Komentari i analize

ŠTA SE DOGAĐA SA BOLNICAMA U REPUBLICI SRPSKOJ? NAKON FOČANSKE I TREBINJSKA DOBILA NEGATIVNE OCJENE REVIZIJE.

Pritom, zabrinjava odnos vladajuće većine u Republici Srpskoj – demonstriran pri opozicionom pokušaju rasprave o stanju u od revizora negativno ocijenjenoj bolnici u Foči – koja stanje u bolnicama tretira kao lokalnu stvar, kojom treba da se bave skupštine opština, a ne Narodna skupština Republike Srpske. I otvoreno pitanje da li će ta većina dozvoliti da Odbor za reviziju konačno proradi, nakon što ga je "eutanazirala" u izbornoj godini, ne dozvoljavajući nikakvu raspravu o negativno ocijenjenom izvještaju o JP "Šume RS".

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske 12. je januara objavila izvještaj o finansijskoj reviziji za 2021. JZU Bolnica Trebinje.

To je 77 izvještaj o finansijskoj reviziji iz Programa rada za 2022., koji je ovim, sa malim zakašnjenjem (koje već postaje uobičajeno), realizovan. Od početno planiranog ostala je nerealizovana jedino revizija JZU Dom zdravlja Kalinovik, koja je usljed problema sa dokumentacijom stradalom zbog pucanja vodovodnih cijevi i poplave podrumskog dijela zgrade, u kome je bila smještena arhiva, odložena za ovu (2023.) godinu.

Od 76 institucija RS, nad kojim je izvršena finansijska revizija za 2021., njih 12 su javne zdravstvene ustanove – 4 zavoda (za stomatologiju, transfuzijsku medicinu, sudsku medicinu i medicinu rada i sporta), 5 domova zdravlja (Višegrad, Foča, Rogatica, Istočno Sarajevo i Čajniče) i 3 bolnice (Specijalna bolnica za psihijatriju Sokolac, Univerzitetska bolnica Foča i Bolnica Trebinje).

U svih ovih 12 JZU revizija je prvi put provedena, od kako postoji Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske (dakle, od 2020.). Pritom, dosad (od finansijske revizije za 2016. kada su revidirana prva dva doma zdravlja) je revizija „ušla“ u svega polovinu javnih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj. Odnosno, izvršena je finansijska revizija 4 od 7 postojećih zavoda, 3 od 13 bolnica, te 30 od 54 doma zdravlja. I to svega po jednom.

Samo jedna od 12 u 2022. godinu revidiranih JZU dobila je pozitivnu ocjenu finansijske revizije – Zavod za stomatologiju. Tri JZU – Univerzitetska bolnica Foča, Dom zdravlja “Vaso Pelagić” Čajniče i Bolnica Trebinje, dobile su negativne ocjene, i to za obje komponente finansijske revizije, i finansijske izvještaje i usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima. Ostalih 8 su dobile „mišljenje s rezervom“ (za obje komponente finansijske revizije).

Ukupno je ovih 12 ustanova, od revizora, za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti, dobilo 187 preporuka, što je više od četvrtine svih preporuka datih u finansijskoj reviziji za 2021. (za svih 77 revidiranih subjekata).

„Ne baš sjajnim ocjenama“ pridružuje se i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, koje je, uz direktore ustanova, odgovorno za nadzor nad stručnim radom zdravstvenih radnika i ustanova. Ovo ministarstvo, naime, jedno je od 7 ministarstava Vlade RS (koja ih ima 16) koja nisu za obje komponente finansijske revizije dobila pozitivno mišljenje (Ministarstvo zdravlja dobilo je mišljenje s rezervom za svoje finansijske izvještaje).

Prema ocjenama finansijske revizije stanje u javnom zdravstu Republike Srpske, dakle, daleko je od dobrog.

Posebno zabrinjava činjenica da su 2 od 3 revidirane bolnice – Foča i Trebinje – dobile negativne ocjene i to i za finansijske izvještaje i za usklađenost svog poslovanja sa zakonima i drugim propisima. A ni treća – Sokolac – nije dobila pozitivnu ocjenu ni za jednu komponentu finansijske revizije.

Kao i kod Univerzitetske bolnice u Foči i u posljednjoj instituciji u kojoj je provedena finansijska revizija za 2021. – JZU Bolnica Trebinje – konstatovano je kršenje niza zakona i međunarodnih račuvodstvenih standarda i pravilnika. Prekršeni su Zakon o javnim nabavkama, Zakon o radu, Zakon o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva RS, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o doprinosima, Zakon o računovodstvu i reviziji RS.

Vjerovatno dijelom ponukana i ovakvim (lošim) rezultatima JZU u finansijskoj reviziji za 2021., Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je, u 2023. planirala provesti finansijsku reviziju (za 2022.) još tri bolnice u RS – Nevesinje, Zvornik, Gradiška – te, još 15 domova zdravlja.

Pritom, zabrinjava odnos vladajuće većine u Republici Srpskoj – demonstriran pri opozicionom pokušaju rasprave o stanju u od revizora negativno ocijenjenoj bolnici u Foči – koja stanje u bolnicama tretira kao lokalnu stvar, kojom treba da se bave skupštine opština, a ne Narodna skupština Republike Srpske. I otvoreno pitanje da li će ta većina dozvoliti da Odbor za reviziju konačno proradi, nakon što ga je “eutanazirala” u izbornoj godini, ne dozvoljavajući nikakvu raspravu o negativno ocijenjenom izvještaju o JP “Šume RS”.

(N.N., Revizije info)