Regija i svijet

Srbija: DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA OBJAVILA JE REGISTAR PREPORUKA ZA 2019. GODINU

U revizijama, provedenim u 2019. godini, Državna revizorska institucija Srbije je dala čak 1.970 preporuka.

Državna revizorska institucija Republike Srbije, ovih je dana, na svom web sajtu, objavila Registar preporuka za 2019. godinu.

Revidiranim institucijama DRI je dala čak 1.970 preporuka, za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti.

“Najviše preporuka dato je u revizijama finansijskih izvještaja – 1.221, zatim u revizijama pravilnosti poslovanja 420, u revizijama svrsishodnosti poslovanja 229 preporuka, a u kombinovanim revizijama finansijskih izvještaja i pravilnosti poslovanja 100 preporuka”, rekao je predsjednik Državne revizorske institucije Srbije i generalni državni revizor dr Duško Pejović, naglasivši da je “od ukupno 1.970 preporuka datih subjektima na osnovu revizija sprovedenih 2019. godine, 971 preporuka „prvog prioriteta“ koje se moraju sprovesti u roku od 90 dana, 834 „drugog prioriteta“ koje se moraju sprovesti u roku do godinu dana i 165 preporuka „trećeg prioriteta“ za čije je sprovođenje potrebno do tri godine”.

Što se tiče realizacije preporuka, najveći procenat realizovanih preporuka je, za sada, u revizijama pravilnosti poslovanja (83%), a najmanji u revizijama svrsishodnosti poslovanja (24%), što je, prema DRI Srbije i očekivano, s obzirom da je u revizijama svrsishodnosti poslovanja manji procenat preporuka prvog prioriteta i da je objektivno potreban duži rok za otklanjanje sistemskih problema i uzroka problema obuhvaćenih temom, istakao je dr Pejović.

Najveći procenat dosad realizovanih preporuka odnosi se na one prvog prioriteta, i iznosi 81%.

Objavljivanjem preporuka svim zainteresovanim stranama je omogućeno da prate status svake preporuke date u svakoj vrsti revizije, svim subjektima. U DRI Srbije se nadaju da će ovakav pristup dovesti do afirmacije onih subjekata koji realizuju preporuke i podstrek drugim subjektima da unaprijede realizaciju preporuka koje im daje DRI.

Registru preporuka može se pristupiti putem sledećeg linka: https://www.dri.rs/revizije/registar-preporuka/registar-preporuka.489.html

Objavljivanje Registra preporuka doprinijeće povećanju transparentnosti i finansijske discipline institucija javnog sektora, kao i odgovornosti u trošenju javnih sredstava, nadaju se u DRI Srbije.

(TH, Revizije info)