Regija i svijet

Srbija: TREĆINA GRAĐANA SRBIJE NIJE ZADOVOLJNA FUNKCIONISANJEM GRADSKOG I PRIGRADSKOG PREVOZA

Revizija koja bi trebala i Bosni i Hercegovini.

Trećina građana u Srbiji nije zadovoljna funkcionisanjem gradskog i prigradskog prevoza, dok gotovo milion stanovnika nema organizovanu ovu komunalnu djelatnost od opšteg interesa, glavni je zaključak Izvještaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja (ili reviziji učinka, kako se ona naziva u BiH – op.ur.) „Funkcionisanje gradskog i prigradskog prevoza putnika“.

U izvještaju o reviziji koju je Državna revizorska institucija sprovela tokom 2020. godine, navedeno je da u oblasti funkcionisanja gradskog i prigradskog prevoza gradovi i opštine moraju više da se angažuju u skladu sa potrebama stanovništva, uz jasne strateške smjernice i mjerila za obavljanje komunalnih djelatnosti koje je potrebno urediti na državnom nivou.

Dr Duško Pejović, predsednik DRI i generalni državni revizor izjavio je na konferenciji za novinare da su gradovi i opštine u Srbiji, u periodu od 2017. do 2019. godine, izdvojili 87 milijardi dinara iz budžeta za gradski i prigradski prevoz putnika.

U izveštaju o reviziji je navedeno da više od trećine stanovništva u Srbiji živi u šest najvećih gradova – Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Subotici i Leskovacu i da se u njima realizuje oko 95% putovanja.

Istraživanje u predstudiji je pokazalo da 53 jedinice lokalne samouprave (JLS) ili približno 40 odsto svih gradova i opština, na čijoj teritoriji živi oko milion stanovnika, ne organizuje ovu komunalnu djelatnost od opšteg interesa, rekao je dr Pejović i dodao da se građani prevoze u sopstvenoj organizaciji, međugradskim linijama koje prolaze kroz njihovo mjesto ili taksi prevozom.

Samo 9% jedinica lokalne samouprave je donijelo plan razvoja saobraćaja na svojoj teritoriji, u cilju obezbjeđenja dugoročnog razvoja saobraćaja i gradskog i prigradskog prevoza, naglasio je dr Pejović.

Kako je rekao dr Pejović, javni gradski i prigradski prevoz putnika u Srbiji nije dovoljno razvijen i pretežno se oslanja na jedan vid prevoza – autobuski.

Istraživanje javnog mnjenja iz 2019. godine koje je sprovelo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pokazuje da 37% građana uopšte nije zadovoljno ili je uglavnom nezadovoljno stanjem u gradskom i prigradskom saobraćaju.

Cilj revizije je bio dati ocjenu da li su nadležni organi preduzeli adekvatne mere za efektivno i efikasno obavljanje i razvoj, odnosno funkcionisanje gradskog i prigradskog prevoza putnika kao komunalne djelatnosti od opšteg interesa, kazala je Nada Tošić, državni revizor i vođa tima koji je sproveo reviziju.

Kako je objasnila Tošić, posljedica nedonošenja strateških ciljeva na državnom nivou je da gradski i prigradski prevoz putnika funkcioniše bez opštih smjernica za donošenje strateških odluka na lokalnom nivou.

To za posljedicu ima, između ostalog, da 91% jedinica lokalne samouprave nije donijelo strateški akt u oblasti saobraćaja, rekla je Tošić i dodala da opštine i gradovi nose najveću odgovornost za efikasno funkcionisanje gradskog i prigradskog prevoza putnika.

Zaključili smo da je u ovoj oblasti neophodno veće angažovanje lokalnih vlasti u pogledu planiranja u skladu sa potrebama stanovništva i nadzora nad kvalitetom pružene usluge za uložena sredstva, naglasila je Tošić.

Jedinice lokalne samouprave koje su bile subjekti u ovoj reviziji, a to su gradovi Novi Sad, Kraljevo i Požarevac, nisu vršili nadzor nad obavljanjem gradskog i prigradskog prevoza putnika u mjeri koja obezbeđuje razvoj i unapređenje kvaliteta ove usluge.

Rezultati istraživanja u predstudiji govore da 40% JLS ne uzima u obzir mišljenje građana o kvalitetu usluge.

Subvencije gradskog i prigradskog prevoza putnika u rasponu od 50 do 60% su uobičajene u mnogim zemljama, dok u Srbiji iznose u proseku oko 30% u periodu od 2017. do 2019. godine.

Subjekti ove revizije nisu pratili u dovoljnoj mjeri efikasnost uloženih sredstava u gradski i prigradski prevoz, uvažavajući i zaštitu životne sredine kroz programsko budžetiranje.

Rezultati istraživanja u predstudiji pokazuju da je prosječna starost autobusa, koji su saobraćali u gradskom i prigradskom prevozu putnika u Srbiji u periodu od 2017. do 2019. godine, preko 12 godina, rekla je Tošić.

Po njenim riječima, preko 70% autobusa ima EURO 4 motore ili starije, dok je broj autobusa koji koriste obnovljive izvore energije zanemarljiv.

Državna revizorska institucija, nakon sprovedene revizije, dala je preporuke subjektima revizije za unapređenje mjera za razvoj i unapređenje gradskog i prigradskog prevoza putnika i to nadležnom ministarstvu za saobraćaj i komunalne djelatnosti i jedinicama lokalne samouprave koje su dužne da organizuju ovu komunalnu djelatnost od opšteg interesa.

(DRI RS / Revizije.info)