Podsjećanja

Podsjećanja (V 2020.): KAKO ZA TRI GODINE NE RIJEŠITI NIJEDAN PROBLEM NA KOJI VAM UKAŽU REVIZORI?

U redovnoj nedjeljnoj rubrici Podsjećanja, portala Revizije info, tekst iz maja 2024.

Praćenje realizacije preporuka koje revizori daju institucijama, u cilju otklanjanja uočenih nedostataka u njihovom radu, vrlo je značajno. Kako kod finansijskih, tako i kod revizija učinka.

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine 19.05.2020. objavio je 2 izvještaja o provedenom praćenju realizacije preporuka iz 2 izvještaja revizije učinka objavljena u ljeto 2017. – „Planiranje Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine” i „Upravljanje smještajnim kapacitetima budžetskih korisnika FBiH“.

Cilj praćenja bio je procijeniti, da li su, Vlada FBiH, Federalno ministarstvo finansija i Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH preduzeli odgovarajuće aktivnosti na osnovu izvještaja iz 2017., te u kojoj mjeri su date preporuke realizovane.

I u jednom i u drugom slučaju utvrđeno je da su institucije preduzimale „određene aktivnosti“ na realizaciji datih preporuka, ali da one nisu bile dovoljne kako bi se preporuke u potpunosti realizovale.

ZA 3 GODINE NIJE REALIZOVANA NIJEDNA PREPORUKA

Od osam preporuka koje su date u izvještaju revizije učinka „Planiranje Budžeta Federacije BiH”, nijedna nije provedena u potpunosti, pet ih je tek djelimično provedeno, dok tri preporuke nisu provedene.

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH, nakon provedene analize urađenog na realizaciji preporuka, konstatovao je da, uprkos preduzetim aktivnostima, još uvijek postoje određeni propusti u planiranju Budžeta FBiH, identifikovani u Izvještaju revizije učinka čije preporuke su bile predmet praćenja.

Federalno ministarstvo finansija, po nalazima revizora, i dalje ne osigurava realno planiranje prihoda Budžeta FBiH, s obzirom na to da ni u jednoj od posmatranih godina prihodi Budžeta FBiH nisu realizovani u planiranom iznosu. Vlada FBiH nije u saradnji s Federalnim ministarstvom finansija izvršila detaljnu analizu efekata dosadašnje politike restriktivne budžetske potrošnje kako bi se razmotrila mogućnost uvodenja efikasnijih mjera kojima bi se smanjili tekući rashodi Budžeta FBiH.

Federalno ministarstvo finansija još uvijek nije uspostavilo jasne kriterije za planiranje raspodjele sredstava budžetskim korisnicima, kako bi se više koristile informacije o efektima institucija i postigla veća efikasnost i efektivnost. Takoder, nije napravljen pomak u dijelu planiranja tekućih transfera, s obzirom na to da se tekući transferi u Budžetu FBiH i dalje planiraju bez zakonskog osnova i donesenih strateških i akcionih planova.

VLADA NE ZNA ŠTA SVE POSJEDUJE?

Od šest preporuka koje su date u lzvještaju „Upravljanje smještajnim kapacitetima budžetskih korisnika FBiH“, takođe, nijedna nije realizovana u potpunosti, dok su četri djelimično realizovane a kod dvije preporuke pokrenute su tek početne aktivnosti.

Utvrdeno je da Vlada FBiH nije osigurala izradu plana upravljanja smještajem budžetskih korisnika i da nije izvršila procjenu optimalnog korištenja raspoloživih prostora Vlade FBiH. To je za posljedicu imalo da se upravljanje smještajem i dalje ne vrši planski, kako bi se na osnovu detaljne analize potrebnih i raspoloživih prostora Vlade FBiH osigurale maksimalne uštede u Budžetu FBiH.

Služba za zajedničke poslove nije uspjela uspostaviti pouzdane i sveobuhvatne podatke o svim prostorima u vlasništvu FBiH i prostorima kojima pravo raspolaganja imaju federalne institucije. Uspostavljene evidencije i dalje ne pružaju kvalitetne podatke o svim raspoloživim prostorima u pogledu njihovog stanja i funkcionalnosti. Pored toga, Služba í dalje ne raspolaže detaljnim podacima o svim ugovorima o zakupu budžetskih korisnika FBiH.

Konstatovano je smanjenje troškova zakupa za smještaj budžetskih korisnika FBiH zbog činjenice da je značajan broj institucija FBiH sa sjedištem u Sarajevu smješten u kupljene poslovne prostorije u objektu „Energoinvest“ u Sarajevu. S druge strane, kada je u pitanju smještaj institucija FBiH u Mostaru, utvrdeno je da kupljeni objekat „Staklena banka“ još uvijek nije stavljen u funkciju, te da zahtijeva dodatna ulaganja i adaptaciju, iako je za njegovu kupovinu inicijalno potrošeno 5,9 miliona KM.

(TH, Revizije info, 28.05.2020.)