Novosti

SKUPŠTINA TK SE SLOŽILA SA VLADINIM PROGRAMOM ZA OTKLANJANJE NAPRAVILNOSTI, DETEKTOVANIH OD STRANE FEDERALNIH REVIZORA,…

... U RADU MINISTARSTVA FINANSIJA TK

Provođenje preporuka revizora, u cilju otklanjanja, pri reviziji, uočenih grešaka, nedostataka i nezakonitosti, ključni je preduslov napretka u radu institucija i popravljanja opšteg stanja u društvu.

Međutim, analize koje su, u posljednjih godinu dana, proveli Centri civilnih inicijativa, potvrdile su ranije detektovani problem u ovom kontekstu. Realizacija preporuka je neprihvatljivo niska. Posebno kod institucija kantonalnog ili opštinskog nivoa, koje se, zbog brojnosti, rjeđe revidiraju.

Dio problema, naravno, leži u samim revidiranim institucijama i njihovim rukovodstvima, ali je najznačajniji problem, zapravo, u sistemu, odnosno u nezainteresovanosti i neradu institucija koje bi trebale reagovati nakon što revizori urade svoj dio posla i daju relevantne podatke o radu revidiranih subjekata.

Na žalost parlamenti, vlade i tužilaštva ne reaguju na zadovoljavajući način, čime se pozitivni efekti od revizije svode na one koji su rezultat dobre volje rukovodstava revidiranih institucija. A to se posebno odnosi na niže administrativno-teritorijalne nivoe. U čijim parlamentima se revizorski izvještaji o radu institucija sa tog nivoa često uopšte ne razmatraju, niti postoji efektivna kontrola provođenja datih preporuka, od strane lokalnih vlasti.

A i tamo gdje se razmatraju, to više ima karakter formalnog odrađivanja obaveze, nego ozbiljnog odnosa prema važnoj temi. Posljednji primjer ovakvog pristupa je “razmatranje” izvještaja o provedenoj reviziji Ministarstva finansija TK, u skupštini ovog kantona.

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH proveo je finansijsku reviziju Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona za 2019. godinu i o provedenoj reviziji – prvoj za 20 godina postojanja Ureda – 30.07.2020. objavio izvještaj, u kome je navedeno da je ovo ministarstvo za svoje finansijske izvještaje dobilo pozitivno mišljenje Ureda, ali je za usklađenost svog poslovanja sa zakonima i drugim propisima, dobilo mišljenje s rezervom.

Ured je, naime, konstatovao kršenje nekoliko zakona, od strane Ministarstva finansija. I to Zakona o budžetima u FBiH, Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH, Zakona o trezoru u FBiH, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o izvršenju budžeta TK za 2019. godinu.

I Ministarstvu finansija dao 6 preporuka, za otklanjanje uočenih nedostataka.

U nastavku je, skoro 3 mjeseca od objave izvještaja, Vlada Tuzlanskog kantona, na svojoj 65. redovnoj sjednici, održanoj 20.10.2020. godine, prihvatila Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u Izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH. Te, zadužila Ministarstvo finansija da analizira svoja zaduženja koja se odnose na obavljenu finansijsku reviziju 2019. godine i po njima postupi, a Odjeljenje za internu reviziju Ministarstva finansija da u narednoj (2021.) godini, u skladu sa svojim programom rada, izvrši reviziju postupanja po mjerama sadržanim u Programu mjera, a koje se odnose na propuste uočene za 2019. godini.

Još 4 mjeseca smo čekali da bi Skupština TK, navedeni program mjera stavila na svoj dnevni red i, na svojoj 38. sjednici, održanoj 25.02.2021., usvojila ga – bez rasprave.

Jednoglasno je svojen zaključak: “Skupština TK je upoznata sa Izvještajem o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija TK za 2019. godinu. Skupština TK prihvata Program mjera Vlade TK za otklanjanje propusta i nepravilnosti u Izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija TK za 2019. godinu, konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija u FBiH.”

7 mjeseci od objave izvještaja, od strane Ureda.

Podsjećamo, na kraju, da je CCI, u svojim analizama posvećenim reviziji u BiH, upozorio na potrebu efektivnijeg pristupa u implementaciji revizorskih preporuka, te veće odgovornosti lokalnih parlamenata i njihove aktivnije uloge u razmatranju nalaza i praćenja implementacije revizorskih preporuka:

“Veća odgovornost lokalnih jedinica da implementiraju preporuke i uklone nepravilnosti u konačnici bi značajno doprinijela kvalitetu života građana u lokalnim sredinama.”

(T.H., Revizije info)