Priče u fokusu

KOZARSKA DUBICA – OPŠTINA KOJA JE DOBILA NEGATIVNE OCJENE OD SVA TRI DOSADAŠNJA GLAVNA REVIZORA RS

14. oktobra, jedna od tačaka dnevnog reda sjednice Skupštine opštine Kozarska Dubica je Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji Opštine Kozarska Dubica sa Planom za prevazilaženje nepravilnosti. Centri civilnih inicijativa tim povodom su pozvali odbornike ove skupštine da prilikom razmatranja revizorskih izvještaja donesu oduku kojom se obavezuju da će vršiti javni nadzor nad realizacijom revizorskih preporuka. A mi se prisjećamo teksta o ovoj reviziji, objavljenog prije mjesec i po dana.

Od 59 dosad objavljenih izvještaja o provedenim finansijskim revizijama za 2020. godinu u samo jednom, Glavna služba za reviziju javnog sektora je revidiranoj instituciji dala, a Glavni revizor Jovo Radukić potpisao, negativnu ocjenu.

Radi se o reviziji Opštine Kozarska Dubica. Koja je dobila negativnu ocjenu i za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

Revizori su datu negativnu ocjenu obrazložili sa čak 12 kvalifikacija i konstatovali kršenje niza zakonskih i podzakonskih akata. Između ostalog: Zakona o javnim nabavkama, Zakona o šumama, Zakona o vodama, Zakona o koncesijama, Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima.

Načelniku Opštine (Radenko Reljić, SNSD, 2. mandat), Skupštini opštine i direktorima nižih budžetskih korisnika dato je ukupno 27 preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka, nepravilnosti i nezakonitosti u radu. Što je čak više nego prije 4 godine, kada je ova opština takođe dobila negativno mišljenje revizora.

Od tada datih 22 preporuke, u međuvremenu (za 4 godine) u potpunosti je realizovano tek 8, djelimično 3, a za čak polovinu realizacija nije ni započeta.

Nisu provedene preporuke koje se odnose na popis, konsolidovanje finansijskih izvještaja, evidentiranje grantova, usklađivanje vrijednosti akcija na dan izrade izvještaja, uplate doprinosa prilikom isplate plata, uspostavljanje sistema internih kontrola, donošenje dugoročnog plana za izmirenje obaveza iz ranijeg perioda, obračuna troškova dnevnica u skladu sa Uredbom o naknadama za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, zaključenje ugovora sa Vodovodom a.d. i donošenja odgovarajuće Strategije razvoja lokalnih puteva i ulica. Takođe, Skupština opštine nije provela preporuku da se donesu odgovarajući programi za korišćenje sredstava od naknada za vode i plan utroška sredstava po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina.

Kuriozitet je da Opština Kozarska Dubica ima negativne ocjene potpisane od sva tri dosadašnja glavna revizora Republike Srpske – Boška Čeke (za 2005.), Duška Šnjegote (za 2016.) i Jove Radukića (za 2020.).

Osim negativnog mišljenja u 3 pomenuta slučaja, Opština Kozarska Dubica je u dva navrata – za 2008. i za 2011. – dobijala mišljenje s rezervom. Dok pozitivno mišljenje nije dobila nikada, ni za jednu komponentu finansijske revizije.

Kao obrazloženje za date negativne ocjene za finansijsku reviziju za 2020., revizori su, između ostalog, iznijeli sljedeće kvalifikacije:

Prilikom izvršenja budžeta nisu poštovani prioriteti definisani Odlukom o izvršenju budžeta Opštine Kozarska Dubica, jer su obaveze za dobavljače izmirene prije obaveza za poreze i doprinose na lična primanja i obaveza za socijalnu zaštitu.

Opština Kozarska Dubica nije planirala niti donosila posebne odluke za pokretanje postupka javnih nabavki u ukupnom iznosu 175.997 KM (za nabavku pravne usluge, održavanja vozila, prozora i vrata, reklamnog materijala, konsultantskih usluga i usluga tehničkog pregleda izvedenih radova), što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a navedene nabavke su vršene bez primjene odredbi navedenog zakona.

Takođe, nabavke roba, usluga i radova pojedinačne vrijednosti iznad zakonom propisanog iznosa vršene su dijeljenjem predmeta nabavke, odnosno direktnim sporazumom i to za nabavku materijala za održavanje puteva (29.640 KM bez PDV-a) i asfaltiranje ulica (11.980 KM bez PDV-a), što, takođe, nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Skupština opštine nije donijela Program namjenskog utroška sredstava prikupljenih od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2020. godinu, što nije u skladu sa Zakonom o šumama, nije usvojila program korišćenja sredstava od naknada za vode u skladu sa Zakonom o vodama i nije donijela plan utroška sredstava po osnovu naknada za korišćenje mineralnih sirovina u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Fizičkim i pravnim licima su izdavana pismena odobrenja za preuzimanje goriva, što nije u okviru nadležnosti definisanih Statutom Opštine Kozarska Dubica.

Opština nije obračunavala poreze i doprinose za naknade biračkim odborima, stručni nadzor, ugovor o djelu, naknade fizičkim licima angažovanim na pomoći prilikom pandemije i naknade zaposlenima za 8. mart, jubilarne nagrade i naknade za posebne rezultate u radu , što nije u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o doprinosima.

Grantovi sportskim, omladinskim udruženjima, organizacijama i udruženjima u oblasti zdravstvene zaštite i kulture nisu dodjeljivani po osnovu javnog poziva u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku za raspodjelu sredstava granta iz budžeta Opštine Kozarska Dubica. A korisnici grantova nisu podnosili izvještaj o utrošku sredstava u skladu sa Odlukom o izvršenju budžeta Opštine Kozarska Dubica.

Opština Kozarska Dubica u bilansu novčanih tokova nije iskazala prilive iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 95.794 KM po osnovu priliva grantova (86.655 KM) i priliva od naknade plata koje se refundiraju od fondova obaveznog socijalnog osiguranja (9.139 KM), što nije u skladu sa odgovarajućim propisima.

Popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2020. godine, nije organizovan i izvršen u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza.

Itd.

Kompletan izvještaj možete pročitati OVDJE.

(TH, Revizije info)