i rješenja o zaradi. No, članom 31 stav 6 Zakona o zaradama u javnom sektoru, propisano je da rješenje o zaradi za lica koja su izabrana, imenovana ili postavljena u skladu sa propisima, donosi organ odnosno radno tijelo koje ih je izabralo, imenovalo ili postavilo.

Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ustavnog suda za 2021. godinu i o provedenoj reviziji, početkom avgusta, napravila i objavila prateći izvještaj.

Ocijenjeno je da je ovaj godišnji finansijski izvještaj, “u svim materijalno značajnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja”, pa je nadležni kolegijum za njega dao pozitivno mišljenje. Sa skretanjem pažnje da Sud budžetska sredstva treba da u potpunosti koristi po dinamici, u granicama i za namjene kako je to utvrđeno Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i da plaćanje izdataka vrši sa odgovarajućih pozicija shodno važećem Pravilniku.

S druge strane, “revizijom pravilnosti”, odnosno revizijom usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, utvrđeni su ozbiljni problemi, zbog čega je Ustavni sud od DRI Crne Gore, odnosno nadležnog kolegija, dobio “uslovno mišljenje”, tj. “mišljenje s rezervom”.

Revizori su, naime, konstatovali, kršenje čitavog niza propisa: Zakona o Ustavnom sudu, Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakona o državnim službenicima i namještenicima, Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, Uputstva o radu Državnog trezora, Odluke Vlade o varijabilnom dijelu zarade i Odluke o otpremnini zaposlenih u javnom sektoru.

Dato mišljenje s rezervom, revizori su i precizno objasnili.

Pa su naveli da je revizijom utvrđeno da je Ustavni sud izvršio prenos sredstva na žiro račun Sindikalne organizacije, na ime pomoći zaposlenima u ukupnom iznosu od 13.950 Eura, što nije u skladu sa članom 40 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti. Imajući u vidu da su navedene pomoći zaposlenim isplaćene iz budžetskih sredstava Ustavnog suda, a ne iz sredstava sindikalne članarine članovima sindikata, iste predstavljaju oporezivo lično primanje shodno Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica.

Takođe je utvrđeno da je Ustavni sud, svojim Pravilnikom, sistematizovao dva radna mjesta ustavnosudskih savjetnika za obavljanje poslova vezanih za finansije, računovodstvo i javne nabavke i za iste kao jedan od uslova za obavljanje poslova utvrdio Visoko obrazovanje VII1-nivo kvalifikacije obrazovanja-Ekonomski fakultet, što nije u skladu sa Zakonom o Ustavnom sudu CG, kojim se propisuje da stručne poslove iz nadležnosti Ustavnog suda obavljaju ustavnosudski savjetnici po uputstvima sudija Ustavnog suda i da ustavnosudski savjetnik može biti lice koje je završilo pravni fakultet VII1 – nivo kvalifikacije obrazovanja i ima sedam godina radnog iskustva na pravnim poslovima i ispunjava druge posebne uslove, u skladu sa aktom o organizaciji Ustavnog suda.

Revizija je utvrdila i da je Ustavni sud, rješenjima o zaradi, licima koja obavljaju poslove za finansije, računovodstvo i javne nabavke odredio koeficijent zarade koji je Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru predviđen za zvanje ustavnosudski savjetnik.

Utvrđeno je i da su vršene isplate zaposlenim po osnovu prekovremenog rada, bez odluka o uvođenju prekovremenog rada, koje bi trebale da sadrže spisak zaposlenih koji se angažuju za prekovremeni rad i vrijeme početka prekovremenog rada, kako je to propisano Zakonom o radu. Takođe, Sud nije iznio dokaz da je nakon uvođenja prekovremenog rada obavještavao inspekciju rada o uvođenju prekovremenog rada na način propisan Zakonom.

Utvrđene su i nepravilnosti u isplatama naknada za prekovremeni rad, odnosno da su rješenja za ista donošena 15-tog u mjesecu za mjesec za koji se obračunava i vrši isplata prekovremenog rada, što dovodi u pitanje način utvrđivanja ostvarenog broja sati prekovremenog rada, s obzirom da su rješenja o isplati donošena prije završetka mjeseca za koji se vrši isplata prekovremenog rada.

Uvidom u rješenja o isplati naknada za prekovremeni rad revizori su utvrdili da je predsjednik Ustavnog suda, sam sebi odobravao, odnosno potpisivao ista. Kao i rješenja o zaradi. No, članom 31 stav 6 Zakona o zaradama u javnom sektoru, propisano je da rješenje o zaradi za lica koja su izabrana, imenovana ili postavljena u skladu sa propisima, donosi organ odnosno radno tijelo koje ih je izabralo, imenovalo ili postavilo.

Revizijom je utvrđeno i da je Ustavni sud donio Odluku o varijabilnom dijelu zarade za svoje zaposlene, kojom se uređuju kriterijumi i način određivanja varijabilnog dijela zarade, iako je članom 21 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru propisano da uslove i način ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade, za zaposlene u državnom sektoru, utvrđuje Vlada na predlog Ministarstva.

Revizijom je utvrđeno, da je Ustavni sud za dva lica isplatio otpremnine prilikom odlaska u penziju, u visini od 20 obračunskih vrijednosti koeficijenata, što nije u skladu sa Odlukom o otpremnini zaposlenih u javnom sektoru, kojim je utvrđeno da zaposlenom, prilikom odlaska u penziju, pripada otpremnina u visini od 14 obračunskih vrijednosti koeficijenta, prema odluci Vlade Crne Gore.

Utvrđeno je i da je Ustavni sud Crne Gore izvršio avansno plaćanje izdataka po predračunima dobavljača, po osnovu nabavke kancelarijske opreme u iznosu od 4.000 Eura, što nije u skladu sa Uputstvom o radu Državnog trezora, kojim je između ostalog, utvrđeno da se ovjeravanje plaćanja od strane potrošačkih organizacija vrši nakon što fizičko ili pravno lice izvrši uslugu ili dostavi robu.

I konačno, revizijom je utvrđeno da je Ustavni sud u okviru Knjige procedura donio Pravilnik o troškovima reprezentacije u sudu, kojim su bliže uređena pitanja u vezi sa troškovima reprezentacije, dok istim nisu utvrđeni limiti potrošnje na ime troškova reprezentacije.

Za svaku od uočenih nepravilnosti i kršenja zakona date su preporuke za njihovo otklanjanje – ukupno 10.

Ustavni sud je dužan, u roku od 45 dana od dana prijema Konačnog Izvještaja o reviziji,  dostavi Državnoj revizorskoj instituciji  Akcioni plan za realizaciju preporuka, a u roku od šest mjeseci, izvještaj o realizaciji datih mu preporuka.

(T.H., Revizije info)