Novosti

OPŠTINA RIBNIK – PRVI OBJAVLJENI IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOJ FINANSIJSKOJ REVIZIJI ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U 2022. GODINI U RS

U dvije posljednje revizije – za 2018. i 2021. – ostvaren je napredak, u odnosu na finansijsku reviziju za 2013., u kojoj je Opština Ribnik imala negativne ocjene za obje komponente finansijske revizije.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je 25.07.2022. godine, objavila Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Opštine Ribnik, koja se prostire na površini od 496 km², prema popisu stanovništva iz 2013. godine ima manje od 6.000 stanovnika, a po odluci Vlade RS spada među nerazvijene jedinice lokalne samouprave. Finansijska revizija se odnosi na period 01.01.-31.12.2021. godine.

Podsjetićemo da Plan rada za 2022. godinu Glavne službe za reviziju predviđa finansijsku reviziju 77 institucija, među kojima su i 22 jedinice lokalne samouprave.

Opština Ribnik prva je od tih 22 predviđenih za koju je završena finansijska revizija za 2021. i objavljen prateći izvještaj.

I nije počelo dobro.

Naime, uprava ove opštine nije dobila pozitivno mišljenje ni za jednu komponentu finansijske revizije. I za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima Opština je dobila „mišljenje s rezervom“.

Revizori su konstatovali kršenje Zakona o javnim nabavkama, Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske i više drugih akata.

U cilju otklanjanja uočenih nepravilnosti, grašaka i nezakonitosti, dato je 11 preporuka. Od kojih je osam upućeno načelniku opštine, dok su tri date Centru za socijalni rad, JU Predškolska ustanova „Srbija“ i Turističkoj organizaciji Opštine Ribnik.

Kuriozitet je da je i ovako loše stanje, detektovano provedenom finansijskom revizijom, zapravo najbolje uočeno do sada. Naime, u tri od pet dosad provedenih finansijskih revizija – onim za 2006., 2013. i 2018. revizori su konstatovali stanje koje su ocijenili negativnim mišljenjem (za jednu ili obe komponente finansijske revizije).

I možemo konstatovati da je u dvije posljednje revizije ostvaren napredak, u odnosu na finansijsku reviziju za 2013., u kojoj je Opština Ribnik imala negativne ocjene za obje komponente finansijske revizije.

Gledajući sve dosadašnje rezultate, poražavajuća je i kontinuirano niska realizacija preporuka koje su revizori davali Opštini. Kontrola ta realizacije pokazivala je da broj u potpunosti realizovanih preporuka gotovo zanemariv.

Iz tog razloga je oba puta kada su revizori vršili kontrolu realizacije preporuka – 2016. i 2020. – Opština dobila negativne ocjene, tj „negativan zaključak o provođenju preporuka“.

A loša realizacija preporuka rezultira ponavljanjem već ranije datih preporuka i nakon nekoliko godina. Odnosno, višegodišnjim neotklanjanjem problema na koja su revizori ukazali.

No, možda u nastavku bude bolje. Ne samo zato što „nada zadnja umire“, nego i zato što je Opština Ribnik, kao i ostale jedinice lokalne samouprave u kojim će Glavna služba za reviziju provesti finansijsku reviziju ove godine, prihvatila inicijativu Centara civilih inicijativa da se izvještaji o provedenoj reviziji razmatraju pred lokalnim parlamentom, te da se prati i realizacija datih preporuka.

(Ž.N. i N.N., Revizije info)