Komentari i analize

PO REVIZORSKIM OCJENAMA, AKTUELNA VLADA FEDERACIJE NEŠTO JE BOLJA OD SVOJIH PRETHODNIKA – ALI NE PUNO

Najlošije ocjenjeno ministarstvo – Ministarstvo kulture i sporta – koje je jedino iz posljednje finansijske revizije izašlo sa mišljenjem s rezervom za obje komponente finansijske revizije (i to sa “skretanjem pažnje”), ovu je ocjenu imalo i čitavih osam godina funkcionisanja prethodne vlade Federacije.

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH i ove je godine realizaciju finansijskih revizija planiranih svojim godišnjim programom rada započeo objavom “paketa” od 19 izvještaja o provedenim tzv. obaveznim revizijama, odnosno revizijama najviše zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji, koje se vrše svake godine.

Dakle, završena je revizija i objavljeni prateći izvještaji za Parlament FBiH, Predsjednika i dva potpredsjednika FBiH, te, Generalni sekretarijat i 16 ministarstava Vlade FBiH.

Od tih 19 subjekata, njih 7 – Generalni sekretarijat i 6 od 16 ministarstava Vlade FBiH – je dobilo pozitivne ocjene za obje komponente finansijske revizije – i finansijske izvještaje i usklađenost sa zakonima i drugim propisima. Još 11 – Federalni parlament, Predsjednik i dva potpredsjednika Federacije, te, 9 ministarstava – ih je dobilo pozitivnu ocjenu samo za finansijske izvještaje a za usklađenost sa zakonima mišljenje s rezervom. A samo jedno ministarstvo – Ministarstvo kulture i sporta – nije dobilo pozitivnu ocjenu ni za jednu komponentu finansijske revizije, nego za obje mišljenje s rezervom.

Pošto je ovo prva godina u kojoj se radi revizija koja se (većinski) odnosi na aktuelnu Vladu (izglasanu u Parlamentu krajem aprila a sa radom počela početkom maja 2023.), možemo konačno uporediti rad aktuelne i prethodne vlade Federacije, kroz ocjene revizora.

A ocjene koje je Vlada FBiH dobila u finansijskoj reviziji za 2023. bolje su od ocjena prethodne Vlade u bilo kojoj od četiri posljednje godine njenog (“tehničkog”) mandata.

Poredeći sa prethodnom, finansijskom revizijom za 2022. (kao posljednjom godinom za čije je rezultata odgovorna prethodna vlada), ocjene finansijske revizije za 2023. razlikuju se u tome što su četiri ministarstva u posljednjoj reviziji dobila bolje ocjene. Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo okoliša i turizma, su umjesto prošlogodišnjeg mišljenja s rezervom za obje komponente finansijske revizije, ove godine tu ocjenu zadržala samo za usklađenost sa zakonima, dok su za finansijske izvještaje oba dobila pozitivno mišljenje. S druge strane, Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike su umjesto prošlogodišnjeg jednog pozitivnog a drugog mišljenja s rezervom, ove godine dobila pozitivne ocjene za obje komponente finansijske revizije.

Najlošije ocjenjeno ministarstvo – Ministarstvo kulture i sporta – koje je jedino iz posljednje finansijske revizije izašlo sa mišljenjem s rezervom za obje komponente finansijske revizije (i to sa “skretanjem pažnje”), ovu je ocjenu imalo i čitavih osam godina funkcionisanja prethodne vlade Federacije.

Inače, bez obzira na nešto bolje ocjene, za otklanjanje uočenih nepravilnosti, grešaka i nezakonitosti, za 19 institucija iz “obaveznog paketa” revizori su, nakon provedene posljednje revizije, dali 237 preporuka, što je 9 posto više nego prethodne godine. Najmanje preporuka dobio je Generalni sekretarijat – svega 5 – a najviše Ministarstvo zdravstva – 27.

Od ovih 237 preporuka, svega 107 je novih, dok su ostale nerealizovane, pa ponovljene, preporuke iz prethodnog perioda. Što ukazuje na problem u realizaciji preporuka.

12 budžetskih korisnika koji u finansijskoj reviziji za 2023. nisu dobili pozitivno mišljenje za obje komponente finansijske revizije, trebali bi što prije biti predmet saslušanja pred Parlamentarnom komisijom odgovornom za reviziju. No, ista još uvijek nije konstituisana, ni više od godinu i po dana od izbora.

(N.N., Revizije info)