Priče u fokusu

4 OPŠTINE U BIH POČELE SA PRAĆENJEM REALIZACIJE REVIZORSKIH PREPORUKA. ŠTA ČEKAJU OSTALE?

Opštine Trnovo, Krupa na Uni, Vukosavlje i Žepče prve su prepoznale važnost realizacije revizorskih preporuka, pokazale interesovanje i podržale inicijativu CCI-a.

Praksa razmatranja revizorskih izvještaja od strane lokalnih parlamenata, te realizacija revizorskih preporuka do sada nije bila zastupljena u većini bosanskohercegovačkih opština. Opštinske vlasti, kako načelnici tako i lokalni parlamenti koji bi trebali nadzirati rad svih opštinskih institucija, nisu to smatrali važnim segmentom u svom radu, očigledno zaboravljajući da je u pitanju javni novac, odnosno novac građana. Ipak, ta praksa polako počinje da se mijenja i to jednim dijelom zahvaljujući inicijativi koju su uputili Centri civilnih inicijativa s ciljem povećanja transparentnosti kompletnog procesa javne revizije.

Jedna od opština čija se lokalna vlast odlučila za pozitivan iskorak u ovom kontekstu je opština Trnovo, kojoj je Glavna služba za reviziju izdala čak 16 preporuka od kojih je 9 za finansijske izvještaje, a 7 za (ne)usklađenost poslovanja sa zakonskim propisima.

Skupština opštine Trnovo je na sjednici, održanoj sredinom septembra, razmatrala Izvještaj o finansijskoj reviziji za 2020. zajedno sa planom za otklanjanje tih nepravilnosti, pri čemu su donijeli zaključak kojim se obavezuje Odsjek za finansije, prostorno uređenje i stambene poslove opštine Trnovo da prati primjenu tih preporuka, te, da nakon svaka 2 mjeseca kreira izvještaj o realizaciji preporuka koji će nadalje dostaviti Skupštini na razmatranje.

Da je ovo vrlo poželjno ponašanje, pokazuje i podatak da od 9 preporuka datih u prethodnoj reviziji ove Opštine, izvršenoj 2016. godine, 2 preporuke nisu uopšte realizovane. Pritom, evidentno, nakon 4 godine broj preporuka koje daje Ured za revizije je porastao, umjesto da bude obrnuto.

Osim Trnova, još dvije opštine u Republici Srpskoj su uvele obavezu praćenja realizacije revizorskih preporuka u narednom periodu. Opština Krupa na Uni, kojoj je Glavna služba za revizije izdala 8 preporuka za 2020., od kojih 6 za finansijske izvještaje, a 2 za uslađenost poslovanja sa zakonskim propisima, je imala 21.09. sjednicu skupštine opštine na kojoj je razmatran izvještaj o finansijskoj reviziji za 2020. zajedno sa planom za otklanjanje nepravilnosti, te je zaključeno da će pratiti implementaciju preporuka u narednom periodu. Ova opština kao i opština Trnovo je posljednji put revidirana 2016. godine i tad je dato čak 18 preporuka od kojih 5 preporuka nije provedeno.

I Skupština opštine Vukosavlje je na sjednici održanoj 30.09. donijela zaključak kojim se obavezuje načelnik da formira komisiju koja će pratiti realizaciju preporuka i sačiniti izvještaj o njihovoj realizaciji kojeg će dostaviti Skupštini na razmatranje.

Opštini Vukosavlje, koja je prethodni put revidirana 2016. godine kada joj je izdato 16 preporuka od kojih 8 nisu provedene, je Glavna služba za revizije izdala 10 preporuka za 2020. od čega se 7 odnosi na preporuke vezane za finansijske izvještaje, a 3 na (ne)usklađenost poslovanja sa zakonskim propisima.

Početak primjene dobre prakse razmatranja revizorskih izvještaja, koja je važna kako bi se sve uočene nepravilnosti u radu opštinskih institucija otklonile, primjećen je i u Federaciji BiH.  Opštinsko vijeće opštine Žepče, kojoj je Ured za revizije dao 17 preporuka je na posljednjoj sjednici usvojilo odluku da će pratiti realizaciju revizorskih preporuka te su zbog toga formirali i posebnu radnu grupu za praćenje, a na narednoj sjednici koja bi se trebala održati u oktobru će razmatrati revizorski izvještaj zajedno s Planom za otklanjanje nepravilnosti.

S obzirom na to da je opština Žepče bila predmet revizije od strane Ureda za reviziju institucija u FBiH davne 2009. kada je dobila mišljenje sa rezervom, i da tada nije uveden nadzor nad realizacijom datih preporuka, ovo je značajan pomak.

“Prije svega bih pohvalio opštine Trnovo, Krupa na Uni, Vukosavlje i Žepče za izvrsnu saradnju i što su kao prve prepoznale važnost realizacije revizorskih preporuka, pokazale interesovanje i podržale našu inicijativu. Mi smo početkom godine uputili inicijativu svim jedinicima lokalne samouprave u BiH koje će biti predmet revizije ove godine, a tražili smo veći nadzor lokalnih parlamenata nad implementacijom revizorskih preporuka. Ovo je tek početak postrevizionog procesa odnosno Glavna služba za reviziju javnog sektora RS i Ured za reviziju institucija FBiH su tek počele sa objavom izvještaja o finansijskoj reviziji jedinica lokalne samouprave te  očekujemo da i ostale opštine, od ukupno 41 prije svega postupe u skladu sa Zakonom o reviziji te donesu plan za otklanjanje nepravilnosti po revizorskom izvještaju u roku od 60 dana od objave izvještaja. Zatim da dostave izvještaje lokalnim parlamentima na razmatranje zajedno sa navedenim planom te da se donesu adekvatni zaključci koji će omogućiti implementaciju i praćenje realizacije revizorskih preporuka što će u konačnici dovesti do transparentnog, odgovornog i efikasnog trošenja javnog novca”, navodi Mahir Poljić, iz Centara civilnih inicijativa.

(D.R., Revizije info)