Komentari i analize

POLICIJA BRČKO DISTRIKTA 10 UZASTOPNIH GODINA DOBIJA POZITIVNO MIŠLJENJE REVIZORA. MEĐUTIM…

Od prošle godine datih joj 7 preporuka za otklanjanje uočenih propusta i nepravilnosti, Policija Brčko distrikta u potpunosti je realizovala samo jednu. A ove godine je dobila najviše preporuka do sada – čak 15.

Pored onih manje ili više negativnih, rezultati nekih revizija su i pozitivni. Kod nekih institucija i godinama zaredom.

U Brčko distriktu BiH to je slučaj sa Policijom distrikta, koja od 2012. godine, nakon što je prethodno uglavnom imala mišljenje s rezervom, dobija pozitivno mišljenje od Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu.

No, interesantno je da istovremeno dobija relativno značajan broj preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka. On se, u prethodnom periodu, kretao od svega 3 u reviziji za 2013. godinu, do 14 u reviziji za 2016., da bi nakon toga padao do 6 u reviziji za 2019. i 7 u prethodnoj, reviziji za 2020.

U posljednjoj, reviziji finansijskog poslovanja Policije u 2021. godini, dolazi do naglog skoka broja preporuka. Što podrazumijeva i nagli skok razloga za davanje istih. Odnosno uočenih propusta i nepravilnosti.

Ured za reviziju Policiji Distrikta je, nakon provedene revizije za 2021., dao čak 15 preporuka. Dva puta više nego nakon prethodne revizije.

Pri tome, treba naglasiti da je od prethodno datih 7 preporuka, Policija Brčko distrikta u potpunosti realizovala samo jednu.

No, očigledno, Ured za reviziju ni činjenicu o krajnje lošoj realizaciji prethodno datih preporuka, ni nalaze koji su bili povod dramatičnom povećanju broja preporuka pri posljednjoj reviziji ne smatra dovoljno značajnim da bi uticali na pozitivnu ocjenu koju Policija dobija, odnosno doveli do njenog pogoršanja.

Rezultat posljednje revizije, za 2021. sljedećih je 15 preporuka:

 1. Potrebno je, da Policija blagovremeno preduzima planirane aktivnosti na otklanjanju i prevazilaženju propusta i nepravilnosti utvrđenih u revizorskim izvještajima finansijskog poslovanja prethodnih godina, te obezbijedi njihovu potpunu implementaciju.
 2. Potrebno je, u cilju efikasnijeg poslovanja, uspostaviti sistem internih kontrola koji će eliminisati slabosti i doprinijeti efikasnom ostvarivanju ciljeva Policije.
 3. Potrebno je Strateške planove i Planove razvojnih programa za trogodišnje razdoblje, propisane Uputstvom sačinjavati u propisanim rokovima i dostavljati nadležnim institucijama u cilju omogućavanja koordinacije aktivnosti svih budžetskih korisnika radi blagovremenog donošenja budžeta.
 4. Potrebno je u razumnom roku vršiti usklađivanje podzakonskih akata sa izmjenama Zakona o policiji obzirom da se isti koriste kao zakonska osnova za budžetski zahtjev za potrebna finansijska sredstva za tekuću godinu.
 5. Potrebno je organizovanje rada u dežurstvu i pripravnosti regulisati podzakonskim aktom, u skladu sa članom 30 Zakona o platama i naknadama zaposlenih u Policiji Brčko distrikta BiH.
 6. Potrebno je da Odbor za praćenje implementacije Strateškog plana Policije Brčko distrikta BiH 2019–2023. godine, analizira izvještaje jedinica Policije, u skladu sa Programom rada Policije za 2021. godinu.
 7. Potrebno je obezbijediti ažurno praćenje izvršenja izdataka za bruto plate i naknade i zakonske doprinose te blagovremeno pokretanje izmjena budžeta u skladu sa izmjenama u strukturi zaposlenika po osnovu pripadnosti nadležnom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja.
 8. Potrebno je obezbijediti da se obračun naknade za topli obrok obračunava samo za dane provedene na radu.
 9. Potrebno propisati način i visinu priznavanja izdataka za topli obrok za zaposlenike čije dnevno radno vrijeme odstupa od 8 sati u cilju dosljedne primjene zakonskih propisa i jednakog postupanja u odnosu na sve zaposlenike Policije.
 10. Potrebno je izdatke za službena putovanja priznavati na osnovu uredne i ispravne dokumentacije sa dodatnim detaljnim obrazloženjem svih okolnosti koje su dovele do odstupanja u dijelu prekida i nastavka putovanja, vremena dolaska na polazište i drugo.
 11. Potrebno je obezbijediti dosljednu primjenu Odluke o visini i načinu obračuna naknada troškova za službeno putovanje u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta BiH u dijelu priznavanja iznosa dnevnice u slučaju obezbijeđene ishrane.
 12. Potrebno je povećati efikasnost raspolaganja sredstvima odobrenim Budžetom za 2021. godinu, kako je to predviđeno članom 15 stav 1. Zakona o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za 2021. godinu. .
 13. Potrebno je valjano dokumentovati obavezno ispitivanje tržišta prije zaključenja ugovora.
 14. Potrebno je realizaciju usluga vršiti nakon prethodnog potpisivanja ugovora, u okviru ugovorenih vrsta i obima pruženih usluga.
 15. Potrebno je obezbijediti da se popisom utvrdi stvarno stanje imovine, potraživanja i obaveza Policije na dan popisa, sa konkretnim prijedlogom za otpis i rashodovanje neupotrebljivih sredstava, izvrši njihova klasifikacija sa stanovišta moguće prodaje ili zbrinjavanja u skladu za važećim propisima zavisno od kategorije opreme.

Kuriozitet je da je na spisku datih preporuka u izvještaju Ureda za reviziju 18 stavki. No, radi se o tehničkoj omašci – tri date preporuke su navedene po dva puta.

(TH, Revizije info)