Komentari i analize

OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO IGNORIŠE PREPORUKE GLAVNE SLUŽBE ZA REVIZIJU RS. OVE GODINE DOBILA IH JE REKORDNIH 27.

Opština Istočno Novo Sarajevo u finansijskoj reviziji za 2018. dobila je 11 preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti. Za tri godine, nije, u potpunosti, realizovala niti jednu.

Od 51 subjekta nad kojim je, do sada, Glavna služba za reviziju javnog sektora u RS završila finansijsku reviziju za 2021. i objavila prateći izvještaj, za njih 44 postoje podaci o realizaciji preporuka iz prethodno provedene revizije (pri čemu se ta prethodna revizija desila u periodu od 2012. do 2020.).

Podaci pokazuju da je više od tri četvrtine tih subjekata (39 od 44) imaju nerealizovano manje od polovine preporuka koje su im prethodno date. Među njima je i 20 koji nemaju nijednu nerealizovanu preporuku.

Više od 50% nerealizovanih preporuka ima svega 5 dosad revidiranih subjekata.

Nominalno, najviše, nerealizovanih preporuka, među ovih 5 ima Opština Istočno Novo Sarajevo, koja je u finansijskoj reviziji za 2018. dobila 11 preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti i dosad je samo 1 preporuku djelinično realizovala, a ostalih 10 su još uvijek nerealizovane.

Ova je Opština je i dosadašnji rekorder u broju preporuka koje su revizori Republike Srpske dodjelili nekom subjektu, tokom finansijske revizije za 2021. Dobila je čak 27 preporuka, što je za 10 više od, po ovom parametru drugoplasirane, Opštine Kneževo, koja takođe ima katastrofalnu realizaciju preporuka iz prethodnog perioda. Ona je, od 10 preporuka, datih joj za finansijsku reviziju za 2021. realizovala tek jednu, još jednu djelimično, jedna više nije aktuelna, a 7 preostalih je nerealizovano.

U ovom kontekstu – realizacije preporuka – kao posebno negativna ističe se i Agencija za agrarna plaćanja RS, koja od 4 date joj preporuke, pri finansijskoj reviziji za 2020., dosad nije realizovala nijednu.

Ostala dva subjekta sa natpolovičnim brojem nerealizovanih preporuka su Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (sa 2 nerealizovane od 3 dobijene preporuke) i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS (sa 5 nerealizovanih od 9 dobijenih preporuka, pri prošlogodišnjoj finansijskoj reviziji).

(T.H., Revizije info)