Priče u fokusu

FEDERALNI REVIZORI NAKON 2017. I 2018. ZAVRŠILI I FINANSIJSKU REVIZIJU ZA 2019. A PARLAMENT JOŠ NIJE POČEO DA RAZMATRA NJIHOVE IZVJEŠTAJE

Pred Parlamentom i njegovom komisijom za reviziju sada je više od 250 revizorskih izvještaja. Kompletan rad Ureda za reviziju u tri posljednje godine – izvještaji o provedenoj finansijskoj reviziji za 2017., 2018. i 2019., te revizije učinka, uključujući i one realizovane u 2020. - koji je Parlament svo ovo vrijeme ignorisao. Ne vršeći jednu od svojih najznačajnijih obaveza – kontrolu zakonitosti i efikasnosti finansijskog poslovanja u Federaciji.  

Nakon što je 30. septembra objavio posljednji ovogodišnji paket izvještaja o finansijskoj reviziji za 2019. godinu, Ured za reviziju institucija u FBiH je uspješno, u predviđenom roku, završio sa Planom i Programom predviđenim aktivnostima, u ovom kontekstu.

Objavljeno je 89 izvještaja o provedenim finansijskim revizijama, što je najviše do sada. I više od ostalih revizorskih institucija u državi (državni ured za reviziju objavio je 74, Glavna služba za reviziju RS planira 69, od čega je dosad objavila 55 a revizori Brčko distrikta realizovala je 29, koji još nisu javno dostupni).

Obavljena je revizija Izvještaja o izvršenju budžeta FBiH za 2019. godinu, 23 korisnika budžeta FBiH, 5 kantona, 12 institucija kantona, 2 grada, 5 opština, 24 zavoda, fonda, agencije i javne ustanove i 17 preduzeća u kojim država ima natpolovično vlasništvo.

Spomenimo da jedna planirana revizija – revizija Pretisa d.d. Vogošća – nije obavljena, zbog odbijanja firme da revizorima dostave na uvid sve za reviziju relevantne dokumente, o čemu su obavješteni nadležni organi i institucije – Parlament i Vlada FBiH i Tužilaštvo KS. A spomenimo i da je očekivana reakcija tih institucija izostala (Odgovorilo je jedino Tužilaštvo, a i ono “čudnim” stavom da u opisanim radnjama nema obilježja krivičnog djela, već da radnje predstavljaju prekršaje iz Zakona o reviziji), što je samo jedna u nizu loših poruka koje institucije vlasti šalju u kontekstu revizije i njene društvene uloge.

Od 89 provedenih revizija 10 je završilo negativnom ocjenom Ureda za reviziju. Pri čemu je 7 institucija dobilo negativno mišljenje za jednu od komponenti finansijske revizije, a 3 čak za obje – i finansijske izvještaje i usklađenost sa zakonima.

Za šest od 10 institucija koje su dobile negativnu ocjenu ovo je bila prva revizija u 20 godina, od kako postoji Ured za reviziju. A od 4 preostale, dvije su revidirane prije više od 10 godina.

Ovo ukazuje na ozbiljan problem koji se tiče neusklađenosti kapaciteta Ureda za reviziju sa obimom posla, odnosno brojem institucija pod njegovom nadležnošću. Ured je, naime, na kraju 2019. Imao tek 72 zaposlena (iako bi po sistematizaciji trebao imati 145), a u nadležnosti mu je preko 2000 subjekata u Federaciji BiH.

Pri tome, neodgovarajući odnos Parlamenta, Vlade i tužilaštava u značajnoj mjeri utiče na rezultate Ureda, odnosno na njegove pokušaje da, svojim nalazima i preporukama za otklanjanje uočenih nedostataka (kojih je samo u ovom ciklusu preko 1500), pozitivno utiče na stanje u institucijama u FBiH, a time i na život građana.

Podsjetimo još jednom da Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju nije radila više od dvije i po godine. Odnosno da je prvu sjednicu nakon one održane 13. februara 2018. održala 10. septembra 2020.

I da je sad pred njom i Parlamentom više od 250 revizorskih izvještaja. Kompletan rad Ureda za reviziju u tri posljednje godine – izvještaji o provedenoj finansijskoj reviziji za 2017., 2018. i 2019., te revizije učinka, uključujući i one urađene u 2020. – koje je Parlament svo ovo vrijeme ignorisao. Ne vršeći jednu od svojih najznačajnijih obaveza – kontrolu zakonitosti i efikasnosti finansijskog poslovanja u Federaciji.

(TH, revizije.info)