Podsjećanja

Podsjećanja (V 2020.): FEDERALNI URED ZA REVIZIJU SPRIJEČEN U REVIZIJI “PRETISA”. TUŽILAŠTVO TO OKARAKTERISALO KAO PREKRŠAJ A NE KRIVIČNO DJELO.

U redovnoj nedjeljnoj rubrici Podsjećanja, na portalu Revizije info, tekst iz maja 2020.: Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH, obavijestio je nadležne institucije i javnost da mu je onemogućeno da izvrši finansijsku reviziju Pretisa. Tužilaštvo to nazvalo prekršajem, a Parlament i Vlada se ne oglašavaju.

Godišnjim planom revizije za 2019/2020. godinu, Ured za reviziju institucija u FBiH planirao je, između ostalog, i provođenje finansijske revizije društva „Pretis“ d.d. Vogošća za 2019. godinu.

Prema informacijama iz saopštenja Ureda, revizija „Pretisa“ najavljena je dopisom od 9.12.2019. godine, te je trebala početi 13.1.2020. godine. Međutim, tražena dokumentacija za obavljanje revizije nije dostavljena Uredu za reviziju, niti je omogućen pristup potrebnoj dokumentaciji. Što je kršenje Zakona o reviziji institucija u FBiH.

Odbijanje da se postupi po zahtjevu Ureda za reviziju, u Pretisu se pravda pozivanjem na Zakon o zaštiti tajnih podataka i Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u FBiH.

Međutim, iz Ureda za reviziju ističu da se ovlaštenja data Uredu za reviziju, u svrhu ili u vezi sa funkcijama iz njegove nadležnosti, ne mogu ograničiti drugim zakonom. Član 50 Zakona o reviziji u FBiH, naime, jasno kaže: „U slučaju sukoba ovog i odredaba drugih zakona, u pitanjima uređenim ovim Zakonom, primjenjivat će se odredbe ovog Zakona“.

Zbog nastalog ograničenja djelokruga revizije, generalni revizor Ureda za reviziju donio je 15.1.2020. godine Zaključak o privremenoj obustavi finansijske revizije „Pretisa“, o čemu je obavještenje poslato na adrese Parlamenta FBiH, Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju i Vlade FBiH, koji, u međuvremenu, nisu dostavili povratnu informaciju Uredu za reviziju.

Nadležno kantonalno tužilaštvo takođe je obaviješteno o uočenim indicijama značajnog kršenja zakona, nastalog usljed ograničenja djelokruga revizije, odnosno pristupa dokumentaciji Društva.

Tužilaštvo je, međutim, obavijestilo Ured za reviziju da u opisanim radnjama nema obilježja krivičnog djela, nego da se radi samo o prekršaju Zakona o reviziji. Što znači da djelo nisu tretirali kao ometanje službenog lica u vršenju svojih poslova.

Ured za reviziju i dalje očekuje povratnu informaciju od Parlamenta i Vlada FBiH, kako bi se donijela konačna odluka o nastavku ili konačnom prekidu finansijske revizije „Pretisa“ za 2019. godinu.

Na žalost, dosadašnje ponašanje ovih institucija ne uliva optimizam. Podsjetimo da Parlament FBiH još uvijek nema formiranu komisiju za reviziju, iako je od posljednje sjednice te komisije (u prethodnom mandatu) prošlo 27 mjeseci. I da se pred poslanicima Parlamenta jos uvijek nisu našli ni izvještaji o finansijskoj reviziji za 2017. i 2018. a da je Ured, praktično, pred početkom objava izvještaja za 2019.

A podsjetimo i da je sličnu situaciju Ured imao i sa Operatorom za obnovljive izvore energije, ali ni tada od oni koji su trebali da reaguju, sankcionišu kršenje zakona i revizorima obezbijede uslove za rad, nije bilo reakcije.

(TH, Revizije info, 28.05.2020.)