Priče u fokusu

Uz Međunarodni dan borbe protiv korupcije: LOŠA EFIKASNOST UREDA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU KORUPCIJE BD

Ured za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije Brčko distrikta realizovao je tek 39% aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH.

U okviru nadležnosti Ureda za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije Brčko distrikta je izrada Strategije za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH, kao i izrada Akcionog plana za provedbu Strategije, u skladu s općim principima utvrđenim u državnoj Strategiji za borbu protiv korupcije.

Odlukom gradonačelnika Brčko distrikta BiH od 10.11.2021. godine imenovana je Radna grupa sa zadatkom izrade nacrta Strategije i Akcionog plana za Brčko distrikt BiH, u skladu sa Strategijom za borbu protiv korupcije 2020-2024. godina BiH, Akcionim planom za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2020-2024. godina na nivou BiH, Smjernicama za strateško planiranje antikoruptivnih politika u BiH i nadležnostima Brčko distrikta BiH, Statutom i zakonima Brčko distrikta BiH sa rokom izrade 20.12.2021. godine.

Nacrt Strategije i Akcionog plana dostavljen je direktoru U 12.08.2022. godine. Na Nacrt Strategije i Akcionog plana pribavljena su mišljenja Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH, Sektora za koordinaciju politika i pravne poslove Sekretarijata Vlade Brčko distrikta BiH i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.

Strategija i Akcioni plan usvojeni su Odlukom Vlade Brčko distrikta BiH od 05.10.2022. godine i objavljeni u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH 01.12.2022. godine. Ured je Obavještenjem od 05.12.2022. godine obavijestila sve institucije o usvojenim strateškim dokumentima u cilju uvida da li su iste u aktivnostima iz navedenih dokumenta određeni kao provodioci.

“Kašnjenje u izradi Strategije i Akcionog plana značajno je uticalo na provođenje daljnjih aktivnosti Ureda iz njegove nadležnosti, a koje se odnose na provođenje preventivnih antikoruptivnih aktivnosti u Brčko distriktu BiH.”, konstatovali su revizori pri provođenju finansijske revizije ovog ureda za 2022. godinu.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije sadrži ukupno 124 aktivnosti od kojih je u prvoj godini predviđeno 25 aktivnosti, u drugoj godini 38 aktivnosti, u trećoj 5 aktivnosti, dok je za navedeno razdoblje Strategije predviđeno i 56 kontinuiranih aktivnosti.

Revizijom je utvđeno da je Ured kao neposredni nosilac aktivnosti, odnosno nosilac aktivnosti u saradnji sa drugim institucijama od ukupno 18 aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije realizovao 7 aktivnosti.

Stoga je Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu upozorio na potrebu intenziviranja aktivnosti u vezi provođenja preventivnih antikoruptivnih aktivnosti iz Strategije za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu i Akcionog plana za provođenje Strategije

(T.H., Revizije info)