Regija i svijet

REVIZORI EU STAVILI ODGOVOR NA PANDEMIJU I KLIMATSKE POLITIKE U SREDIŠTE SVOG PROGRAMA RADA ZA 2022.

Evropski revizorski sud, pred kraj 2021. godine, objavio je program rada za 2022. godinu i nadalje, u kojem se navode strateška područja i revizijski prioriteti. Obuhvaćen je širok raspon tema i u njima se odražavaju glavni izazovi i ključna pitanja s kojima se EU suočava. Na prvome su mjestu odgovor EU na pandemiju bolesti COVID-19 i njene ambicije u području borbe protiv klimatskih promjena. Revizori će ispitati ta i druga područja kako bi utvrdili upotrebljava li EU efektivno novac poreznih obveznika kako bi ispunio svoje zadaće i obaveze.

Globalna pandemija bolesti COVID-19 i dalje snažno utiče na živote evropskih građana i taj će se uticaj osjetiti još neko vrijeme. Istovremeno EU radi na tome da prvede u djelo svoje ambicije u području borbe protiv klimatskih promjena i prelaza na moderniju, resursno efikasniju i konkurentniju ekonomiju. Zbog toga će se za programe oporavka nakon pandemije i mjere za borbu protiv klimatskih promjena izdvojiti dosad nezabilježeni iznosi finansijske podrške EU.

O tim se izazovima posebno vodilo računa pri sastavljanju programa rada evropskog revizorskog suda za 2022. godinu i nadalje. Program sadrži popis 79 tematskih izvještaja i pregleda koje revizori EU namjeravaju objaviti u nadolazećim godinama i koji su povezani sa strateškim prioritetnim područjima. Na primjer, predviđena je izrada 16 izvještaja u području potrošnje i politike „Odgovor EU na pandemiju bolesti COVID-19 i oporavak nakon krize”, i to o temama kao što su nabavka vakcina protiv bolesti COVID-19 i pravo na slobodno kretanje tokom pandemije. Sud će ujedno objaviti niz revizijskih nalaza o Mehanizmu EU za oporavak i otpornost, u okviru kojeg je predviđena upotreba 672,5 milijardi eura u obliku bespovratnih sredstava i zajmova za podršku ulaganjima i reformama, s naglaskom na ekološkoj i digitalnoj tranziciji. U okviru naslova „Klimatske promjene, okoliš i prirodni resursi” izradit će se 17 izvještaja, uključujući izvještaje o biogorivima, oporezivanju energije, nezakonitom ribolovu i prevozu životinja.

Sud će obuhvatiti i mnoga druga područja potrošnje i politika EU. Na primjer, u prioritetnom području „Sigurnost i evropske vrijednosti” revizori će ispitati vanjsko djelovanje EU, npr, procjenom načina na koji EU radi na uklanjanju temeljnih uzroka migracija u Africi i analizom finansijske podrške EU za brigu o izbjeglicama u Turskoj, ali i interna pitanja, uključujući prevare u plaćanjima u okviru zajedničke poljoprivredne politike i vladavinu prava u EU.

Revizori će obraditi i pitanja koja su ključna za konkurentnost gospodarstva EU, kao što su sigurnost 5G mobilnih mreža, proizvodnja baterija i razvoj industrije mikročipova u EU. Kad je riječ o fiskalnim politikama, revizori će se posebno koncentrisati na nadzor EU nad bankama i jedinstveno tržište investicijskih fondova.

Zahvaljujući toj sveobuhvatnoj paleti tema Sud će građanima EU i donositeljima politika nastaviti podnositi nezavisne izvještaje o ključnim pitanjima za budućnost EU u kojima će se istaći dobre karakteristike ali i upozoriti na loše. Tokom 2021. Evropski revizorski sud je objavio 32 revizijska izvještaja i pregleda čiji raspon tema seže od životne sredine, mobilnosti i migracija pa sve do oporezivanja, pranja novca i prava potrošača.

Inače, Evropski revizorski sud procjenjuje ekonomičnost, efikasnost, efektivnost, zakonitost i pravilnost djelovanja EU provođenjem nezavisnih, stručnih i uticajnih revizija. Revizijski izvještaji i mišljenja Suda ključna su karika u lancu kontrole odgovornosti EU, te se njima pozivaju na odgovornost oni koji su zaduženi za provođenje politika i programa EU: Evropska komisija, druga tijela EUa i administrativna tijela u državama članicama. Ujedno pomažu građanima EU da se pobliže upoznaju s načinom na koji EU i njegove države članice odgovaraju na izazove današnjice i sutrašnjice.

(ERS / Revizije info)