Regija i svijet

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA CRNE GORE DALA NEGATIVNU OCJENU OPŠTINI ANDRIJEVICA

"Deficit umanjen za kamate u poređenju sa prihodima budžeta Opštine procentualno iskazan iznosi 84,39% što je osam puta veći iznos od dozvoljenog članom 27 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti"

Na sajtu DRI je objavljeno da je nadležni Kolegijum DRI u sastavu Zoran Jelić (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i Milan Dabović (predsjednik Senata – član Kolegijuma) izražava negativno mišljenje na Završni račun budžeta Opštine Andrijevica za 2019. godinu i negativno mišljenje na reviziju usklađenosti poslovanja Opštine Andrijevica sa zakonskim i drugim propisima.

“Finansijskom revizijom je utvrđeno da Opština Andrijevica nije iskazala budžetski rezultat u Izvještaju, odnosno deficit u iznosu od 652.501,28 eura što nije u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti. Deficit umanjen za kamate u poređenju sa prihodima budžeta Opštine procentualno iskazan iznosi 84,39% što je osam puta veći iznos od dozvoljenog članom 27 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti. Na računu 741 – donacije, Opština je prikazala donacije ispod linije finansijskog rezultata, što bi uticalo na uvećanje deficita da je finansijski rezultat izračunat”, navodi se na sajtu DRI.

Dodaje se da je zbog neusklađenosti evidencija Opštine u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština izvršena ispravka iskazanih izdataka u ukupnom iznosu od 366.542,07 eura.

“Otplata obaveza iz prethodne godine je prikazana u iznosu od 41.090,91 eura. Revizor nije mogao utvrditi modifikovani gotovinski deficit kojim bi se dobila realna fiskalna slika Budžeta Opštine iz razloga što Opština ne evidentira obaveze na klasi 2, kao i zbog neprecizne evidencije obaveza iz prethodne godine”, piše na sajtu DRI.

Navodi se i da su revizijom pravilnosti utvrđena pojedinačna odstupanja i neusklađenosti sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o poreskoj administraciji, Zakonom o porezu na nepokretnosti, Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakonom o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje, Zakonom o radu, Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o javnim nabavkama, Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave i Uputstvom o bližem radu trezora jedinica lokalne samouprave.

“Imajući u vidu obim i karakter utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod Opštine Andrijevica, nadležni Kolegijum nalaže da se sa sadržajem Izvještaja upozna Vlada, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija; Skupštinski Odbor za ekonomiju, budžet i finansije, Vrhovno državno tužilaštvo i Zajednica Opština Crne Gore”, zaključuje se.