Regija i svijet

REVIZORI EU PLANIRAJU DA SE TOKOM 2021. GODINE USMJERE NA DJELOVANJE POVEZANO S BOLEŠĆU COVID-19

Dobre prakse iz EU...

Svaka četvrta nova revizija koju će Evropski revizorski sud provesti ove godine bit će usmjerena na odgovor EU na pandemiju bolesti COVID-19 i paket mjera za oporavak „Next Generation EU”, najavljeno je u, krajem januara objavljenom, planu rada Suda za 2021. godinu. Povrh toga, revizori EU žele u sljedećih pet godina doprinijeti otpornijoj i održivijoj Evropskoj uniji u kojoj se poštuju vrijednosti na kojima počiva. I dalje će raditi na tome da građanima pruže pouzdane revizorske garancije, da omoguće bolju kontrolu odgovornosti i veću transparentnost djelovanja EU, te, da provode revizije uspješnosti Unije u područjima koja su najrelevantnija, stoji u novoj strategiji Suda za razdoblje 2021. – 2025.

U programu rada revizora EU za 2021. godinu i nadalje, koji se nastavlja u sljedeću godinu, navedena su 73 tematska izvještaja i pregleda koja se planiraju objaviti 2021. i 2022., razvrstana u četiri strateška područja:

  • ekonomska konkurentnost EU i kohezija u Uniji
  • klimatski i resursni izazovi
  • sigurnost i evropske vrijednosti
  • fiskalna politika i javne finansije.

U tim publikacijama naglasak će se u prvom redu staviti na procjenu uspješnosti djelovanja EU u odabranim područjima, kao što su nabavka vakcina, sigurnost hrane i slobodno kretanje tokom pandemije, nacionalni planovi oporavka, digitalizacija škola, e-uprava, kružna ekonomija, uključivanje klimatskih pitanja u sva područja djelovanja EU, održivo ribarstvo, borba protiv prevara u zajedničkoj poljoprivrednoj politici, Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu (Frontex), nadzor nad bankama u EU i lobiranje kod zakonodavaca.

Revizori su odabrali ova područja na temelju procjene glavnih rizika za rashode EU i provođenje politika.

„Programom rada Suda za 2021. ujedno se označava početak provođenja nove strategije koja će služiti kao putokaz za aktivnosti Suda u njegovoj ulozi neovisnog vanjskog revizora EU za period do 2025.”, izjavio je predsjednik Suda Klaus-Heiner Lehne. „Građani EU mogu i dalje računati na Sud u pogledu ključnih pitanja za budućnost EU: revizije će biti usmjerene na područja i teme u kojima Sud može ostvariti najveću dodanu vrijednost, ističući dobre karakteristike, ali i upozoravajući na loše. To se odnosi i na nove mjere EU za zaštitu građana od nepovoljnih efekata pandemije.”

Tokom sljedećih pet godina revizori će, takođe, dodatno usavršiti svoj revizijski pristup za odobravanje računovodstvene dokumentacije EU i provjeravanje usklađenosti rashoda s pravilima. Vodit će računa o dalekosežnim promjenama koje se uvode novim višegodišnjim finansijskim okvirom za period 2021. – 2027. i paketom mjera za oporavak NGEU, koji će utjecati na finansiranje i upotrebu budžetskih sredstava EU, uključujući nove oblike vlastitih sredstava i mogući prelazak s pravila o prihvatljivosti na aspekte koji se temelje na uspješnosti. Poseban naglasak stavit će se i na pojačanu suradnju s tijelima EU za otkrivanje prevara i davanje većeg doprinosa borbi protiv prevara u rashodima EU i ubiranju njegovih prihoda.

U strategiji Suda za period 2021. – 2025. takođe se razmatraju moguće izmjene njegovih revizijskih ovlaštenja. Glavni je zadatak Suda kontrolisati odgovorno djelovanje različitih tijela koja upravljaju finansijskim sredstvima EU i provode politike Unije, no i dalje postoje nedostatci u pogledu revizije i kontrole odgovornosti. Stoga će revizori EU tokom narednih godina zatražiti jasne i šire ovlasti za reviziju ne samo tijela EU, kao što je to sada slučaj, nego i ključnih međuvladinih tijela koja su relevantna za funkcionisanje EU.

(ERS / Revizije.info)