Iz revizorskih izvještaja

SKUPŠTINSKI ZASTUPNICI U HNK ZA 9 MJESECI NERADA “NAGRAĐENI” SA 168.000 KM

Skupštinskim zastupnicima Hercegovačko-neretvanskog kantona isplaćeno je 168.700 maraka iz budžeta za plaće u vidu paušala tokom devet mjeseci prošle godine kada nisu održali nijednu sjednicu niti obavljali svoje dužnosti, utvrdio je Ured za reviziju institucija Federacije BiH.

Prema Zakonu o pravima izabranih dužnosnika, pored ostalog, propisano je da svi zastupnici u obavljanju svoje dužnosti imaju stalna novčana primanja, odnosno paušale, na ime materijalnih troškova i na novčanu naknadu za svoj rad u Skupštini, te naknadu materijalnih troškova.

Ali, kako navode, pored tih prava, prema Poslovniku su utvrđene i dužnosti zastupnika koji su dužni da budu prisutni na sjednicama Skupštine, radnih tijela i da učestvuju u njihovom radu i odlučivanju, a u slučaju spriječenosti da o tome obavijeste predsjedavajućeg radnog tijela.

“Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona je konstituisana 23. novembra 2018. godine, a izbor predsjedavajućeg Skupštine i članova radnih tijela izvršen je tek 15. oktobra 2019. godine. Pošto se u ovom periodu nisu održavale sjednice Skupštine, kao ni sjednice radnih tijela, ne možemo potvrditi da su izabrani dužnosnici, odnosno zastupnici, u potpunosti obavljali dužnosti utvrđene Poslovnikom Skupštine. Međutim, neovisno o tome, zastupnici su redovno primali paušale u mjesečnom iznosu od 700 KM, i po tom osnovu za devet mjeseci 2019. godine ukupno im je isplaćeno 168.700 KM”, stoji u izvještaju.

Revizori smatraju da nije bilo primjereno zastupnicima isplaćivati paušale u periodu u kojem nisu obavljali svoju zastupničku dužnost. Također, preporučuju da se aktima Skupštine definišu obaveze zatupnika u ostvarivanju prava na mjesečne paušale.

Neprimjerene isplate

U finansijskom izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH za Skupštinu HNK se navodi da se ugovorene i druge posebne usluge najvećim dijelom odnose na izdatke skupštinskim dužnosnicima iskazane u iznosu od 273.384 KM, odnosno 78 posto i poreze i doprinose obračunate na naknade od samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada u iznosu od 66.711 KM, odnosno 21 posto.

U okviru izdataka skupštinskim dužnosnicima iskazani su izdaci po osnovu novčanih primanja na ime povećanih materijalnih troškova u obavljanju svoje dužnosti na ime paušala (225.400 KM), razlika plaće dužnosnika koji nisu profesionalizirali svoj rad (46.005 KM) i troškovi prijevoza na sjednice dužnosnika (neprofesionalci) čije mjesto prebivališta nije mjesto zasjedanja Skupštine (1.979 KM).

U Godišnjem izvještaju o izvršenju budžeta za 2019. godinu iskazani su rashodi i izdaci u iznosu od 1.634.672 KM, što u odnosu na odobreni budžet od 1.725.500 KM predstavlja ostvarenje od 95 posto. Nerealizovana odobrena sredstva 90.828 KM u najvećem dijelu odnose se na izdatke za materijal, sitan inventar i usluge.
Strukturu rashoda i izdataka čine plaće, naknade i doprinosi od 1.171.389 KM (72%), izdaci za materijal i usluge od 425.234 KM (26%) te izdaci za nabavku stalnih sredstava od 38.050 KM (2%).

Nepotpuni izvještaji

Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine je ocijenio izvještaj Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona nepotpunim i bez jasnih analiza.

Kako se navodi u izvještaju revizora, Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2019. godinu Skupštini su odobrena sredstva u iznosu od 3.199.040 KM, a odnose se na: bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u iznosu od 1.519.040 KM, nabavku stalnih sredstava od 1.150.000 KM, izdatke za materijal, sitan inventar i usługe od 500.000 KM i tekuće transfere neprofitnim organizacijama u iznosu od 30.000 KM. U decembru 2019. godine, kako revizori ističu, izvršena je preraspodjela sredstava, te su na teret izdataka za putne troškove, nabavke materijala i nabavke opreme povećani izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje u iznosu od 16.400 KM.

Prema revizorskom izvještaju Skupština HNK za 2019. godinu nije donijela Program rada s utvrđenim zadacima, kako je to propisano Poslovnikom Skupštine.

Konstatovano je i da Skupština nije sačinjavala i dostavljala prijedloge godišnjih, kvartalnih i mjesečnih operativnih planova, što je za posljedicu imalo obavezu Ministarstva finansija da sačini ove planove i Skupštinu obavještava o odobrenim operativnim budžetima.

Komentar Skupštine nije prihvaćen

Skupština nije postupala u skladu sa članom 45. Poslovnika i članom 14. Zakona o izvršenju Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2019. godinu, odnosno nije donijela program rada i nije sačinjavala i dostavljala prijedloge godišnjih, kvartalnih i mjesečnih operativnih planova. Revizori su konstatovali da Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2019. godinu u dijelu planiranih veličina nije popunjen konačnim iznosima utvrđenim Izmjenama i dopunama Budžeta kantona za 2019. godinu.

Uz godišnje računovodstvene izvještaje za 2019. godinu, kako se navodi, nije sačinjena Analiza iskaza, odnosno tekstualni dio. Zbog toga Skupština nije obrazložila izvršenje budžeta, naročito odstupanja ostvarenih od planiranih rashoda i izdataka.

“Pored toga, nisu sačinjavani ni periodični finansijski izvještaji propisani članom 3. Pravilnika”, navode revizori.

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona je 27. 5. 2020. godine dostavila komentar na Nacrt izvještaja o izvršenoj finansijskoj reviziji za 2019. godinu.

“U komentaru su navedena neslaganja na navode u nalazu i osnovama za izražavanje mišljenja koja se odnose na stalna novčana primanja (paušal) na ime materijalnih troškova, kao i na razloge nesačinjavanja Analize iskaza i periodičnih finansijskih izvještaja. Komentar nismo mogli prihvatiti jer nisu data adekvatna obrazloženja, niti je priložena relevantna dokumentacija koja bi utjecala na izmjene nalaza u Izvještaju”, stoji u izvještaju revizora.