Komentari i analize

OZBILJNE PRIMJEDBE REVIZORA NA RAD UREDA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU KORUPCIJE BRČKO DISTRIKTA

Prva revizija Ureda za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH završila je neslavno. Konstatovano je kršenje Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, Zakona o radu Brčko distrikta BiH, Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH, Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH, Zakona o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH.

Pred Dan državnosti BiH, Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH objavio je tri nova izvještaja o finansijskoj reviziji, među kojima i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja Ureda za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu BiH za 2022. godinu.

Radi se o prvoj reviziji finansijskog poslovanja i usklađenosti tog poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima ureda čija je obaveza donošenje antikoruptivnih mjera, preporuka i instrukcija, davanje mišljenja i pokretanje inicijativa. A koji funkcioniše (ili bi bar trebao da funkcioniše) kao samostalna i nezavisna institucija, finansirana iz budžeta, koja za svoj rad odgovara Skupštini Brčko distrikta BiH i u vrijeme koje pokriva ova revizija je imala 20 zaposlenih.

Revizija je utvrdila stanje daleko od pozitivnog, Rezultat revizije je, stoga, ocjena “mišljenje s rezervom” i 16 preporuka revizora za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti.

Konstatovano je kršenje čitavog niza zakona – Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, Zakona o radu Brčko distrikta BiH, Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH, Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH, Zakona o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH.

Startno, revizori su konstatovali neblagovremenu izradu Strategije za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH, kao i izrade Akcionog plana za provedbu Strategije, A kašnjenje u izradi ovih dokumenata značajno je uticalo na provođenje daljnjih aktivnosti ovog ureda iz njegove nadležnosti, a koje se odnose na provođenje preventivnih antikoruptivnih aktivnosti u Brčko distriktu BiH.

Akcioni plan za provođenje Strategije sadrži ukupno 124 aktivnosti od kojih je u prvoj godini predviđeno 25, u drugoj 38, u trećoj 5 aktivnosti, dok je u sve tri godine predviđeno i 56 kontinuiranih aktivnosti.

Revizijom je utvrđeno da je Ured za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije, kao neposredni nosilac aktivnosti, odnosno nosilac aktivnosti u saradnji sa drugim institucijama, od ukupno 18 aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije realizovao tek njih 7 (39%), što podrazumijeva potrebu intenziviranja aktivnosti na provođenju preventivnih antikoruptivnih mjera.

Provedena revizija je, takođe, utvrdila da Ured za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije nije donio propis s ciljem provođenja Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, niti je sačinjen plan za sigurnost ličnih podataka kao i osiguranje tehničkih mjera u cilju zašite podataka.

Utvrđeno je i da direktor Ureda nije posebnim propisom odredio koji podaci predstavljaju tajnu, stepen tajnosti podataka i koji se podaci mogu javno objavljivati, iako je na to bio obavezan po važećim propisima.

Revizori su utvrdili i da Ured za prevenciju korupcije… nije objavljivao posebnu godišnju listu sa spiskom organa javne uprave i institucija, javnih preduzeća, ustanova i drugih pravnih lica koje je osnovao Distrikt, pravnih lica i preduzetnika u kojima je prijavljena korupcija, uz navođenje nanesene štetne radnje kao i informacija o izvršenim korektivnim mjerama, što nije u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju.

Konstatovano je i nepostupanje u skladu s Odlukom o registru zaposlenih i registru imenovanih lica u organima javne uprave, institucijama, javnim preduzećima, ustanovama, zavodima i fondovima Brčko distrikta u dijelu uvida u način utroška budžetskih sredstava i jačanja integriteta i transparentnosti,

“Revizijom smo utvrdili da Registar nije obuhvatio interne premještaje propisane Zakonom o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH i Zakonom radu Brčko distrikta BiH. Ujedno, utvrdili smo da nisu u potpunosti obuhvaćene imenovane Komisije, Radne grupe i Stručna tijela.”, navodi se u Izvještaju.

Utvrđena je i nedosljedna primjena Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH, Zakona o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za tekuću godinu i Uputstva u dijelu blagovremene izrade i dostavljanja operativnih planova. Revizijom je, naime, utvrđeno da Ured nije dostavio Direkciji operativni plan za prvi kvartal, a za naredne kvartale operativni planovi nisu dostavljeni u propisanom roku

Ured za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije upozoren je i na potrebu dosljedne primjene odredaba Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH u dijelu dostavljanja Dokumenta okvirnog budžeta.

Revizori su utvrdili i da se Godišnji plan donosi tek kao formalno ispunjavanje obaveze, bez konkretnih ciljeva i aktivnosti u njemu, što onemogućava utvrđivanje i vrednovanje realizacije na kraju budžetske godine.

“Revizijom smo utvrdili da su programski ciljevi uopšteni i ne definišu konkretne rezultate koje Ured namjerava postići. Postavljeni ciljevi su više slični opisu nadležnosti organizacionih dijelova Ureda i aktivnostima koje treba provesti radi Zakonom propisanih nadležnosti.”, navedeno je u izvještaju.

Revizijom je utvrđeno da i Ured za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije boluje od istih “bolesti” kao i većina drugih budžetskih institucija – da angažovana lica koja su obavljala privremene i povremene poslove nisu prijavljena kao osiguranici Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, te istim nisu uplaćivani pripadajući doprinosi i navedeni poslovi trajali su duže od 90 dana, što nije u skladu s odredbama člana 40 Zakona o radu Brčko distrikta BiH. Ujedno, revizijom je utvrđeno da je postupak odabira lica za obavljanje navedenih poslova vršen bez propisane procedure, odnosno na netransparentan način.

U vezi sa javnim nabavkama, revizori su upozorili da je potrebno blagovremeno pokretati postupke javnih nabavki, kako bi se isti realizovali u skladu s usvojenim Planom nabavke, što u revidiranom period nije bio slučaj.

Revizori su konstatovali i da, unutar Ureda, nije uspostavljen sistem internih kontrola koji bi mogao efikasno eliminisati navedene slabosti.

Uglavnom, veliki broj ozbiljnih primjedbi, koje dodatnu težinu imaju s obzirom na karakter ove institucije, odnosno značaj njenog projektovanog cilja.

(N.N., Revizije info)